Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Popis kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike
Nar. novine, 96/18
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o obliku i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Nar. novine, 96/18.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o godišnjem obavještavanju Hanfe o korištenju izuzeća od obveze ishođenja odobrenja za rad i primjene uvjeta za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti
Nar. novine, 96/18.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o izdavanju suglasnosti i kriterijima za procjenu primjerenosti članova uprave, nositelja ključnih funkcija i imatelja kvalificiranog udjela u investicijskom društvu
Nar. novine, 96/18.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva
Nar. novine, 96/18.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca "100. OBLJETNICA ZAVRŠETKA PRVOGA SVJETSKOG RATA, 1918. – 2018."
Nar. novine, 96/18.
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o sustavu upravljanja
Nar. novine, 96/18.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
Nar. novine, 96/18.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu
Nar. novine, 96/18.
130201 Pomorsko dobro, morske luke
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130601 Zračne luke i zračni promet
130701 Željeznice i željeznički promet
210101 Ustanove, općenito


Zakon o obavljanju studentskih poslova
Nar. novine, 96/18.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Odluka o osnivanju Vijeća za gospodarska pitanja Predsjednice Republike Hrvatske
Nar. novine, 96/18.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
220201 Predsjednik RH


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Ukrajini, sa sjedištem u Ivano-Frankivsku
Nar. novine, 96/18.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


( * ne važi) Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima
Nar. novine, 96/18.
040101 Autorsko i srodna prava


( * ne važi) Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 96/18.
220201 Predsjednik RH


Zakon o žičarama
Nar. novine, 96/18.
130801 Žičare


Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu
Nar. novine, 95/18.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija
080303 Nafta, plin
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o rezervama
Nar. novine, 95/18.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Pravilnik o trajnom zbrinjavanju ugljikova dioksida u geološkim strukturama
Nar. novine, 95/18.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


( * ne važi) Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata
Nar. novine, 95/18.
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja
Nar. novine, 95/18.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija
080303 Nafta, plin


Uredba o načinima raspolaganja dionicama i udjelima
Nar. novine, 95/18.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te o postupcima u vezi sa stjecanjem nekretnina i drugih stvarnih prava u korist Republike Hrvatske
Nar. novine, 95/18.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu dodjele na uporabu nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba
Nar. novine, 95/18.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti
Nar. novine, 95/18.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 95/18.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2018. godini
Nar. novine, 95/18.
190401 Zdravstvene ustanove
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji
Nar. novine, 94/18.
180401 Mediji, općenito


Odluka o lokalnim porezima Općine Popovac
Nar. novine, 94/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, klasa: 602-01/16-03/00226, urbroj. 533-04-18-0070 od 28. rujna 2018. o pravu na pokriće troškova prehrane studenata
Nar. novine, 94/18.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika
Nar. novine, 94/18.
260401 Hrvati izvan RH


Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi
Nar. novine, 94/18.
230301 Javna nabava


Rješenje o ovlašćivanju društva EUROSTANDARD d.o.o. iz Zagreba, Mesnička 13, OIB: 42381716876, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 94/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o načinu vođenja registra ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 94/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o načinu vođenja registra zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 94/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o postupku javnog nadmetanja kod prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske izravnom pogodbom
Nar. novine, 94/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Zakon o biogorivima za prijevoz
Nar. novine, 94/18.
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


Zakon o zaštiti na radu
Nar. novine, 94/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Zakon o nabavi i posjedovanju oružja građana
Nar. novine, 94/18.
200202 Oružje i vojna oprema
200301 Policija


Rješenje o ovlašćivanju društva ZAŠTITA INSPECT d.o.o. iz Šibenika, Grebaštička 5, OIB: 96403712988, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 93/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o lokalnim porezima Općine Jasenice
Nar. novine, 93/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji
Nar. novine, 93/18.
160102 Banke, kreditne institucije


Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2018.
Nar. novine, 93/18.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o Školskoj shemi voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda
Nar. novine, 93/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o izvanrednom prijevozu
Nar. novine, 92/18.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere 8, podmjere 8.5 Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 92/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o provođenju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 92/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Odluka o dodacima na osnovnu plaću u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske
Nar. novine, 92/18.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
200201 Obrana


Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske
Nar. novine, 92/18.
200201 Obrana


( * ne važi) Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu
Nar. novine, 92/18.
200201 Obrana


Pravilnik o dodatnom stručnom usavršavanju prvostupnika medicinsko-laboratorijske dijagnostike u području citodijagnostike
Nar. novine, 91/18.
190205 Medicinsko-biokemijska djelatnost


Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu
Nar. novine, 91/18.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 91/18.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Statut Središnjeg registra osiguranika
Nar. novine, 91/18.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Dvor
Nar. novine, 91/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2018.
Nar. novine, 91/18.
220304 Službena statistika


Odluka o raspodjeli kvote preostale nakon sezone ribolova plivaricom tunolovkom u 2018. godini
Nar. novine, 91/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere 7 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 91/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima
Nar. novine, 91/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o uvjetima i postupku sklapanja ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme
Nar. novine, 91/18.
200201 Obrana


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
Nar. novine, 91/18.
200201 Obrana


Pravilnik o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu
Nar. novine, 91/18.
200201 Obrana


( * ne važi) Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
Nar. novine, 91/18.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Odluka o određivanju Referentnog centra za more
Nar. novine, 91/18.
090201 Zaštita okoliša


Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju stručne geodetske poslove
Nar. novine, 90/18.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o izlaganju na javni uvid elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije
Nar. novine, 90/18.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o sadržaju podataka evidencije obavljanja stručnih geodetskih poslova
Nar. novine, 90/18.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o Gospodarskom programu korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 90/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
Nar. novine, 90/18.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Pravilnik o organizacijskim zahtjevima i pravilima poslovnog ponašanja za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti
Nar. novine, 89/18.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Produktivna ulaganja u akvakulturu" za razdoblje 2017. – 2020.
Nar. novine, 89/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o Jedinstvenom registru računa
Nar. novine, 89/18.
050101 Platni promet


Pravilnik o tehničkim uvjetima za provedbu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
Nar. novine, 89/18.
010401 Financijsko poslovanje
030301 Ovršni postupak
050101 Platni promet
050104 Financijska agencija (FINA)


Statut Središnjeg registra osiguranika
Nar. novine, 89/18.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 89/18.
230201 Državne potpore, općenito


Uredba o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture
Nar. novine, 89/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Dežanovac
Nar. novine, 88/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu oslobođenja od plaćanja trošarine na energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za plovidbu
Nar. novine, 88/18.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine