Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-5991/2012 od 23. siječnja 2013.
Nar. novine, 13/13.
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


( * ne važi) Kolektivni ugovor za radnike u Odašiljačima i vezama
Nar. novine, 13/13.
020501 Kolektivni ugovori


Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova u području planiranja zaštite i spašavanja
Nar. novine, 13/13.
200301 Policija


( * ne važi)Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša
Nar. novine, 13/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz određene hrane iz određenih trećih zemalja zbog rizika od kontaminiranosti aflatoksinima
Nar. novine, 13/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o posebnim uvjetima za uvoz hrane i hrane za životinje podrijetlom ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima
Nar. novine, 13/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Naredba o stavljanju cigareta na tržište
Nar. novine, 13/13.
060301 Opća sigurnost proizvoda
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Izvješće Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-X-99/2013 od 23. I. 2013. o postupcima donošenja zakona i o Poslovniku Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 12/13.
220102 Ustavni sud
220203 Hrvatski sabor


Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3845/2006 i U-I-5348/2012 od 23. siječnja 2013.
Nar. novine, 12/13.
220102 Ustavni sud
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste d.o.o. i I. dodatak Kolektivnog ugovora
Nar. novine, 12/13.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt Grijanje Varaždin d.o.o., Međimurska 31, Varaždin, u Gradu Varaždinu
Nar. novine, 12/13.
080301 Energija, općenito


Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda
Nar. novine, 12/13.
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda
Nar. novine, 12/13.
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA)
Nar. novine, 12/13.
260201 Europska unija i RH


Odluka o osnivanju luka posebne namjene - vojnih luka
Nar. novine, 12/13.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o određivanju državnih tijela koja će osiguravati ispravno funkcioniranje sustava vlastitih sredstava Europske unije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 2/13.
260201 Europska unija i RH


Uredba o određivanju lučkog područja luke Osijek
Nar. novine, 12/13.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Uredba o medicinskom vještačenju u mirovinskom osiguranju
Nar. novine, 12/13.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o zatvaranju Konzulata Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici sa sjedištem u Rosariju
Nar. novine, 12/13.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj sa sjedištem u Aarhusu
Nar. novine, 12/13.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Danskoj sa sjedištem u Aarhusu
Nar. novine, 12/13.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o mjerilima za utvrđivanje primanja i naknadama troškova znanstvenim, stručnim i javnim djelatnicima koji su članovi radnih tijela Hrvatskoga sabora ili su uključeni u njihov rad
Nar. novine, 12/13.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
220203 Hrvatski sabor


( * ne važi) Zakon o službenoj statistici
Nar. novine, 12/13.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
Nar. novine, 12/13.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Odluka o sanaciji Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu
Nar. novine, 11/13.
210101 Ustanove, općenito


Pravilnik o nadzoru i kontroli prekograničnog prijevoza radioaktivnog otpada i istrošenog goriva
Nar. novine, 11/13.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


( * ne važi) Plan numeriranja
Nar. novine, 11/13.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Uredba za provedbu Carinskog zakona
Nar. novine, 10/13.
050501 Carinski propisi


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima (Općina Žminj)
Nar. novine, 9/13.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Naputak o načinu provođenja Naredbe o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 9/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2013. godinu
Nar. novine, 8/13.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007.
Nar. novine, 8/13.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene


( * ne važi) Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž
Nar. novine, 8/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Pravilnik o praćenju, izvješćivanju i verifikaciji izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova
Nar. novine, 8/13.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Pravilnik o informiranju potrošača o hrani
Nar. novine, 8/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


( * ne važi) Pravilnik o izvanaerodromskom slijetanju i uzlijetanju helikoptera
Nar. novine, 8/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


Zaključak Vlade Republike Hrvatske o pokretanju Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture
Nar. novine, 8/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o preferencijalnoj carinskoj kvoti pri uvozu određenih poljoprivrednih proizvoda
Nar. novine, 8/13.
050502 Carinska služba


Odluka o određivanju nacionalnog IMI koordinatora
Nar. novine, 8/13.
010301 Sloboda pružanja usluga


( * ne važi) Uredba o računanju vremena u 2013. godini
Nar. novine, 8/13.
220101 Ustav RH i ljudska prava


Zakon o društveno poticanoj stanogradnji
Nar. novine, 7/13.
230201 Državne potpore, općenito


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u prosincu 2012.
Nar. novine, 7/13.
220304 Službena statistika


Indeks potrošačkih cijena u prosincu 2012.
Nar. novine, 7/13.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste d.o.o. i I. dodatak Kolektivnog ugovora
Nar. novine, 7/13.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Pravilnik o načinu utvrđivanja uvjeta za odobrenje privremenog boravka stranaca u svrhu srednjoškolskog obrazovanja kroz programe razmjene učenika
Nar. novine, 7/13.
250101 Državljanstvo, javne isprave


( * ne važi) Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze, koju prouzrokuje štetni organizam Grapevine flavescence doree MLO
Nar. novine, 7/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju Akcijskog programa zaštite voda od onečišćenja uzrokovanog nitratima poljoprivrednog podrijetla
Nar. novine, 7/13.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Pravilnik o stručnom osposobljavanju zaposlenika i drugih ugovornih djelatnika aerodroma, pružatelja zemaljskih usluga i korisnika usluga aerodroma koji samostalno obavljaju zemaljske usluge
Nar. novine, 7/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o kaznenoj evidenciji
Nar. novine, 7/13.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


( * ne važi) Pravilnik o vizama
Nar. novine, 7/13.
250101 Državljanstvo, javne isprave
250102 Stranci u RH, azil
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti
Nar. novine, 7/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190103 Zaštita pacijenata, zaštita zdravstvenih podataka


Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti
Nar. novine, 6/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190103 Zaštita pacijenata, zaštita zdravstvenih podataka


( * ne važi) Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i podmladak domaće peradi
Nar. novine, 6/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o Jedinstvenom registru računa
Nar. novine, 6/13.
050101 Platni promet


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o tehničkim uvjetima i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
Nar. novine, 6/13.
050101 Platni promet


( * ne važi) Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova propisanih Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
Nar. novine, 6/13.
050101 Platni promet


( * ne važi) Pravilnik o načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke
Nar. novine, 6/13.
050101 Platni promet


( * ne važi) Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima
Nar. novine, 6/13.
050101 Platni promet


( * ne važi) Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja vojnika i dočasnika
Nar. novine, 13/06.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja časnika
Nar. novine, 6/13.
200201 Obrana


Odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola u razdoblju siječanj - lipanj 2013. godine
Nar. novine, 6/13.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


( * ne važi) Odluka o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara na sreću na automatima na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 6/13.
180201 Sport


( * ne važi) Program polaganja ispita za poreznog savjetnika
Nar. novine, 5/13.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


( * ne važi) Pravilnik o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika
Nar. novine, 5/13.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Statut Hrvatske komore poreznih savjetnika
Nar. novine, 5/13.
050308 Porezno savjetništvo


Plan prijama u državnu službu u Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske za 2013. godinu
Nar. novine, 5/13.
220109 Izborni sustav


Pravilnik o registraciji gospodarstava na kojima se drže kokoši nesilice
Nar. novine, 5/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o postupku prikupljanja podataka tijekom inspekcija na farmama
Nar. novine, 5/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o zabrani uporabe stupica i unošenja krzna i proizvoda dobivenih od određenih divljih životinjskih vrsta iz država koje ih koriste
Nar. novine, 5/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Poslovnik državnog odvjetništva
Nar. novine, 5/13.
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


( * ne važi) Pravilnik o načinu obavljanja nadzora državne granice
Nar. novine, 5/13.
200301 Policija


Pravilnik o troškovima postupka predstečajne nagodbe
Nar. novine, 5/13.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)


Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Hvara
Nar. novine, 5/13.
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Program praćenja kakvoće tekućih naftnih goriva za 2013. godinu
Nar. novine, 4/13.
060101 Normizacija, akreditacija
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Pravilnik o načinu korištenja Registra Europske unije
Nar. novine, 4/13.
090201 Zaštita okoliša


Obavijest Ministarstva poljoprivrede
Nar. novine, 4/13.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće
Nar. novine, 4/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača
Nar. novine, 4/13.
220109 Izborni sustav


Izvadak iz odluka o plaćanju doprinosa u paušalnom iznosu udruženjima obrtnika, područnim obrtničkim komorama i Hrvatskoj obrtničkoj komori za 2013. godinu
Nar. novine, 3/13.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Pravilnik o izobrazbi osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja opreme i uređaja koji sadrže tvari koje oštećuju ozonski sloj ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise
Nar. novine, 3/13.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Pravilnik o praćenju kvalitete zraka
Nar. novine, 3/13.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini
Nar. novine, 3/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o izvješćivanju u sektoru šećera
Nar. novine, 3/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u casinima trgovačkom društvu POMPEII UNUS d.o.o., Umag
Nar. novine, 3/13.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


( * ne važi) Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama sektoru brodogradnje
Nar. novine, 3/13.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Uredba o uvjetima za kupnju obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na područjima posebne državne skrbi
Nar. novine, 3/13.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


( * ne važi) Uredba o Carinskoj tarifi za 2013. godinu
Nar. novine, 3/13.
050502 Carinska služba


( * ne važi) Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u postupku predstečajne nagodbe
Nar. novine, 3/13.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini
Nar. novine, 2/13.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Eskontna stopa Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 1/13.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Pravilnik o polaganju državne mature
Nar. novine, 1/13.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Rješenje o ukidanju Rješenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi klasa: UP/I-510-01/08-01/02, urbroj: 534-07-1-2/5-09-25 od 10. lipnja 2009. godine o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za kirurgiju kralježnice" Klinici za traumatologiju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice" Zagreb
Nar. novine, 1/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Naredba o popisu zemalja, njihovih područja ili dijelova iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz određenih vrsta živih životinja
Nar. novine, 1/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika veterinarskih inspektora i službenih veterinara
Nar. novine, 1/13.
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


( * ne važi) Pravilnik o ekološkoj proizvodnji bilja i životinja
Nar. novine, 1/13.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici upravnog inspektora
Nar. novine, 1/13.
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja evidencije sklopljenih ugovora
Nar. novine, 1/13.
050104 Financijska agencija (FINA)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje
160102 Banke, kreditne institucije