Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Lista arbitara u postupcima bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Nar. novine, 119/15.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


( * ne važi) Tehnički propis o građevnim proizvodima
Nar. novine, 119/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Popis pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja
Nar. novine, 119/15.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima jabuka i mandarina za postupak povlačenja s tržišta za slobodnu distribuciju (od 8. 8. 2015. do do 30. 6. 2016.)
Nar. novine, 119/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinima doniranja hrane i hrane za životinje
Nar. novine, 119/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima elektroničkog poslovanja u zemljišnim knjigama
Nar. novine, 119/15.
110102 Zemljišne knjige


Zaključak Vlade Republike Hrvatske klasa: 022-03/15-07/370, urbroj: 50301-05/05-15-2 od 29. listopada 2015. godine o donošenju Smjernica za restrukturiranje duga poduzetnika izvansudskim sporazumom
Nar. novine, 119/15.
010401 Financijsko poslovanje


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu
Nar. novine, 119/15.
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o izboru investitora i davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Brašina, a u svrhu realizacije turističkog razvojnog projekta Kupari na lokaciji Kupari I. u Općini Župa Dubrovačka
Nar. novine, 119/15.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Gruž
Nar. novine, 119/15.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Uredba o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Tisno
Nar. novine, 119/15.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Uredba o jedinstvenom sučelju za formalnosti u pomorskom prometu
Nar. novine, 119/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva
Nar. novine, 119/15.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Odluka o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (s Uputom)
Nar. novine, 119/15.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o statističkom i bonitetnom izvješćivanju (s Uputama)
Nar. novine, 119/15.
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013
Nar. novine, 119/15.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija
Nar. novine, 119/15.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Odluka o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2016. godini
Nar. novine, 119/15.
160102 Banke, kreditne institucije
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
Nar. novine, 119/15.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Plan prijama u državnu službu u Ured povjerenika za informiranje za 2015. godinu
Nar. novine, 119/15.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva ADRIA GRUPA d.o.o. iz Zagreba, Heinzelova 53 a, OIB: 06637660960, za obaljvanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 119/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu
Nar. novine, 119/15.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Statut političke stranke U ime obitelji - projekt Domovina
Nar. novine, 118/15.
210201 Udruge i civilno društvo


Pravilnik o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista
Nar. novine, 118/15.
250101 Državljanstvo, javne isprave


( * ne važi) Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina
Nar. novine, 118/15.
080301 Energija, općenito


Pravilnik o obrascima i evidencijama putnih isprava hrvatskih državljana te načinu dostave i preuzimanja izrađenih putovnica
Nar. novine, 118/15.
250101 Državljanstvo, javne isprave


( * ne važi) Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 118/15.
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Kabo Verde, sa sjedištem u Praiji
Nar. novine, 118/15.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije
Nar. novine, 117/15.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Odluka o donošenju Višegodišnjeg programa gradnje komunalnih vodnih građevina
Nar. novine, 117/15.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 116/15.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine
Nar. novine, 116/15.
190301 Liječništvo


Pravilnik o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne
Nar. novine, 116/15.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom
Nar. novine, 116/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Statut Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG – BICRO)
Nar. novine, 116/15.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za održavanje eko sustava šaranskih ribnjaka u 2015. godini
Nar. novine, 116/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Odluka o kamatnim stopama, diskontnoj (eskontnoj) stopi i naknadama Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 115/15.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
Nar. novine, 115/15.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Kolektivni ugovor za graditeljstvo i Dodatak Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Nar. novine, 115/15.
020501 Kolektivni ugovori
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Obvezatne upute broj Z IX (OZ - 30 do OZ - 79) - obrasci za postupak
Nar. novine, 115/15.
220109 Izborni sustav


Izborni etički kodeks
Nar. novine, 115/15.
220109 Izborni sustav
220203 Hrvatski sabor


( * ne važi) Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika
Nar. novine, 115/15.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o izgledu, sadržaju i načinu vođenja zapisnika i dokumenata o sukladnosti godišnjeg stručno-tehničkog pregleda za žičare
Nar. novine, 115/15.
130801 Žičare


Pravilnik o radu vojne veterinarske inspekcije Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske
Nar. novine, 115/15.
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Odluka o osnivanju Lučke uprave Rijeka
Nar. novine, 115/15.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknade na emisiju u okoliš oksida sumpora izraženih kao sumporov dioksid i oksida dušika izraženih kao dušikov dioksid
Nar. novine, 115/15.
090201 Zaštita okoliša


Uredba o informacijskom sustavu prostornog uređenja
Nar. novine, 115/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina
Nar. novine, 114/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
Nar. novine, 114/15.
090303 Gospodarenje otpadom


Pravilnik o provenijencijama svojti šumskog drveća
Nar. novine, 114/15.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Pravilnik o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika
Nar. novine, 114/15.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima izdavanja dozvole za obavljanje usluga željezničkog prijevoza
Nar. novine, 114/15.
130701 Željeznice i željeznički promet


( * ne važi) Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti
Nar. novine, 114/15.
080301 Energija, općenito


Indeks potrošačkih cijena u rujnu 2015 .
Nar. novine, 114/15.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda kaznenih tijela
Nar. novine, 114/15.
250702 Kaznene sankcije, izvršavanje


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za sistemsku sklerozu" Zavodu za reumatologiju i kliničku imunologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Split
Nar. novine, 114/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Odluka o određivanju visine naknade za vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova
Nar. novine, 114/15.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Mreža javne zdravstvene službe
Nar. novine, 113/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Pravilnik o mjerilima za davanje odobrenja zdravstvenom radniku za sklapanje poslova iz djelatnosti poslodavca
Nar. novine, 113/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Odluka o pokretanju Projekta objedinjavanja informacijskog sustava Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u Shared Service centru
Nar. novine, 112/15.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za zastupnike u Hrvatski sabor
Nar. novine, 112/15.
220109 Izborni sustav
220203 Hrvatski sabor


Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu
Nar. novine, 112/15.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
180101 Kultura i umjetnost, općenito
260401 Hrvati izvan RH


Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju
Nar. novine, 112/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401 (izdanje 02)
Nar. novine, 113/15.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Republici Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda
Nar. novine, 112/15.
160503 Privatizacijski investicijski fondovi i ostali investicijski fondovi


( * ne važi) Uredba o kriterijima za provedbu javnog natječaja za imenovanje predsjednika i članova uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku
Nar. novine, 112/15.
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima
Nar. novine, 112/15.
090303 Gospodarenje otpadom


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u rujnu 2015.
Nar. novine, 111/15.
220304 Službena statistika


Rješenje o ovlašćivanju društva VOX VIVA iz Zagreba, Rogićeva 21, OIB: 11463257283, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 111/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva VIZOR d.o.o. iz Varaždina, Koprivnička 1, OIB: 28579840610, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 111/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ENERGOATEST d.o.o. iz Velike Gorice, Ninska 20, OIB: 63759424811, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 111/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva EcoMission d.o.o. iz Varaždina, Vladimira Nazora 12, OIB: 98383948072, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 111/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ZOP – tehnološke usluge d.o.o. iz Zagreba, Gračanske Dužice 72, OIB: 01233257226, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 111/15.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 111/15.
200301 Policija


( * ne važi) Lista arbitara u postupcima s međunarodnim obilježjem pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Nar. novine, 111/15.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 111/15.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


( * ne važi) Pravilnik o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima
Nar. novine, 111/15.
090303 Gospodarenje otpadom


Pravilnik o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge
Nar. novine, 111/15.
130701 Željeznice i željeznički promet


Pravilnik o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica
Nar. novine, 111/15.
130701 Željeznice i željeznički promet


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Mjere 03 "Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode", Podmjere 3.1. "Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete" i Podmjere 3.2. "Potpora za aktivnosti informiranja i promoviranja koje provode skupine proizvođača na unutarnjem tržištu" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 111/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Obvezatne upute broj Z VIII o načinu uređenja biračkog mjesta
Nar. novine, 110/15.
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj Z VII o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, slijepih i slabovidnih birača, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto
Nar. novine, 110/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj Z VI o pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača
Nar. novine, 110/15.
220109 Izborni sustav


Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 110/15.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 110/15.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Zakon o hrvatskom državljanstvu
Nar. novine, 110/15.
250101 Državljanstvo, javne isprave


Prekršajni zakon
Nar. novine, 110/15.
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja
Nar. novine, 110/15.
200301 Policija


Zakon o protuminskom djelovanju
Nar. novine, 110/15.
200202 Oružje i vojna oprema
200301 Policija


( * ne važi) Zakon o muzejima
Nar. novine, 110/15.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu
Nar. novine, 110/15.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Zakon o javnobilježničkim pristojbama
Nar. novine, 110/15.
240502 Javnobilježniče pristojbe i tarifa


( * ne važi) Zakon o sudskim pristojbama (i Tarifa)
Nar. novine, 110/15.
240202 Sudske pristojbe


( * ne važi) Zakon o tržištu kapitala
Nar. novine, 110/15.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje
Nar. novine, 110/15.
110201 Stanovanje, poslovni prostori
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Zakon o zaštiti potrošača
Nar. novine, 110/15.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


( * ne važi) Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije
Nar. novine, 110/15.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
Nar. novine, 110/15.
140201 Turizam


Zakon o sudskom registru
Nar. novine, 110/15.
010102 Sudski registar, upis i promjene


Zakon o uvođenju Europskog društva - Societas Europea (SE) i Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU)
Nar. novine, 110/15.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene


Zakon o uvođenju Europske zadruge - Societas Cooperativa Europaea (SCE)
Nar. novine, 110/15.
010202 Zadruge


Zakon o trgovačkim društvima
Nar. novine, 110/15.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene


( * ne važi) Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava
Nar. novine, 110/15.
130701 Željeznice i željeznički promet


Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za prvo tromjesečje 2016. godine
Nar. novine, 109/15.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za prvo tromjesečje 2016. godine
Nar. novine, 109/15.
090101 Održivi razvitak
090201 Zaštita okoliša
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za prvo tromjesečje 2016. godine
Nar. novine, 109/15.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za prvo tromjesečje 2016. godine
Nar. novine, br. 109/15.
160102 Banke, kreditne institucije
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih cesta za prvo tromjesečje 2016. godine
Nar. novine, br. 109/15.
130901 Javne i nerazvrstane ceste
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih voda za prvo tromjesečje 2016. godine
Nar. novine, br. 109/15.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Odluka o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine
Nar. novine, br. 109/15.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Obvezatne upute broj Z V o glasovanju osoba na službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača - članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi i birača lišenih slobode
Nar. novine, 108/15.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj Z IV (OZ - 18 do OZ - 29) Obrasci za postupak izbora
Nar. novine, 108/15.
220109 Izborni sustav
220203 Hrvatski sabor


Odluka o donošenju Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti i Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti
Nar. novine, 108/15.
200301 Policija


Odluka o donošenju Nacionalne strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma
Nar. novine, 108/15.
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor zastupnika u Hrvatski sabor
Nar. novine, 108/15.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
220203 Hrvatski sabor


Odluka o osnivanju Nacionalnog savjeta za dentalnu medicinu
Nar. novine, 108/15.
190202 Stomatološka djelatnost
220202 Vlada RH


( * ne važi) Uredba o metodologijama vještačenja
Nar. novine, 108/15.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


( * ne važi) Pravilnik o izobrazbi, uvjetima i načinu polaganja ispita za stjecanje zvanja ovlaštenoga unutarnjeg revizora za javni sektor
Nar. novine, 108/15.
170501 Obrazovanje odraslih
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


(* ne važi) Odluka o usvajanju jamstvenih programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Nar. novine, 108/15.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o usvajanju Jamstvenog programa "Portfeljna jamstva" Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Nar. novine, 108/15.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik
Nar. novine, 108/15.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


( * ne važi) Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije
Nar. novine, 108/15.
080301 Energija, općenito


Odluka o donošenju Prostornog plana Parka prirode Biokovo
Nar. novine, 108/15.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima (Općina Nuštar)
Nar. novine, 107/15.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o ovjernim razdobljima za pojedina zakonita mjerila i načinu njihove primjene i o umjernim razdobljima za etalone koji se upotrebljavaju za ovjeravanje zakonitih mjerila
Nar. novine, 107/15.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za infracrvene analizatore za mjerenje sadržaja proteina u zrnju poljoprivrednih vrsta
Nar. novine, 107/15.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o načinu označivanja i pečaćenja mjerila i pretpakovina
Nar. novine, 107/15.
060102 Mjeriteljstvo


Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept
Nar. novine, 107/15.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
Nar. novine, 107/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 107/15.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te posebnim načinima ribolova
Nar. novine, 107/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o malom obalnom ribolovu
Nar. novine, 107/15.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o obveznoj dostavi podataka u sektoru mlijeka i mliječnih proizvoda
Nar. novine, 107/15.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.4. "Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture"
Nar. novine, 107/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru provedbe mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture" (za razdoblje 2014. – 2020.)
Nar. novine, 107/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 376/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju, analizi i naknadnom postupanju u vezi s događajima u civilnom zrakoplovstvu
Nar. novine, 107/15.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o natjecateljskom vozilu
Nar. novine, 107/15.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju i obliku obrazaca na kojima se podnose podnesci u predstečajnom i stečajnom postupku
Nar. novine, 107/15.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika
Nar. novine, 107/15.
240601 Odvjetništvo


( * ne važi) Statut Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca
Nar. novine, 107/15.
020301 Prava radnika u slučaju stečaja poslodavca


Pravilnik o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla
Nar. novine, 106/15.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o vrsti i visini naknade troškova financijske agencije u predstečajnom postupku, visini naknade troška financijske agencije za podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog postupka i zahtjeva za provedbu skraćenoga stečajnog postupka.
Nar. novine, 106/15.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
050104 Financijska agencija (FINA)


Pravilnik o popisu jedinica Financijske agencije i područja njihove nadležnosti u predstečajnom postupku
Nar. novine, 106/15.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


( * ne važi) Pravilnik o pretpostavkama i načinu izbora stečajnoga upravitelja metodom slučajnoga odabira
Nar. novine, 106/15.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


( * ne važi) Minimalni novčani iznosi potrebni za mjesečno uzdržavanje djeteta
Nar. novine, 106/15.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Obvezatne upute broj Z III Postupak kandidiranja
Nar. novine, 106/15.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220203 Hrvatski sabor


Obvezatne upute broj Z II (OZ - 1 do OZ - 17) Obrasci za postupak kandidiranja
Nar. novine, 106/15.
210301 Političke stranke
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220203 Hrvatski sabor


Obvezatne upute broj Z I Redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 106/15.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220203 Hrvatski sabor


Odluka o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor
Nar. novine, 106/15.
220109 Izborni sustav
220203 Hrvatski sabor
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere M04 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva", tipa operacije 4.3.3. "Ulaganje u šumsku infrastrukturu" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 106/15.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o sadržaju obrasca za podnošenje zahtjeva za priznavanje prava na naknadu za ugroženog kupca energenata
Nar. novine, 105/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću u casinima
Nar. novine, 105/15.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Odluka o davanju prava priređivanja igara klađenja
Nar. novine, 105/15.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Odluka o davanju prava priređivanja igara na sreću na automatima
Nar. novine, 105/15.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


( * ne važi) Uredba o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika
Nar. novine, 105/15.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Odluka o osnivanju Odbora za Nagradu za promicanje prava djeteta
Nar. novine, 105/15.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o Popisu pravnih osoba od posebnog državnog interesa
Nar. novine, 105/15.
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu
Nar. novine, 105/15.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru "RESOLUTE SUPPORT" u Afganistanu
Nar. novine, 105/15.
200201 Obrana


Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda
Nar. novine, 105/15.
200201 Obrana


Odluka o prelasku granice Republike Hrvatske oružanih snaga država članica NATO-a i Oružanih snaga Republike Hrvatske angažiranih u okviru Združenih snaga visoke spremnosti iz sastava snaga za brzi odgovor NATO-a
Nar. novine, 105/15.
200201 Obrana


Zakon o registru birača
Nar. novine, 105/15.
220109 Izborni sustav


Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji
Nar. novine, 105/15.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Odluka o tehničkoj reambulaciji na području Grada Senja za dio katastarske općine Senj
Nar. novine, 105/15.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina
Nar. novine, 105/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina
Nar. novine, 105/15.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju građevine javne namjene - Dom za starije i nemoćne osobe u Kostreni u k.o. Kostrena Lucija
Nar. novine, 105/15.
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Odluka o donošenju Nacionalnog programa za olakšice
Nar. novine, 105/15.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Uredba o ekološkoj mreži
Nar. novine, 105/15.
090202 Zaštita prirode


Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
Nar. novine, 105/15.
090303 Gospodarenje otpadom


Uredba o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva
Nar. novine, 105/15.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Uredba o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima
Nar. novine, 105/15.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


Odluka o prestanku važenja Odluke o upisu obveznih blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 105/15.
160101 Hrvatska narodna banka