Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Uredba o uslužnim područjima
Nar. novine, 23/23
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važI) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice
Nar. novine, 23/23
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 23/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
Nar. novine, 23/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Zakon o kazalištima
Nar. novine, 23/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180106 Kazališta


Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 22/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi
190602 Medicinski proizvodi


Odluka o porezima Općine Tinjan
Nar. novine, 22/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o sadržaju i metodologiji izrade vatrogasnih planova
Nar. novine, 22/23
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Indeks potrošačkih cijena u siječnju 2023.
Nar. novine, 22/23
220304 Službena statistika


Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu za razdoblje 2022. – 2026. godine
Nar. novine, 22/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Metodologija ocjenjivanja rada sudskih i državnoodvjetničkih savjetnika
Nar. novine, 22/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Pravilnik o sadržaju, formatu i načinu izrade plana rasvjete i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete
Nar. novine, 22/23
090201 Zaštita okoliša
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


Pravilnik o mjerenju i načinu praćenja rasvijetljenosti okoliša
Nar. novine, 22/23
090201 Zaštita okoliša
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju
Nar. novine, 22/23
200201 Obrana


Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju
Nar. novine, 22/23
010501 Elektronički potpis, elektronička isprava
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
010701 Poduzetnička infrastruktura
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
150201 Digitalni sadržaji i usluge
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Odluka o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike u ustanovama iz sustava visokog obrazovanja i znanosti
Nar. novine, 22/23
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
020501 Kolektivni ugovori
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Odluka o donošenju Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.
Nar. novine, 22/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
260201 Europska unija i RH


Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Nar. novine, 22/23
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Kolektivni ugovor za pomorce državljane trećih zemalja na brodovima u međunarodnoj plovidbi hrvatske državne pripadnosti (2023. – 2024.)
Nar. novine, 21/23
020501 Kolektivni ugovori
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi (2023. – 2024.)
Nar. novine, 21/23
020501 Kolektivni ugovori
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Zagreb
Nar. novine, 21/23
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Integrirani popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica
Nar. novine, 21/23
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 21/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Pravila o utvrđivanju programa, postupka i načina provedbe ispita iz poznavanja pravnog poretka Republike Hrvatske
Nar. novine, 21/23
240601 Odvjetništvo


Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva
Nar. novine, 21/23
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
160201 Leasing


Pravilnik o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima
Nar. novine, 21/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o centralnom informatičkom sustavu javnog linijskog prijevoza
Nar. novine, 21/23
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja dokumentacije o muzejskoj građi i muzejskoj djelatnosti te načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju
Nar. novine, 21/23
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180105 Muzeji


Nacionalni program protuminskog djelovanja Republike Hrvatske do 2026. godine
Nar. novine, 21/23
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito


Zakon o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave
Nar. novine, 21/23
220301 Državna uprava, općenito


Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Nar. novine, 21/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova


Rješenje o imenovanju ravnateljice Uprave za visoko obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja
Nar. novine, 21/23
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Odluka o imenovanju članice Odbora za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 21/23
220203 Hrvatski sabor
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 21/23
220203 Hrvatski sabor
240101 Pravosuđe, općenito


Odluka o razrješenju i izboru članice Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 21/23
220203 Hrvatski sabor


Odluka o izboru predsjednice i članova Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa
Nar. novine, 21/23
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Nar. novine, 21/23
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode


Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatskoga zavoda za socijalni rad
Nar. novine, 21/23
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o statističkim standardima osiguranja
Nar. novine, 20/23
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 20/23
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o reviziji u društvu za osiguranje
Nar. novine, 20/23
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Nar. novine, 20/23
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o načinu obračuna i rokovima uplate doprinosa te načinu vođenja i uporabi imovine namijenjene za obveze Garancijskog fonda
Nar. novine, 20/23
160302 Obvezna osiguranja u prometu


Pravilnik o dodatnim zahtjevima za mala društva za osiguranje
Nar. novine, 20/23
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o upravljanju zračnim prostorom
Nar. novine, 20/23
130601 Zračne luke i zračni promet


Uredba o standardu kakvoće voda
Nar. novine, 20/23
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o usklađivanju svote nacionalne naknade za starije osobe od 1. siječnja 2023.
Nar. novine, 19/23
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Program rada Savjeta za nacionalne manjine za 2023. godinu
Nar. novine, 19/23
220101 Ustav RH i ljudska prava
220108 Nacionalne manjine


Poslovnik pučkog pravobranitelja
Nar. novine, 19/23
240401 Pravobraniteljstvo


Obvezatne upute broj LN IV o imenovanju članova biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Kalnik
Nar. novine, 19/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN III o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Kalnik
Nar. novine, 19/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN II – obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika Općine Kalnik
Nar. novine, 19/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Kalnik
Nar. novine, 19/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj M I – obrasci za pripremu i provedbu izbora – imenovanje izbornih povjerenstava
Nar. novine, 19/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Popis droga, psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu droga
Nar. novine, 19/23
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190104 Prevencija bolesti i ovisnosti


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore za štete na uzgajalištima dagnji
Nar. novine, 19/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o evidencijama u arhivima
Nar. novine, 19/23
180103 Arhivi


Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra kulturnih dobara Republike Hrvatske
Nar. novine, 19/23
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Pravilnik o polaganju državne mature
Nar. novine, 19/23
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o načinu vanjskog vrednovanja ustanova za obrazovanje odraslih i skupova ishoda učenja te načinu rada i imenovanja povjerenstva za prigovore na izvješće o vanjskom vrednovanju
Nar. novine, 19/23
170501 Obrazovanje odraslih


Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavi
Nar. novine, 19/23
230301 Javna nabava


Rješenje o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Kukljica
Nar. novine, 19/23
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Kali
Nar. novine, 19/23
220201 Predsjednik RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Općinskog vijeća Općine Čeminac
Nar. novine, 19/23
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Varaždina
Nar. novine, 19/23
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti Gradskog vijeća Grada Čabra
Nar. novine, 19/23
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Kukljica
Nar. novine, 19/23
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Kali
Nar. novine, 19/23
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o raspuštanju Općinskog vijeća Općine Čeminac
Nar. novine, 19/23
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Varaždina
Nar. novine, 19/23
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o raspuštanju Gradskog vijeća Grada Čabra
Nar. novine, 19/23
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije
Nar. novine, 19/23
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2023. – 2025.
Nar. novine, 19/23
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o određivanju upravitelja željezničke infrastrukture
Nar. novine, 19/23
130701 Željeznice i željeznički promet


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Kalnik
Nar. novine, 19/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Poslovnik pučkog pravobranitelja
Nar. novine, 19/23
240401 Pravobraniteljstvo


Odluka o proglašenju 1. ožujka "Danom podizanja svijesti o endometriozi u Republici Hrvatskoj"
Nar. novine, 18/23
220202 Vlada RH


Odluka o imenovanju dijela članova Vijeća za elektroničke medije
Nar. novine, 18/23
180402 Elektronički mediji


Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. godine
Nar. novine, 18/23
190104 Prevencija bolesti i ovisnosti
190705 Edukacijsko-rehabilitacijska djelatnost
200301 Policija


Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2023. godinu
Nar. novine, 18/23
220203 Hrvatski sabor
260201 Europska unija i RH


Zakon o trgovačkim društvima
Nar. novine, 18/23
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene


Zakon o osiguranju radničkih tražbina
Nar. novine, 18/23
020301 Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca


Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Nar. novine, 18/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Zakon o hrani
Nar. novine, 18/23
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Popis značajnih događaja
Nar. novine, 17/23
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji


Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2023. godini
Nar. novine, 17/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o kriterijima za odabir kompetencija potrebnih za rad, za odabir pružatelja usluga i za dodjelu vaučera polaznicima formalnog ili neformalnog obrazovanja odraslih
Nar. novine, 17/23
170501 Obrazovanje odraslih


Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi
Nar. novine, 17/23
240502 Javnobilježniče pristojbe i tarifa


Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
Nar. novine, 17/23
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Pravilnik o dodatnom porezu na dobit
Nar. novine, 17/23
050305 Porez na dobit


Rješenje o iznosu novčane naknade za provedbu stručnog ispita za privatnog detektiva
Nar. novine, 17/23
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Rješenje o troškovima provedbe stručnih ispita iz područja zaštite od požara i visini naknade članovima ispitnih povjerenstava
Nar. novine, 17/23
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Odluka o proglašenju Dana nacionalne sućuti u povodu smrti Miroslava Ćire Blaževića
Nar. novine, 17/23
220202 Vlada RH


Zakon o Državnom sudbenom vijeću
Nar. novine, 16/23
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Zakon o sudovima
Nar. novine, 16/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Komunalac d.o.o., Županja
Nar. novine, 16/23
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 16/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o naknadi za razvoj na području pružanja vodnih usluga Vodovoda i kanalizacije d.o.o., Split
Nar. novine, 15/23
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj trgovačkog društva Vodovod i kanalizacija d.o.o., Karlovac
Nar. novine, 15/23
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o određivanju i objavi prodajnih cijena prigodnih zlatnih i srebrnih kovanica, numizmatičkih kovanica i numizmatičkih kompleta
Nar. novine, 15/23
160101 Hrvatska narodna banka


Pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti​
Nar. novine, 15/23
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


Rješenje o razrješenju člana i imenovanju članice Savjeta za razvoj civilnoga društva
Nar. novine, 15/23
210201 Udruge i civilno društvo


Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika Općine Kalnik
Nar. novine, 15/23
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o imenovanju državnog tajnika u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Nar. novine, 15/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Zaključak o podržavanju donošenja mjera pomoći za Sisačko-moslavačku županiju iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Nar. novine, 15/23
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 14/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Topusko za katastarsku Općinu Topusko i dio katastarske Općine Hrvatsko selo.
Nar. novine, 14/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Lovinac
Nar. novine, 14/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2023. godinu
Nar. novine, 14/23
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 14/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 14/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi
190602 Medicinski proizvodi


Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova
Nar. novine, 14/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 14/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 14/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 14/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o imenovanju suca Općinskog suda u Vinkovcima
Nar. novine, 14/23
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Varaždinu
Nar. novine, 14/23
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sudaca Općinskog suda u Splitu
Nar. novine, 14/23
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Pazinu
Nar. novine, 14/23
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinje Općinskog suda u Gospiću
Nar. novine, 14/23
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinja Županijskog suda u Puli – Pola
Nar. novine, 14/23
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Zakorenje
Nar. novine, 14/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine
Nar. novine, 14/23
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih
Nar. novine, 14/23
170501 Obrazovanje odraslih


Rješenje o razrješenju člana i zamjenice člana i imenovanju članice i zamjenika članice Savjeta za mlade
Nar. novine, 14/23
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju i imenovanju zamjenice predstavnika Vlade Republike Hrvatske u Nacionalnom vijeću za umirovljenike i starije osobe
Nar. novine, 14/23
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220202 Vlada RH


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Nar. novine, 14/23
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
010701 Poduzetnička infrastruktura


Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Nar. novine, 13/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2023. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)
Nar. novine, 13/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini
Nar. novine, 13/23
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
040301 Naknade u području intelektualnog vlasništva
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja
050501 Carinski propisi
080301 Energija, općenito
130101 Promet općenito
140201 Turizam
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
220301 Državna uprava, općenito
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
220703 Koncesije
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
240202 Sudske pristojbe
250203 Upravne pristojbe


(* ne važi) Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Nar. novine, 13/23
100201 Obnova
110201 Stanovanje, poslovni prostori
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu
Nar. novine, 13/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o imenovanju savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za obranu
Nar. novine, 13/23
200201 Obrana
220201 Predsjednik RH


Odluka o imenovanju savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za nacionalnu sigurnost
Nar. novine, 13/23
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
220201 Predsjednik RH


Odluka o razrješenju savjetnika predsjednika Republike Hrvatske za obranu i nacionalnu sigurnost
Nar. novine, 13/23
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
200201 Obrana
220201 Predsjednik RH


Statut Hrvatske komore socijalnih radnika
Nar. novine, 12/23
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
210201 Udruge i civilno društvo


Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i nadzornim izvještajima pružatelja usluga dostave podataka
Nar. novine, 12/23
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o podacima u vezi s korporativnim upravljanjem koje su izdavatelji obvezni dostavljati Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, te o obliku, rokovima i načinu njihovog dostavljanja
Nar. novine, 12/23
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostavljanja propisanih informacija Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija
Nar. novine, 12/23
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2023.
Nar. novine, 12/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
Nar. novine, 12/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju
220101 Ustav RH i ljudska prava


Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Nar. novine, 12/23
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190704 Humanitarna pomoć i solidarnost
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Pravilnik o radu u sustavu eSpis
Nar. novine, 12/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Sudski poslovnik
Nar. novine, 12/23
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
Nar. novine, 12/23
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode


Rješenje o razrješenju i imenovanju dijela članova i dijela zamjenika članova Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog plana za uključivanje Roma, za razdoblje od 2021. do 2027. godine
Nar. novine, 12/23
220101 Ustav RH i ljudska prava
220108 Nacionalne manjine