Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


( * ne važi) Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013
116/14.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza
Nar. novine, 116/14.
130701 Željeznice i željeznički promet


Odluka o rasporedu sredstava za interventne zahvate po posebnom nalogu ministra za 2014. godinu
Nar. novine, 116/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o mjerama za sprječavanje širenja štetnog organizma Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.
Nar. novine, 116/14.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o prodaji povlastica za ribolov u državnom vlasništvu i registru povlastica za ribolov u državnom vlasništvu
Nar. novine, 116/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila
Nar. novine, 116/14.
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravlja
Nar. novine, 116/14.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stavljanje na tržište
Nar. novine, 115/14.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Pravilnik o provenijencijama svojti šumskog drveća
Nar. novine, 115/14.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 115/14.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice
Nar. novine, 114/14.
140201 Turizam


(* ne važi) Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze ovaca i koza (B. melitensis)
Nar. novine, 114/14.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba
Nar. novine, 114/14.
200201 Obrana


Pravilnik o ocjenjivanju djelatnih vojnih osoba
Nar. novine, 114/14.
200201 Obrana


Pravilnik o načinu vođenja evidencije vojnih obveznika i izvršavanju vojne obveze
Nar. novine, 114/14.
200201 Obrana


Pravilnik o načinu određivanja ratnog rasporeda te izdavanju, čuvanju, održavanju i vraćanju osobne vojne opreme
Nar. novine, 114/14.
200201 Obrana


Odluka o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u 2014. godini
Nar. novine, 114/14.
220108 Nacionalne manjine
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o osnivanju Lučke uprave Split
Nar. novine, 114/14.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o donošenju Nacionalnog programa prikupljanja podataka o ribarstvu Republike Hrvatske za 2014. - 2016. godinu
Nar. novine, 114/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Odluka o osnovici za izračun iznosa drugih prava iz sustava socijalne skrbi (500,00 kuna)
Nar. novine, 114/14.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Odluka o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade (800,00 kuna)
Nar. novine, 114/14.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za međusektorsku koordinaciju za politiku i mjere za ublažavanje i prilagodbu klimatskim promjenama
Nar. novine, 114/14.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
Nar. novine, 114/14.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 114/14.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon
Nar. novine, 114/14.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode
090201 Zaštita okoliša


Odluka o donošenju standarda zanimanja za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za brodostrojarstvo u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Nar. novine, 113/14.
080401 Industrija, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o donošenju standarda kvalifikacije za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za brodostrojarstvo u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Nar. novine, 113/14.
080401 Industrija, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170701 Obrazovne kvalifikacije


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za brodostrojarstvo (011704) u obrazovnom sektoru strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Nar. novine, 113/14.
080401 Industrija, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Obvezatne upute broj FLN I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i Općinskog izbornog povjerenstva Općine Koprivnički Ivanec u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec koji će se održati 26. listopada 2014.
Nar. novine, 112/14.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj LN II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec
Nar. novine, 112/14.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 112/14.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2014. godini
Nar. novine, 112/14.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti vodoistražnih radova i drugih hidrogeoloških radova, preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava, te upravljanja detaljnim građevinama za melioracijsku odvodnju i vodnim građevinama za navodnjavanje
Nar. novine, 112/14.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Mjere M05 "Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti", Podmjere 5.2. "Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
Nar. novine, 112/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o sustavu dodjeljivanja, prijenosu i evidenciji kaznenih bodova za teške prekršaje u morskom ribarstvu
Nar. novine, 112/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe
Nar. novine, 112/14.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


(* ne važi) Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu
Nar. novine, 112/14.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o izradi procjene rizika
Nar. novine, 112/14.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


(* ne važi) Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita
Nar. novine, 112/14.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu
Nar. novine, 112/14.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Saveza crkava "Riječ života", Crkve cjelovitog evanđelja i Protestanske reformirane kršćanske crkve u Republici Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa
Nar. novine, 112/14.
210201 Udruge i civilno društvo
210401 Vjerske zajednice


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Koprivnički Ivanec
Nar. novine, 112/14.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Uredba o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem
Nar. novine, 112/14.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Nar. novine, 112/14.
220301 Državna uprava, općenito


Indeks potrošačkih cijena u kolovozu 2014.
Nar. novine, 111/14.
220304 Službena statistika


Odluka o određivanju cijene izrade studentske iskaz­nice sa standardnim grafičkim dizajnom za ak. g. 2014./2015.
Nar. novine, 111/14.
170601 Visoko obrazovanje i znanost


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera
Nar. novine, 111/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem
Nar. novine, 111/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o provedbi privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima voća i povrća za postupke povlačenja s tržišta, neubiranja i zelene berbe
Nar. novine, 111/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o tehničkim pregledima vozila
Nar. novine, 111/14.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2014. godini
Nar. novine, 111/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


( * ne važi) Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 111/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Odluka o broju priređivača kojima se može dati priređivanje igara na sreću na automatima na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 111/14.
180201 Sport


( * ne važi) Uredba o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske
Nar. novine, 111/14.
230201 Državne potpore, općenito


Statut Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Nar. novine, 110/14.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u kolovozu 2014.
Nar. novine, 110/14.
220304 Službena statistika


Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2014.
Nar. novine, 110/14.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2014.
Nar. novine, 110/14.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2014.
Nar. novine, 110/14.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


( * ne važi) Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel
Nar. novine, 110/14.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 110/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o padobranstvu
Nar. novine, 110/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


Rješenje o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova
Nar. novine, 110/14.
200301 Policija


Rješenje o visini troškova obavljanja granične kontrole izvan područja graničnog prijelaza
Nar. novine, 110/14.
200301 Policija
200302 Državna granica


Preporuka o upisu pružatelja elektroničkih publikacija u upisnik pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i neprofitnih proizvođača audiovizualnog i/ili radijskog programa (važi do 21. 5. 2022.)
Nar. novine, 109/14.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 680/2014
Nar. novine, 109/14.
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o dozvolama, ovlaštenjima i posebnim ovlastima kontrolora zračnog prometa
Nar. novine, 109/14.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Popis usklađenih hrvatskih normi u području opće sigurnosti proizvoda
Nar. novine, 109/14.
060301 Opća sigurnost proizvoda
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Pravilnik o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače
Nar. novine, 109/14.
060202 Nadzor predmeta od plemenitih kovina
060301 Opća sigurnost proizvoda
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


( * ne važi) Pravilnik o jedinstvenom vizualnom identitetu sustava upravljanja zaštićenim područjima u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 108/14.
090202 Zaštita prirode


Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica
Nar. novine, 108/14.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Statut Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG – BICRO)
Nar. novine, 107/14.
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole
Nar. novine, 107/14.
170201 Predškolski odgoj i obrazovanje


Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti
Nar. novine, 107/14.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć
Nar. novine, 107/14.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


( * ne važi) Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
Nar. novine, 107/14.
090303 Gospodarenje otpadom


Pravilnik o obračunu i naplati vodnoga doprinosa
Nar. novine, 107/14.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * djelomično u primjeni) Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
Nar. novine, 107/14.
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"
Nar. novine, 107/14.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju
Nar. novine, 107/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 106/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


(* ne važe) Standardi i normativi zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu
Nar. novine, 106/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 106/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o tablici o prosječnim potrebama maloljetnog djeteta
Nar. novine, 106/14.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Pravilnik o provođenju nadzora nad ostvarivanjem osobnih odnosa djeteta i roditelja
Nar. novine, 106/14.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Pravilnik o obveznom savjetovanju
Nar. novine, 106/14.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Pravilnik o obveznom sadržaju obrasca plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi
Nar. novine, 106/14.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Pravilnik o obiteljskoj medijaciji
Nar. novine, 106/14.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta osoba pod skrbništvom, načinu popisa i opisa njihove imovine, podnošenju izvješća i polaganju računa skrbnika te sadržaju i obliku punomoći i anticipiranih naredbi
Nar. novine, 106/14.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Pravilnik o načinu utvrđivanja mišljenja djeteta
Nar. novine, 106/14.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta
Nar. novine, 106/14.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Pravilnik o elementima koji se odnose na podobnost i prikladnost za posvojenje, sadržaju stručnog mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje, metodama utvrđivanja podobnosti i prikladnosti, sadržaju izvješća o djetetu, vođenju registra o potencijalnim posvojiteljima te načinu vođenja registra o posvojenjima
Nar. novine, 106/14.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Pravilnik o načinu vođenja očevidnika i spisa predmeta o posvojenju te sadržaju izvješća o prilagodbi djeteta u posvojiteljskoj obitelji
Nar. novine, 106/14.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije civilnog društva za provođenje programa stručne pripreme za posvojitelje, obveznom sadržaju i načinu provedbe programa stručne pripreme potencijalnih posvojitelja te uvjetima stručne osposobljenosti radnika kao i načinu vođenja dokumentacije u svezi s provedbom stručne pripreme potencijalnih posvojitelja
Nar. novine, 106/14.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Pravilnik o sadržaju obrasca mišljenja obiteljskog doktora medicine osobe lišene poslovne sposobnosti o stanju zdravlja štićenika s obzirom na razlog lišenja poslovne sposobnosti
Nar. novine, 106/14.
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2014. godini
Nar. novine, 106/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Statut Hrvatske obrtničke komore
Nar. novine, 106/14.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)