Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 30/18.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskoga i registraturnoga gradiva ministarstva znanosti i obrazovanja
Nar. novine, 30/18.
180103 Arhivi


Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2018. godini
Nar. novine, 30/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


(* ne važi) Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno
Nar. novine, 30/18.
070801 Šumarstvo


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Produktivna ulaganja u akvakulturu"
Nar. novine, 30/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom
Nar. novine, 30/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom
Nar. novine, 30/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama
Nar. novine, 30/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta
Nar. novine, 30/18.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Odluka o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta
Nar. novine, 30/18.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima
Nar. novine, 30/18.
220201 Predsjednik RH


Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u ustanovama kulture
Nar. novine, 30/18.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u djelatnosti socijalne skrbi
Nar. novine, 30/18.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske
Nar. novine, 30/18.
200201 Obrana


Zakon o obrani
Nar. novine, 30/18.
200201 Obrana


Zakon o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti
Nar. novine, 30/18.
010105 Poslovna tajna


Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 29/18.
020501 Kolektivni ugovori
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Plan prijma u državnu službu u Ured pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2018. godinu
Nar. novine, 29/18.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Obvezatne upute broj FLS – o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Muć u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Muć
Nar. novine, 29/18.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj LS-II – o primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Muć
Nar. novine, 29/18.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS-I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 29/18.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje o prestanku ovlaštenja društvu MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 29/18.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za melanom" Klinici za kožne i spolne bolesti Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb
Nar. novine, 29/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Pravilnik o Upisniku znanstvenih organizacija i Upisniku visokih učilišta
Nar. novine, 29/18.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka
Nar. novine, 29/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru povlastica
Nar. novine, 29/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o lovostaju trpova (Holothuroidea)
Nar. novine, 29/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 29/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području
Nar. novine, 29/18.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu
Nar. novine, 29/18.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2018. godinu
Nar. novine, 29/18.
260201 Europska unija i RH


Poslovnik Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 29/18.
220203 Hrvatski sabor


Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima
Nar. novine, 29/18.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 29/18.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Zakon o obveznim odnosima
Nar. novine, 29/18.
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Zakon o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
Nar. novine, 29/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske
Nar. novine, 29/18.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230201 Državne potpore, općenito


Statut Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Nar. novine, 28/18.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Muć
Nar. novine, 28/18.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravilnik o službenim kontrolama grožđa, mošta, vina, voćnih vina i aromatiziranih proizvoda od vina
Nar. novine, 28/18.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Lista preventivno zaštićenih dobara
Nar. novine, 28/18.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Liste zaštićenih kulturnih dobara
Nar. novine, 28/18.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Odluka o posebnoj naknadi djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu i vojnu obuku u inozemstvo i djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu izvan mjesta prebivališta u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 28/18.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o izobrazbi
Nar. novine, 28/18.
200201 Obrana


Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini
Nar. novine, 28/18.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za kibernetičku sigurnost i Operativno-tehničke koordinacije za kibernetičku sigurnost
Nar. novine, 28/18.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Muć
Nar. novine, 28/18.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Pakraca
Nar. novine, 27/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Indeks potrošačkih cijena u veljači 2018.
Nar. novine, 27/18.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
Nar. novine, 27/18.
080301 Energija, općenito


Odluka o usklađenju sredstava jamstvenog pologa za 2017. godinu
Nar. novine, 27/18.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Odluka o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za 2018. godinu
Nar. novine, 27/18.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


( * ne važi) Pravilnik o načinu provedbe stručne procjene u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida
Nar. novine, 27/18.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


( * ne važi) Popis hrvatskih norma iz područja elektromagnetske kompatibilnosti
Nar. novine, 27/18.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Popis hrvatskih norma iz područja radijske opreme
Nar. novine, 27/18.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Pravilnik o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 27/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Kolektivni ugovor za graditeljstvo i Dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Nar. novine, 26/18.
020501 Kolektivni ugovori
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o višestrukoj sukladnosti
Nar. novine, 26/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2018. godini
Nar. novine, 26/18.
160102 Banke, kreditne institucije
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
Nar. novine, 26/18.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o popisu robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojnih sredstava
Nar. novine, 26/18.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema


Kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike Hrvatskog centra za razminiranje
Nar. novine, 25/18.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga
Nar. novine, 25/18.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija
Nar. novine, 25/18.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji
Nar. novine, 25/18.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Prosječna mjesečna plaćena neto plaća i bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2017.
Nar. novine, 25/18.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2018.
Nar. novine, 25/18.
220304 Službena statistika


Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2018.
Nar. novine, 25/18.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2017.
Nar. novine, 25/18.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2018.
Nar. novine, 25/18.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2018.
Nar. novine, 25/18.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2018.
Nar. novine, 25/18.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2018.
Nar. novine, 25/18.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Plan prijma u državnu službu Državnog ureda za reviziju za 2018. godinu
Nar. novine, 25/18.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


( * ne važi) Pravilnik o obrascu zahtjeva i obrascu potvrde o nepovlaštenom podrijetlu
Nar. novine, 25/18.
050501 Carinski propisi


Zakon o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima
Nar. novine, 25/18.
050307 Porezna uprava
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Zakon o strukovnom obrazovanju
Nar. novine, 25/18.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Zakon o poticanju ulaganja
Nar. novine, 25/18.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


Zakon o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva
Nar. novine, 25/18.
070801 Šumarstvo
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti
Nar. novine, 25/18.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o primjeni odredbi Zakona o kreditnim institucijama na kreditne institucije u likvidaciji
Nar. novine, 24/18.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala
Nar. novine, 24/18.
160102 Banke, kreditne institucije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija
Nar. novine, 24/18.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o postupku ispitivanja plinomjera statističkom metodom u svrhu produljenja ovjernog razdoblja
Nar. novine, 24/18.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o postupku ispitivanja vodomjera namijenjenih za uporabu u kućanstvu, trgovini i lakoj industriji
Nar. novine, 24/18.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o uvjetima za davanje proizvodne dozvole, zahtjevima dobre proizvođačke prakse te potvrdi o provođenju dobre proizvođačke prakse za lijekove
Nar. novine, 24/18.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija
Nar. novine, 24/18.
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora
Nar. novine, 24/18.
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Pravilnik o dodjeli potpore za "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 24/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 24/18.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o davanju odobrenja Koprivničko-križevačkoj županiji i Gradu Prelogu za sudjelovanje u Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju pod nazivom "Pannon Europska grupacija za teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću" i odobrenju Konvencije
Nar. novine, 24/18.
260201 Europska unija i RH


Uredba o prestanku važenja Uredbe o pripajanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Nar. novine, 24/18.
210101 Ustanove, općenito
260201 Europska unija i RH


Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja
Nar. novine, 24/18.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


( * ne važi ) Odluka o porezima Grada Varaždina
Nar. novine, 23/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


(* ne važi) Odluka o postupanju pri primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje instrumenata kapitala
Nar. novine, 23/18.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. srpnja 2018. godine
Nar. novine, 23/18.
080301 Energija, općenito


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 23/18.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o rang listi sudionika u malom obalnom ribolovu
Nar. novine, 23/18.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Naputak o novčanim kaznama koje izriču komunalni redari
Nar. novine, 23/18.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Naputak o novčanim kaznama koje izriču građevinski inspektori
Nar. novine, 23/18.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Kolektivni ugovor za Hrvatske autoceste d.o.o. (do 1. 2. 2022.)
Nar. novine, 22/18.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o donošenju kurikuluma za nastavni predmet Informatike za osnovne škole i gimnazije u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 22/18.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Vojnić
Nar. novine, 21/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Statut Hrvatske obrtničke komore
Nar. novine, 21/18.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2018.
Nar. novine, 21/18.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o vođenju evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama, njihovim upraviteljima i savezima
Nar. novine, 21/18.
010202 Zadruge
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Pravilnik o vođenju evidencija, kontroli obračuna i isplata ostvarenih prava te uvjeta za ostvarivanje prava
Nar. novine, 21/18.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Pravilnik o vođenju evidencije udruga iz Domovinskog rata te suradnji i potpori udrugama iz Domovinskog rata
Nar. novine, 21/18.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata
Nar. novine, 21/18.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


( * ne važi) Pravilnik o provedbi tipa operacije 6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima", i tipa operacije 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 21/18.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama
Nar. novine, 21/18.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama
Nar. novine, 21/18.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o određivanju lučkog područja luke Vukovar
Nar. novine, 21/18.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Zakon o alternativnim investicijskim fondovima
Nar. novine, 21/18.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima (Općina Kamanje)
Nar. novine, 20/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Sutivan
Nar. novine, 20/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima (Grad Čakovec)
Nar. novine, 20/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Dubrovnika
Nar. novine, 20/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Korčule
Nar. novine,20/18.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Mreža javne zdravstvene službe
Nar. novine, 20/18.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i liječenje virusnog hepatitisa" Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb
Nar. novine, 20/18
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Nacionalni program zaštite potrošača za razdoblje od 2017. do 2020. godine
Nar. novine, 20/18.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Zakon o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima poduzetničkog kapitala
Nar. novine, 20/18.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Zakon o prestanku važenja Zakona o provedbi Uredbe Europske unije o europskim fondovima socijalnog poduzetništva
Nar. novine, 20/18.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Zakon o poljoprivrednom zemljištu
Nar. novine, 20/18.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 511/2014 o mjerama usklađivanja za korisnike Protokola iz Nagoye o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Uniji
Nar. novine, 20/18.
090202 Zaštita prirode