Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Pravilnik o reviziji u društvu za osiguranje
Nar. novine, 78/16.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere M17 "Upravljanje rizicima", podmjere 17.1. "Osiguranje usjeva, životinja i biljaka" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 78/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (do 23. 5. 2024.)
Nar. novine, 78/16.
090303 Gospodarenje otpadom


Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu
Nar. novine, 78/16.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Naputak o načinu i uvjetima primjene "Offset programa"
Nar. novine, 78/16.
200201 Obrana


Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji
Nar. novine, 78/16.
180401 Mediji, općenito


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 77/16.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati osoba koja upravlja zrakoplovima na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008
Nar. novine, 77/16.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008
Nar. novine, 77/16.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2016. godini
Nar. novine, 76/16.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova
Nar. novine, 76/16.
130601 Zračne luke i zračni promet


Obvezatne upute broj FLS I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Čeminac u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za Općinsko vijeće Općine Čeminac koji će se održati 2. listopada 2016.
Nar. novine, 76/16.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj LS II o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za Općinsko vijeće Općine Čeminac
Nar. novine, 76/16.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 76/16.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2016.
Nar. novine, 76/16.
220304 Službena statistika


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora u Općinsko vijeće Općine Čeminac
Nar. novine, 76/16.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe prijevremenih izbora za zastupnike u Hrvatski sabor
Nar. novine, 76/16.
220109 Izborni sustav
220203 Hrvatski sabor


Odluka o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju rujan - prosinac 2016. godine
Nar. novine, 76/16.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


( * ne važi) Odluka o objavljivanju Jedinstvenog okvirnog kontnog plana
Nar. novine, 75/16.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 75/16.
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Naredba o visini naknade za obrasce, isprave i knjige koje izdaju Ministarstvo i lučke kapetanije na unutarnjim vodama
Nar. novine, 75/16.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba


Izborni etički kodeks
Nar. novine, 75/16.
220109 Izborni sustav
220203 Hrvatski sabor


Pravilnik o vođenju evidencija pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite
Nar. novine, 75/16.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o vrsti i postupku dodjele nagrada i priznanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Nar. novine, 75/16.
200301 Policija


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u srpnju 2016.
Nar. novine, 75/16.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o termičkoj obradi otpada
Nar. novine, 75/16.
090303 Gospodarenje otpadom


( * ne važi) Pravilnik o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe
Nar. novine, 75/16.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o ovlaštenju strojovođa
Nar. novine, 75/16.
130701 Željeznice i željeznički promet


Obvezatne upute broj Z IX Obrasci za postupak izbora (OZ-37 do OZ-79)
Nar. novine, 74/16.
220109 Izborni sustav


Odluka o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 74/16.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskoga socijalnog fonda
Nar. novine, 74/16.
260201 Europska unija i RH


Odluka o donošenju nastavnog plana i okvirnog programa za zanimanje Tehničar zaštite prirode (330804) u obrazovnom sektoru Šumarstvo, prerada i obrada drva u trajanju od četiri godine
Nar. novine, 73/16.
070801 Šumarstvo
090202 Zaštita prirode
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Program mjerenja razine onečišćenosti zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka
Nar. novine, 73/16.
090201 Zaštita okoliša


Pravilnik o strogo zaštićenim vrstama
Nar. novine, 73/16.
090202 Zaštita prirode


Obvezatne upute broj Z VIII o načinu uređenja biračkog mjesta
Nar. novine, 72/16.
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj Z VII o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, slijepih i slabovidnih birača, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
Nar. novine, 72/16.
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj Z VI o glasovanju osoba na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača - članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi i birača lišenih slobode
Nar. novine, 72/16.
130101 Promet općenito
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
200201 Obrana
220109 Izborni sustav


( * ne važi) Pravilnik o dodatnim zahtjevima za mala društva za osiguranje
Nar. novine, 72/16.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Pravilnik o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva Državnog sudbenog vijeća
Nar. novine, 72/16.
180103 Arhivi


Rješenje o prestanku ovlaštenja Narančić Goranu, vlasniku obrta NARANČIĆ iz Zagreba, Nehajska 42, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 72/16.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 72/16.
200301 Policija


Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept
Nar. novine, 72/16.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 1. travnja do 31. prosinca 2016. godine
Nar. novine, 72/16.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o dodjeli potpore za otkup povlastica ili ribolovnog alata upisanih u povlasticu za obavljanje gospodarskog ribolova na moru
Nar. novine, 72/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o utvrđivanju naknade za prenesena i ograničena prava na šumi i šumskom zemljištu
Nar. novine, 72/16.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija
070801 Šumarstvo


Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca
Nar. novine, 72/16.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja mostarine
Nar. novine, 72/16.
130101 Promet općenito
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Pravilnik o načinu suradnje i razmjene informacija Obalne straže Republike Hrvatske i drugih tijela nadležnih za sigurnost plovidbe te ovlastima i postupku nadzora nad provedbom propisa o sigurnosti plovidbe
Nar. novine, 72/16.
200201 Obrana


Pravilnik o letenju vojnih zrakoplova
Nar. novine, 72/16.
200201 Obrana


Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor
Nar. novine, 72/16.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
220203 Hrvatski sabor


( * ne važi) Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike
Nar. novine, 71/16.
020501 Kolektivni ugovori


Pravilnik o prenosivosti broja
Nar. novine, 71/16.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina
Nar. novine, 71/16.
080301 Energija, općenito


Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja
Nar. novine, 71/16.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o tehničkim uvjetima koje moraju ispunjavati radne prostorije i oprema za ispitivanje i žigosanje državnim žigom predmeta od plemenitih kovina
Nar. novine, 71/16.
060202 Nadzor predmeta od plemenitih kovina


Pravilnik o obliku i sadržaju oznake čistoće predmeta od plemenitih kovina
Nar. novine, 71/16.
060202 Nadzor predmeta od plemenitih kovina


Pravilnik o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama
Nar. novine, 71/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190302 Sestrinstvo
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine
Nar. novine, 71/16.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190207 Hitna medicina


Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine
Nar. novine, 71/16.
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe
190207 Hitna medicina


Odluka o kriterijima raspodjele Državne kvote i Trajne individualne kvote u 2016. godini
Nar. novine, 71/16.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020
Nar. novine, 71/16.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Naredba o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "noviteta"
Nar. novine, 71/16.
060301 Opća sigurnost proizvoda
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


( * ne važi) Pravilnik o Jedinstvenom registru računa
Nar. novine, 71/16.
050101 Platni promet


( * ne važi) Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za povećanje solventnosti i likvidnosti kreditne institucije koja posluje s poteškoćama
Nar. novine, 71/16.
160102 Banke, kreditne institucije