Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.
Nar. novine, 147/21
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje
Nar. novine, 147/21
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Obvezatne upute broj LN IV o imenovanju članova biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Rogoznica
Nar. novine, 147/21
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN III o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Rogoznica
Nar. novine, 147/21
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN II - obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika Općine Rogoznica
Nar. novine, 147/21
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Rogoznica
Nar. novine, 147/21
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravilnik o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika
Nar. novine, 147/21
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanja na tržište i korištenja opasnih kemikalija
Nar. novine, 147/21
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina
Nar. novine, 147/21
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Pravilnik o načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija
Nar. novine, 147/21
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe
Nar. novine, 147/21
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu za razdoblje 2022. – 2026. godine
Nar. novine, 147/21
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o sadržaju te uvjetima, kriterijima i načinu odobravanja plana sanacije
Nar. novine, 147/21
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Odluka o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 147/21
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika Općine Rogoznica
Nar. novine, 147/21
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2022. godini
Nar. novine, 147/21
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2022. godini
Nar. novine, 147/21
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2022. godini
Nar. novine, 147/21
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini
Nar. novine, 147/21
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini
Nar. novine, 147/21
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022. godini
Nar. novine, 147/21
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o usvajanju Programa "COVID-19 zajam za obrtna sredstva" (važi do 30. 6. 2022.)
Nar. novine, 147/21
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


Odluka o donošenju Programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje od 2021. do 2030. godine
Nar. novine, 147/21
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina za razdoblje do 2030. godine
Nar. novine, 147/21
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o donošenju Programa društvene i gospodarske revitalizacije potpomognutih područja Sisačko-moslavačke županije pogođenih potresom
Nar. novine, 147/21
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti


Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 147/21
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2025. godine
Nar. novine, 147/21
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Uredba o uslužnim područjima
Nar. novine, 147/21
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Uredba o udjelu u neto isporučenoj električnoj energiji povlaštenih proizvođača kojeg su opskrbljivači električne energije dužni preuzeti od operatora tržišta električne energije
Nar. novine, 147/21
080301 Energija, općenito


Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu
Nar. novine, 147/21
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230201 Državne potpore, općenito


Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke
Nar. novine, 146/21
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


Odluka o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija
Nar. novine, 146/21
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Lista arbitara u postupcima s međunarodnim obilježjem pred Stalnim arbitražnim sudištem Hrvatske gospodarske komore (arbitri s inozemnim prebivalištem)
Nar. novine, 145/21
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
250601 Arbitraža, mirenje


Lista arbitara u postupcima sa i bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem Hrvatske gospodarske komore
Nar. novine, 145/21
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
250601 Arbitraža, mirenje


Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2022. godini
Nar. novine, 145/21
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Slavonska kobasica« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 145/21
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Odluka o informatičkim rješenjima za dostavu izvješća za potrebe planiranja sanacije kreditnih institucija
Nar. novine, 145/21
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Podgora
Nar. novine, 145/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 145/21
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o naknadi za razvoj sustava javne odvodnje trgovačkog društva "Odvodnja Poreč" d.o.o.
Nar. novine, 145/21
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( *ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 145/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski
Nar. novine, 145/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe na području Grada Novigrada – Cittanova trgovačkog društva »Istarski vodovod«
Nar. novine, 145/21
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Visoko
Nar. novine, 145/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
Nar. novine, 145/21
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Splita
Nar. novine, 145/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o primicima radnika
Nar. novine, 145/21
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Nar. novine, 145/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
200302 Državna granica


( * ne važi) Odluka o sigurnosnoj mjeri privremene zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku za osobe koje dolaze iz Južnoafričke Republike, Bocwane, Kraljevine Eswatini, Lesota, Namibije, Zimbabvea i Republike Mozambik
Nar. novine, 145/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Komarna - Duboka
Nar. novine, 145/21
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o sustavu upravljanja
Nar. novine, 145/21
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o udjelu sredstava fiskalnog izravnanja za pojedinu općinu, grad i županiju u ukupnim sredstvima fiskalnog izravnanja s iznosom sredstava fiskalnog izravnanja za 2022. godinu
Nar. novine, 145/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 145/21
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Pravilnik o boravku u prihvatnom centru za strance i načinu izračuna troškova prisilnog udaljenja
Nar. novine, 145/21
250102 Stranci u RH, azil


Pravilnik o farmakovigilanciji
Nar. novine, 145/21
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o pomorskoj opremi
Nar. novine, 145/21
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o radu u sustavu eSpis
Nar. novine, 145/21
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima
Nar. novine, 145/21
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Sudski poslovnik
Nar. novine, 145/21
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Naputak o načinu korištenja Jedinstvenog registra poduzetničke infrastrukture
Nar. novine, 138/21
010701 Poduzetnička infrastruktura


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima i prirezu porezu na dohodak Grada Otočca
Nar. novine, 138/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o isplati materijalnih prava i drugih naknada državnim službenicima zaposlenima na poslovima protuminskog djelovanja
Nar. novine, 138/21
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije
Nar. novine, 138/21
080301 Energija, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije
Nar. novine, 138/21
080301 Energija, općenito


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Zagreba za katastarsku općinu Kupinečki Kraljevec
Nar. novine, 138/21
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važi) Odluka o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 138/21
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o naknadi za razvoj društva Ponikve voda d.o.o., Krk
Nar. novine, 138/21
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( *ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 138/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski
Nar. novine, 138/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Ekvadoru, sa sjedištem u Guayaquilu
Nar. novine, 138/21
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Filipini, sa sjedištem u Manili
Nar. novine, 138/21
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Filipinima, sa sjedištem u Mandaue Cityju
Nar. novine, 138/21
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Vijeća predsjednika Republike Hrvatske za energetsku tranziciju
Nar. novine, 138/21
080301 Energija, općenito
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Ludbrega
Nar. novine, 138/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Rijeke
Nar. novine, 138/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o privremenoj zabrani i ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Nar. novine, 138/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
200302 Državna granica


( * ne važi) Odluka o sigurnosnoj mjeri privremene zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku za osobe koje dolaze iz Južnoafričke Republike, Bocwane, Kraljevine Eswatini, Lesota, Namibije, Zimbabvea i Republike Mozambik
Nar. novine, 138/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 138/21
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( * ne važi) Odluka o uvođenju posebnih sigurnosnih mjera obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 i obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 u djelatnosti socijalne skrbi
Nar. novine, 138/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Popis lijekova s utvrđenom iznimno višom od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko
Nar. novine, 138/21
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske
Nar. novine, 138/21
260401 Hrvati izvan RH


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 138/21
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Zakon o hrvatskom državljanstvu
Nar. novine, 138/21
250101 Državljanstvo, javne isprave


Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji
Nar. novine, 138/21
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture
Nar. novine, 138/21
010701 Poduzetnička infrastruktura


Odluka o najvišem postotku naknade depozitaru za 2022. godinu
Nar. novine, 144/21
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o naknadi za razvoj društva Komunalno Duga Resa d.o.o., Duga Resa
Nar. novine, 144/21
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina društva Vodovod d.o.o., Makarska
Nar. novine, 144/21
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Đurđenovac
Nar. novine, 144/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 144/21
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o porezima Grada Crikvenice
Nar. novine, 144/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Grada Šibenika
Nar. novine, 144/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Grada Varaždina
Nar. novine, 144/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Podstrana
Nar. novine, 144/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Pravilnik o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Nar. novine, 144/21
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Pravilnik o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2022. godinu
Nar. novine, 144/21
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama članova fonda društvima za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 144/21
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama članova fonda društvima za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 144/21
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o izvještavanju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o pritužbama i prigovorima zainteresiranih osoba upućenim društvima za osiguranje
Nar. novine, 144/21
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 144/21
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga
Nar. novine, 144/21
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane
Nar. novine, 144/21
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o upućivanju radnika
Nar. novine, 144/21
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


Pravilnik o periodičkom, statističkom i kapitalnom izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira te izvještavanju od strane središnjeg depozitorija vrijednosnih papira iz druge države članice
Nar. novine, 144/21
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize stranke
Nar. novine, 144/21
050102 Sprječavanje pranja novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o provedbi Općeg poreznog zakona
Nar. novine, 144/21
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Zakon o cestama
Nar. novine, 144/21
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori
Nar. novine, 144/21
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Zakon o obrazovanju odraslih
Nar. novine, 144/21
170501 Obrazovanje odraslih


Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
Nar. novine, 144/21
130301 Unutarnja plovidba


Zakon o proračunu
Nar. novine, 144/21
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2020/1503 o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja
Nar. novine, 144/21
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Zakon o trošarinama
Nar. novine, 144/21
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Primorsko-goranske županije o II. izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije za luku posebne namjene – luku nautičkog turizma Y/C "Marina"
Nar. novine, 143/21
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o donošenju Nacionalnog plana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti za razdoblje od 2021. do 2024. godine
Nar. novine, 143/21
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o donošenju Nacionalnog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2021. do 2024. godine
Nar. novine, 143/21
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja otoka 2021. – 2027. i Akcijskog plana 2021. – 2023. za provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka 2021. – 2027.
Nar. novine, 143/21
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti


Odluka o donošenju Operativnog programa jačanja tržišnog kapaciteta sektora voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2026.
Nar. novine, 143/21
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Odluka o donošenju Programa energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje do 2030. godine
Nar. novine, 143/21
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o donošenju Programa energetske obnove zgrada koje imaju status kulturnog dobra za razdoblje do 2030. godine
Nar. novine, 143/21
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o donošenju Programa energetske učinkovitosti za dekarbonizaciju energetskog sektora
Nar. novine, 143/21
080301 Energija, općenito


Odluka o donošenju Programa razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje od 2021. do 2030. godine
Nar. novine, 143/21
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o donošenju Programa suzbijanja energetskog siromaštva koji uključuje korištenje obnovljivih izvora energije u stambenim zgradama na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi za razdoblje do 2025. godine
Nar. novine, 143/21
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2022.
Nar. novine, 143/21
160102 Banke, kreditne institucije
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela
Nar. novine, 143/21
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
260201 Europska unija i RH


Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu
Nar. novine, 143/21
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske
Nar. novine, 143/21
220201 Predsjednik RH


Odluka o utvrđivanju položaja meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja od interesa za Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 143/21
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi


Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka
Nar. novine, 143/21
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


( * ne važi) Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
Nar. novine, 143/21
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Uredba o osnivanju Instituta za vode "Josip Juraj Strossmayer"
Nar. novine, 143/21
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Zaključak o podržavanju donošenja Mjera aktivne politike zapošljavanja za 2022. godinu iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
Nar. novine, 143/21
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
Nar. novine, 143/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


( *ne važi) Odluka o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 142/21
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o Programu rada meteoroloških, hidroloških, meteorološko-oceanografskih i fenoloških postaja
Nar. novine, 142/21
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi


Odluka o statističkom i nadzornom izvješćivanju
Nar. novine, 142/21
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o arhivu podataka, produkata i informacija
Nar. novine, 142/21
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi
180103 Arhivi


Pravilnik o državnoj mreži meteorološkog i hidrološkog motriteljskog sustava
Nar. novine, 142/21
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi


Pravilnik o odnosu državne mreže i drugih meteoroloških i hidroloških mreža
Nar. novine, 141/21
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi


Pravilnik o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita
Nar. novine, 141/21
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora terminala za ukapljeni prirodni plin
Nar. novine, 141/21
080303 Nafta, plin


Indeks potrošačkih cijena u studenome 2021.
Nar. novine, 141/21
220304 Službena statistika


( * ne važi) Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava
Nar. novine, 141/21
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina
Nar. novine, 141/21
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o cjeniku nestandardnih usluga operatora transportnog sustava
Nar. novine, 141/21
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o cjeniku nestandardnih usluga opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge
Nar. novine, 141/21
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Belog Manastira
Nar. novine, 141/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina
Nar. novine, 141/21
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022.
Nar. novine, 141/21
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Grada Delnica
Nar. novine, 141/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta
Nar. novine, 141/21
080303 Nafta, plin


Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina društva Hvarski vodovod d.o.o., Jelsa
Nar. novine, 141/21
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Šandrovac
Nar. novine, 141/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Perušić
Nar. novine, 141/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Petrovac
Nar. novine, 141/21
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 141/21
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o posebnoj psihičkoj i tjelesnoj zdravstvenoj sposobnosti službenika pravosudne policije
Nar. novine, 141/21
240101 Pravosuđe, općenito


Pravilnik o provedbi Nacionalne strategije za održive operativne programe proizvođačkih organizacija u sektoru voća i povrća za razdoblje od 2021. do 2023. godine
Nar. novine, 141/21
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o strojevima za primjenu pesticida i ispitnim stanicama
Nar. novine, 141/21
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o uvjetima distribucije i prodaje pesticida
Nar. novine, 141/21
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu
Nar. novine, 140/21.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Infrastrukture za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 140/21.
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan HŽ Putničkog prijevoza za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 140/21.
130701 Željeznice i željeznički promet
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih autocesta za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 140/21.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 140/21.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatske agencije za osiguranje depozita za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 140/21.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 140/21.
080301 Energija, općenito
090101 Održivi razvitak
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 140/21.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskih cesta za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 140/21.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na financijski plan Hrvatskih voda za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 140/21.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Državni proračun Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 140/21.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnosti u NATO zapovjednoj strukturi, nato strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a
Nar. novine, 134/21
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji NATO-a "ALLIED SOLACE" u Republici Kosovu
Nar. novine, 134/21
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Koalicijskih snaga "INHERENT RESOLVE"
Nar. novine, 134/21
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji Europske unije "EUNAVFOR MED IRINI"
Nar. novine, 134/21
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "NATO MISIJI U IRAKU"
Nar. novine, 134/21
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj
Nar. novine, 134/21
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Litvi
Nar. novine, 134/21
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru "SEA GUARDIAN" u Sredozemlju
Nar. novine, 134/21
200201 Obrana


Pravilnik o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika
Nar. novine, 139/21
050308 Porezno savjetništvo


Statut Hrvatske poljoprivredne komore
Nar. novine, 139/21
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 139/21
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Odluka o transakcijskim računima
Nar. novine, 139/21
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca "Dalmatinski pas"
Nar. novine, 139/21
160101 Hrvatska narodna banka


Odluka o načinu obračuna, naplate i plaćanja kamata i naknada Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 139/21
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 30. lipnja 2022. godine
Nar. novine, 139/21
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o postupku i načinu kontrole podataka o kojima ovise prava iz mirovinskog osiguranja
Nar. novine, 139/21
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Mihovljan
Nar. novine, 139/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Općine Višnjan
Nar. novine, 139/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Makarske
Nar. novine, 139/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o uporabi parkirališne karte za osobe s invaliditetom
Nar. novine, 139/21
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o provedbi Programa "Hrvatski otočni proizvod" u vezi s djelokrugom, brojem članova i sastavom stručnih povjerenstava za dodjelu oznake "Hrvatski otočni proizvod", načinu vođenja evidencije subjekata kojima je dodijeljena oznaka "Hrvatski otočni proizvod" i načinu provođenja kontrole nad korištenjem oznake "Hrvatski otočni proizvod"
Nar. novine, 139/21
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti


Pravilnik o sufinanciranju projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa – potprogram Kultura
Nar. novine, 139/21
180101 Kultura i umjetnost, općenito
260201 Europska unija i RH


Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji
Nar. novine, 139/21
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba
Nar. novine, 139/21
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate


Pravilnik o izgledu dozvole i visini naknade za izdavanje rješenja o dozvoli za miniranje
Nar. novine, 139/21
200202 Oružje i vojna oprema


Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari
Nar. novine, 139/21
200202 Oružje i vojna oprema


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda
Nar. novine, 137/21
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
Nar. novine, 137/21
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o likvidaciji i produljenju trajanja AIF-a
Nar. novine, 137/21
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Grada Karlovca
Nar. novine, 137/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Posebne uzance o građenju
Nar. novine, 137/21
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u studenome 2021.
Nar. novine, 137/21
220304 Službena statistika


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Petrovija
Nar. novine, 137/21
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o priznavanju organizacija proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija
Nar. novine, 137/21
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi
Nar. novine, 137/21
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o provedbi Programa potpore malim mljekarama za sufinanciranje troškova sabiranja mlijeka proizvedenog u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 137/21
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o stručnom nadzoru u zatvorskom sustavu
Nar. novine, 137/21
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Nar. novine, 137/21
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova


Odluka o najvišoj naknadi za pokrivanje troškova mirovinskog osiguravajućeg društva u 2022. iz doznaka obveznog mirovinskog fonda
Nar. novine, 136/21
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka o porezima Općine Pićan
Nar. novine, 136/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o porezima Općine Murter – Kornati
Nar. novine, 136/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o osnivanju stručnog povjerenstva za praćenje i analizu kretanja minimalne plaće
Nar. novine, 136/21
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Odluka o dodjeli Državne nagrade za humanitarni rad u 2021. godini
Nar. novine, 136/21
220104 Državna znamenja, odlikovanja i priznanja


Pravilnik o metodologiji za utvrđivanje cijena socijalnih usluga
Nar. novine, 136/21
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o javnoj turističkoj infrastrukturi
Nar. novine, 136/21
140201 Turizam


Pravilnik o stručnom usavršavanju u zatvorskom sustavu
Nar. novine, 136/21
170501 Obrazovanje odraslih
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


Rješenje o utvrđivanju cijene izrade čuvarske i zaštitarske iskaznice, iskaznice zaštitara specijalista, zaštitara tehničara i zaštitara IPU
Nar. novine, 136/21
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Pravilnik o sadržaju općeg ili drugog akta iz područja eksplozivnih tvari, proizvodnje i prometa oružja te vođenja civilnih strelišta
Nar. novine, 136/21
200202 Oružje i vojna oprema


Pravilnik o postupanju prema državljanima trećih zemalja
Nar. novine, 136/21
250102 Stranci u RH, azil


Odluka o osnivanju Savjeta za ljudska prava
Nar. novine, 136/21
220101 Ustav RH i ljudska prava
220202 Vlada RH


Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika »DR-04«
Nar. novine, 136/21
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na kopnu u istražnom prostoru ugljikovodika »SA-08«
Nar. novine, 136/21
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Odluka o donošenju Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2024. godine
Nar. novine, 136/21
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole pričuve za prilagodbu Brexitu
Nar. novine, 136/21
220301 Državna uprava, općenito
260201 Europska unija i RH


(* ne važi) Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda
Nar. novine, 136/21
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


( * ne važi) Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 136/21
220202 Vlada RH
220203 Hrvatski sabor


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova
Nar. novine, 135/21
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova
Nar. novine, 135/21
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 135/21
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 135/21
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina društva Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o., Zaprešić
Nar. novine, 134/21
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Odluka o lokalnim porezima Grada Velike Gorice
Nar. novine, 134/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o uvođenju prireza porezu na dohodak u Gradu Kutjevu
Nar. novine, 134/21
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o usklađivanju prihodovnog cenzusa za ostvarivanje prava na plaćanje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja u 2022. godini
Nar. novine, 134/21
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture«
Nar. novine, 134/21
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Uredba o prestanku važenja Uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 133/21
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda
Nar. novine, 132/21
090201 Zaštita okoliša


Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 132/21
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Rješenje Ministarstva pravosuđa i uprave klasa: 013-02/21-01/15, urbroj: 514-07-03-02/01-21-03 od 4. prosinca 2021.
Nar. novine, 132/21
220109 Izborni sustav
240101 Pravosuđe, općenito


Naputak o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja
Nar. novine, 132/21
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o besplatnoj pravnoj pomoći u postupku povratka
Nar. novine, 132/21
250102 Stranci u RH, azil


Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
Nar. novine, 131/21
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o provedbi Programa potpore sektoru peradarstva zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19
Nar. novine, 131/21
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o provedbi Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u stočarstvu zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19
Nar. novine, 131/21
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o edukacijama, stručnim znanjima i vještinama potrebnim za komunikaciju s djetetom i odraslom osobom pravnika s položenim pravosudnim ispitom te dodatnim stručnim znanjima, vještinama i kompetencijama socijalnog radnika, psihologa i socijalnog pedagoga zaposlenog u centru za posebno skrbništvo
Nar. novine, 131/21
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Pravilnik o načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije i načinu provođenja projekata smanjenja emisija nastalih istraživanjem i proizvodnjom nafte i plina
Nar. novine, 131/21
090201 Zaštita okoliša


Odluka o donošenju Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. do 2027. godine, za razdoblje od 2021. do 2024. godine
Nar. novine, 131/21
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Nar. novine, 131/21
100101 Prostorno uređenje i gradnja
220301 Državna uprava, općenito
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva
Nar. novine, 131/21
060101 Normizacija, akreditacija
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode
090201 Zaštita okoliša


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Subotica Podravska Nova
Nar. novine, 130/21
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Komiški rogač« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 130/21
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Istarski ovčji sir« / »Istrski ovčji sir« – zaštićena oznaka izvornosti
Nar. novine, 130/21
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima
Nar. novine, 130/21
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda
Nar. novine, 130/21
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2022. godinu
Nar. novine, 130/21
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija