Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Lista tradicionalnih izraza za vino
Nar. novine, 42/17.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. "Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti" okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za svibanj 2017. godine
Nar. novine, 42/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o postupku sklapanja prethodnog sporazuma o transfernim cijenama
Nar. novine, 42/17.
050305 Porez na dobit


Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2017. godini
Nar. novine, 42/17.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine
Nar. novine, 42/17.
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju
220101 Ustav RH i ljudska prava


Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
Nar. novine, 42/17.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 42/17.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Statut Damir Bajs Nezavisna lista
Nar. novine, 42/17.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


Pravilnik o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 42/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima
Nar. novine, 42/17.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 42/17.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 42/17.
200301 Policija


( * ne važi) Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica
Nar. novine, 42/17.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila sa ili bez posade i pružanje usluge smještaja gostiju na plovilu
Nar. novine, 42/17.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Grada Vrbovskog
Nar. novine, 42/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Grada Duge Rese
Nar. novine, 41/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Pazina
Nar. novine, 41/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Rakovica
Nar. novine, 41/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Andrijaševci
Nar. novine, 41/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Karojba
Nar. novine, 41/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda
Nar. novine, 41/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 41/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o odobrenju osnivanja, prospekta i statuta dobrovoljnog mirovinskog fonda
Nar. novine, 41/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom
Nar. novine, 41/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 41/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava i dobrovoljnih mirovinskih fondova
Nar. novine, 41/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara dobrovoljnog mirovinskog fonda
Nar. novine, 41/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o statusnim promjenama dobrovoljnih mirovinskih fondova
Nar. novine, 41/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda
Nar. novine, 41/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje
Nar. novine, 41/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o postupku naknade štete članovima dobrovoljnog mirovinskog fonda i/ili dobrovoljnom mirovinskom fondu
Nar. novine, 41/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o promidžbi i ostalim informacijama za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova
Nar. novine, 41/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 41/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu ("Narodne novine", broj 119/16) u razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina
Nar. novine, 41/17.
210201 Udruge i civilno društvo
220108 Nacionalne manjine
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Rješenje o ovlašćivanju društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. iz Rijeke, Liburnijska 3, OIB: 86167814130, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 41/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu obavljanja prijevoza u pomorskom prometu, ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu sprječavanja širenja isteklih ulja u lukama
Nar. novine, 41/17.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova
Nar. novine, 41/17.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu
Nar. novine, 41/17.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o službenoj odori državnih službenika lučkih kapetanija
Nar. novine, 41/17.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba


Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2017. godini
Nar. novine, 41/17.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2017. godini
Nar. novine, 41/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2017. godini
Nar. novine, 41/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta
Nar. novine, 41/17.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 41/17.
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Pravilnik o vojnim specijalistima
Nar. novine, 41/17.
200201 Obrana


( * ne važi) Statut Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije
Nar. novine, 40/17.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


( * ne važi) Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje
Nar. novine, 40/17.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Trnovec Bartolovečki
Nar. novine, 40/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Brckovljani
Nar. novine, 40/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Svete Nedelje
Nar. novine, 40/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2017.
Nar. novine, 40/17.
220304 Službena statistika


Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti
Nar. novine, 40/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere Promidžba na tržištima trećih zemalja iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Nar. novine, 40/17.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede
Nar. novine, 40/17.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike
Nar. novine, 40/17.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
Nar. novine, 39/17.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
Nar. novine, 39/17.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Odluka o prirezu poreza na dohodak Grada Križevaca
Nar. novine, 39/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


(* ne važi) Odluka o porezima Grada Vinkovaca
Nar. novine, 39/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Kloštar Ivanić
Nar. novine, 39/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Statut Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije
Nar. novine, 39/17.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Pravilnik o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 39/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 39/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 39/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad te stjecanju dionica ili poslovnih udjela mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 39/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda i o informativnom prospektu obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 39/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 39/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 39/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova
Nar. novine, 39/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 39/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o postupku naknade štete članovima obveznog mirovinskog fonda i/ili obveznom mirovinskom fondu
Nar. novine, 39/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 39/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 39/17.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 39/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o ukidanju Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za mjerila mase – vage za građevinarstvo
Nar. novine, 39/17.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o zaštiti životinja koje se koriste u znanstvene svrhe
Nar. novine, 39/17.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica
Nar. novine, 39/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture" za razdoblje 2017. – 2020.
Nar. novine, 39/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Produktivna ulaganja u akvakulturu" za razdoblje 2017. – 2020.
Nar. novine, 39/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o postupanju s privremeno oduzetim predmetima, domaćim ili stranim sredstvima plaćanja, vrijednosnicama i dokumentacijom
Nar. novine, 39/17.
050307 Porezna uprava


Uredba o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem
Nar. novine, 39/17.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 39/17.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o osnivanju Državnog komasacijskog povjerenstva za Grad Osijek, imenovanju članova i njihovih zamjenika, te naknadi za rad u tom Povjerenstvu
Nar. novine, 39/17.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o općinskim porezima Općine Kistanje
Nar. novine, 38/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o visini stope prireza porezu na dohodak (Općina Stara Gradiška)
Nar. novine, 38/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Obvezatne upute broj FL-I – O suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na lokalnim izborima koji će se održati 21. svibnja 2017.
Nar. novine, 38/17.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj MLN-II – Postupak kandidiranja kandidata za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
Nar. novine, 38/17.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj MLN-I – O obrascima za postupak kandidiranja na izborima za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
Nar. novine, 38/17.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN-II – Postupak kandidiranja kandidata za općinske načelnike, gradonačelnike, župane te njihove zamjenike
Nar. novine, 38/17.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatna upute broj LN-I – O obrascima za postupak kandidiranja na izborima za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike
Nar. novine, 38/17.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS-II – Postupak kandidiranja za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 38/17.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS-I – O obrascima za postupak kandidiranja na izborima za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 38/17.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj L-VI – O načinu uređenja biračkog mjesta
Nar. novine, 38/17.
220104 Državna znamenja, odlikovanja i priznanja
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj L-V – O načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
Nar. novine, 38/17.
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj L-IV – O pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača na lokalnim izborima
Nar. novine, 38/17.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
270101 Međunarodne organizacije (Međunarodno pravo)


Obvezatne upute broj L-III – Obrasci za pripremu i provedbu izbora
Nar. novine, 38/17.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj L-II – Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 38/17.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravilnik o vrednovanju lokacije za nuklearno postrojenje
Nar. novine, 38/17.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2017. godini
Nar. novine, 38/17.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
Nar. novine, 38/17.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike
Nar. novine, 38/17.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 38/17.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o gradskim porezima (Grad Garešnica)
Nar. novine, 37/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Integrirani popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica
Nar. novine, 37/17.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Integrirani popis stručnih naziva i njihovih kratica
Nar. novine,
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2017. godinu
Nar. novine, 37/17.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


( * ne važi) Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom
Nar. novine, 37/17.
080301 Energija, općenito


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2017.
Nar. novine, 37/17.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere 4 Ulaganja u fizičku imovinu, podmjere 4.1 Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 37/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima i načinu ispitivanja elektrokemijskih sustava zaštite
Nar. novine, 37/17.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


(* ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine
Nar. novine, 37/17.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Uredba o Tarifi upravnih pristojbi
Nar. novine, 37/17.
050504 Posebne pristojbe na uvezenu robu


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
Nar. novine, 37/17.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Primošten
Nar. novine, 36/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 36/17.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate prema posebnom nalogu ministra županijskim upravama za ceste u 2017. godini
Nar. novine, 36/17.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Grada Delnica
Nar. novine, 35/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak (Općina Bistra)
Nar. novine, 35/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Muć
Nar. novine, 35/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Dragalić
Nar. novine, 35/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima (Općina Kamanje)
Nar. novine, 35/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za multipli mijelom i druge neoplastične poremećaje stanica koje luče imunoglobuline" Zavodu za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 35/17.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za alkoholizam" Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb
Nar. novine, 35/17.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za intervencijsku gastroenterologiju" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 35/17.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za tipizaciju tkiva" Kliničkom zavodu za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 35/17.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o sigurnosti igračaka
Nar. novine, 35/17.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


( * ne važi) Popis hrvatskih trgovačkih i znanstvenih naziva pojedinih vrsta proizvoda ribarstva
Nar. novine, 35/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine
Nar. novine, 35/17.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Pravilnik o izdavanju, raspačavanju, povlačenju iz upotrebe i zamjeni državnih biljega
Nar. novine, 35/17.
250203 Upravne pristojbe


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju korektivnih koeficijenata i evidenciji o nekretninama
Nar. novine, 33/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima Grada Dugog Sela
Nar. novine, 33/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Drenovci
Nar. novine, 34/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima Grada Ivanić-Grada
Nar. novine, 34/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Rijeke
Nar. novine, 34/17.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Pravilnik o radu knjižnice Državnog zavoda za statistiku
Nar. novine, 33/17.
180104 Knjižnice


Sudski poslovnik
Nar. novine, 34/17.
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Mjere 03 "Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode", Podmjere 3.1. "Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete" i Podmjere 3.2. "Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 33/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o kaznenoj evidenciji
Nar. novine, 34/17.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Pravilnik o načinu utvrđivanja visine sredstava koje Republika Hrvatska osigurava u državnom proračunu za pokrivanje dijela obveza mirovinskog osiguranja
Nar. novine, 33/17.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Odluka o osnivanju Vijeća za demografsku revitalizaciju Republike Hrvatske
Nar. novine, 33/17.
220201 Predsjednik RH


Odluka o donošenju Nacionalnog okvira politike za uspostavu infrastrukture i razvoj tržišta alternativnih goriva u prometu
Nar. novine, 34/17.
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine
Nar. novine, 33/17.
080101 Rudarstvo i geološka istraživanja


Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite
Nar. novine, 33/17.
200301 Policija


Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2017. godinu
Nar. novine, 33/17.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240601 Odvjetništvo


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave
Nar. novine, 33/17.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Grada Karlovca
Nar. novine, 33/17
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2017. godinu
Nar. novine, 33/17.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važe) Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom
Nar. novine, 33/17.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
Nar. novine, 33/17.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o nazivnim količinama pretpakiranih proizvoda
Nar. novine, 33/17.
060102 Mjeriteljstvo


( * ne važi) Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi
Nar. novine, 32/17.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Pravilnik o namjeni radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 32/17.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
200201 Obrana


Odluka o proglašenju Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu/Samudaripen koji se obilježava 2. kolovoza
Nar. novine, 32/17.
220108 Nacionalne manjine
220203 Hrvatski sabor


Odluka o proglašenju Nacionalnog dana osoba s intelektualnim teškoćama
Nar. novine, 32/17.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
220203 Hrvatski sabor


Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji
Nar. novine, 32/17.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 32/17.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Kutine
Nar. novine, 31/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Konavle
Nar. novine, 31/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Križ
Nar. novine, 31/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o primicima radnika
Nar. novine, 31/17.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine
Nar. novine, 31/17.
190301 Liječništvo


Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom
Nar. novine, 31/17.
260201 Europska unija i RH


Odluka o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru
Nar. novine, 31/17.
080301 Energija, općenito


Odluka o osnivanju Lučke uprave Ploče
Nar. novine, 31/17.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o osnivanju Savjeta za sprječavanje korupcije
Nar. novine, 31/17.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o obavljanju poslova zastupanja Republike Hrvatske pred Sudom Europske unije
Nar. novine, 31/17.
240101 Pravosuđe, općenito
260201 Europska unija i RH


Odluka o imenovanju Stručnog nacionalnog odbora za izvršenje zadaća uređenih Uredbom o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i izradu i provedbu Strategije
Nar. novine, 31/17.
090201 Zaštita okoliša


Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari
Nar. novine, 31/17.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje
Nar. novine, 31/17.
220301 Državna uprava, općenito


Uredba o odgovornosti za štete u okolišu
Nar. novine, 31/17.
090201 Zaštita okoliša


Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske kojom se ukida Zakon o pravobranitelju za djecu (Narodne novine, broj 96/03)
Nar. novine, 30/17.
240401 Pravobraniteljstvo


( * ne važi) Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija
Nar. novine, 30/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih unija
Nar. novine, 30/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
160102 Banke, kreditne institucije


Rješenje o prestanku ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu društvu EKO ENERGIJA SISTEM d.o.o. iz Petrinje, Desni odvojak 34/A Brest Pokupski
Nar. novine, 30/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva ADRIA GRUPA d.o.o. iz Zagreba, Heinzelova 53a, OIB: 06637660960, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 30/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva KONČAR – INSTITUT ZA ELEKTROTEHNIKU d.d. iz Zagreba, Fallerovo šetalište 22, OIB: 37724368086, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 30/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva PROSCO d.o.o. iz Zagreba, Capraška 6, OIB: 49214003489, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 30/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o utvrđivanju visine nagrada i naknada troškova zastupniku po službenoj dužnosti
Nar. novine, 30/17.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona
Nar. novine, 30/17.
050301 Porezi i porezni sustav općenito