Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Naredba o uklanjanju strane svojte iz prirode iz otočnih ekosustava Republike Hrvatske
Nar. novine, 49/12.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Odluka o najvišoj razini cijene plina za povlaštene kupce
Nar. novine, 49/12.
080301 Energija, općenito


Odluka o cijeni za dobavu plina dobavljaču plina za opskrbljivače tarifnih kupaca
Nar. novine, 49/12.
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


( * ne važi) Odluka o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 1.500.000.000,00 (dospijeće 27. IV. 2017.)
Nar. novine, 49/12.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


( * ne važi) Odluka o uspostavi programa procjene broja i individualne mase živih tuna (Thunnus thynnus) prilikom stavljanja u uzgojne kaveze
Nar. novine, 49/12.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju električne energije, bez visine tarifnih stavki
Nar. novine, 49/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju prirodnog plina, bez visine tarifnih stavki
Nar. novine, 49/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu električnom energijom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki
Nar. novine, 49/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za opskrbu prirodnim plinom, s iznimkom povlaštenih kupaca, bez visine tarifnih stavki
Nar. novine, 49/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki
Nar. novine, 49/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za proizvodnju električne energije, s iznimkom za povlaštene kupce, bez visine tarifnih stavki
Nar. novine, 49/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o nadzoru i provjeri kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora, zajedničkih revizorskih ureda i ovlaštenih revizora
Nar. novine, 49/12.
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije


( * ne važi) Statut Hrvatske agencije za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata (HANDA)
Nar. novine, 49/12.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Uredba o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, primicima uz plaću, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa
Nar. novine, 49/12.
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 49/12.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Zakon o državnim službenicima
Nar. novine, 49/12.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 48/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 48/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Naredba o provedbi oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 47/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji, sa sjedištem u Luganu
Nar. novine, 47/12.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


( * ne važi) Odluka o upravljanju likvidnosnim rizikom
Nar. novine, 47/12.
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o načinu pečaćenja oruđa, strojeva i drugih sredstava za rad izvođača na gradilištu
Nar. novine, 47/12.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanju zatvorenog gradilišta
Nar. novine, 47/12.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o obliku i sadržaju te načinu prikupljanja podataka i vođenja evidencija o državnim potporama
Nar. novine, 47/12.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Pravilnik o shemi testiranja za smanjenje prisutnosti određenih serotipova salmonela u konzumnih nesilica vrste Gallus gallus
Nar. novine, 47/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku građevinskog inspektora
Nar. novine, 47/12.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku urbanističkog inspektora
Nar. novine, 47/12.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o tržišnim standardima za voće i povrće
Nar. novine, 47/12.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Odluka o naknadi troškova postupka pred Povjerenstvom Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave
Nar. novine, 46/12.
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju kriterija i normi razmjene podataka - Provedbena pravila za mrežne usluge u funkciji Nacionalne infrastrukture prostornih podataka
Nar. novine, 46/12.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava
Nar. novine, 46/12.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Pravilnik o načinu obavljanja nadzora državne granice
Nar. novine, 46/12.
200301 Policija


Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda
Nar. novine, 46/12.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
220703 Koncesije


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za metaboličke bolesti kostiju" Zavodu za endokrinologiju i metabolizam Klinike za unutrašnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 45/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijagnostiku i liječenje virusnog hepatitisa" Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb
Nar. novine, 45/12
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kliničku biokemiju i molekularnu dijagnostiku Kliničkom zavodu za laboratorijsku dijagnostiku" Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 45/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu (Nar. novine 24/2012 i 36/2012) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicije 381 Tekuće donacije u novcu
Nar. novine, 45/12.
220108 Nacionalne manjine
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu
Nar. novine, 45/12.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o amaterskim radijskim komunikacijama
Nar. novine, 45/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
Nar. novine, 45/12.
090303 Gospodarenje otpadom


( * ne važi) Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
Nar. novine, 45/12.
090303 Gospodarenje otpadom


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 45/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja
Nar. novine, 45/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija
Nar. novine, 18/12.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici i znački inspektora/ice zaštite prirode
Nar. novine, 45/12.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima dodjele i uporabe radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 45/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju CENTAR ZA ZAŠTITU NA RADU d.o.o. iz Svetog Križa Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 12, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 45/12.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva ZAŠTITA ATEST d.o.o. iz Zagreba, Sv. Mateja 124, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 45/12.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2012.
Nar. novine, 44/12.
220304 Službena statistika


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2012.
Nar. novine, 44/12.
220304 Službena statistika


Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Baranjski kulen"
Nar. novine, 44/12.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste
Nar. novine, 44/12.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Odluka o razvrstavanju javnih cesta
Nar. novine, br. 44/12.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije
Nar. novine, 44/12.
250401 Obiteljsko pravo, zaštita od nasilja


( * ne važi) Pravilnik o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
Nar. novine, 44/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara
Nar. novine, 44/12
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I-030-02/2011-02/007 od 14. veljače 2012
Nar. novine, 44/12.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za arterijsku hipertenziju" Zavodu za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu Klinike za unutarnje bolesti Klinici za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 44/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kozultativnu psihijatriju" Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb
Nar. novine, 44/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dijabetes" Sveučilišnoj klinici za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma "Vuk Vrhovec" Kliničke bolnice "Merkur", Zagreb
Nar. novine, 44/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dječju hematologiju i onkologiju" Zavodu za hematologiju i onkologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 44/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za dječju i adolescentnu psihijatriju" Klinici za psihološku medicinu Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 44/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za fonijatriju" Klinici za bolesti uha, nosa i grla Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 44/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za infekcije mokraćnog sustava" Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb
Nar. novine, 44/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za internističku intenzivnu medicinu i nadomještanje funkcije organa u zatajenju" Klinici za unutrašnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 44/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za melanom" Klinici za onkologiju i nuklearnu medicinu i Klinici za kožne i spolne bolesti Kliničkog bolničkog centra "Sestre milosrdnice", Zagreb
Nar. novine, 44/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za ovisnost o drogama" Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkom centru "Sestre milosrdnice", Zagreb
Nar. novine, 44/12.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Odluka o obveznoj pričuvi
Nar. novine, 43/12.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


( * ne važi) Odluka o određivanju mjere plaćanja predujmom u ugovorima koje kao naručitelji sklapaju trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska ima većinski paket dionica ili većinski udio (do 31. XII. 2013.)
Nar. novine, 43/12.
230301 Javna nabava


( * ne važi) Odluka o određivanju mjere plaćanja predujmom u ugovorima koje sklapaju proračunski korisnici državnog proračuna kao naručitelji
Nar. novine, 43/12.
230301 Javna nabava


Odluka o visini naknade predsjedniku i članovima povjerenstava za provedbu državnog referenduma o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji
Nar. novine, 43/12.
220107 Javno okupljanje, građanska inicijativa
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Pravilnik o načinu besplatne dodjele emisijskih jedinica postrojenjima
Nar. novine, 43/12.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Pravilnik o načinu pečaćenja prostorija, prostora i sredstava za rad nadziranih osoba prema propisima o zaštiti okoliša
Nar. novine, 43/12.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici i znaku inspektora/ice zaštite okoliša
Nar. novine, 43/12.
090201 Zaštita okoliša


Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012. godini
Nar. novine, 43/12.
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2012. do 2013. godine
Nar. novine. 43/12.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


( * ne važi) Uredba o radnim mjestima ovlaštenih carinskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju
Nar. novine, 43/12.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne uprave za zaštitu i spašavanje
Nar. novine, 43/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 43/12.
220201 Predsjednik RH


Naredba o mjerama za sprječavanje unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa
Nar. novine, 42/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko područja Republike Hrvatske domaćih i divljih preživača i genetskog materijala podrijetlom od preživača iz država članica Europske unije radi sprječavanja unošenja u Republiku Hrvatsku bolesti plavog jezika
Nar. novine, 42/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima (Grad Drniš)
Nar. novine, 42/12.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima
Nar. novine, 42/12.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Odluka o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva
Nar. novine, 42/12.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Petrijanec
Nar. novine, 42/12.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak (Grad Gospić)
Nar. novine, 42/12.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Poslovnik o radu Povjerenstva Vlada Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave
Nar. novine, 42/12.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o označavanju sredstava za zaštitu bilja
Nar. novine, 42/12.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu izdavanja uvjerenja osobama koje iz zdravstvenih razloga ne moraju koristiti sigurnosni pojas tijekom vožnje u motornom vozilu
Nar. novine, 42/12.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o preuzimanju, prikupljanju i čuvanju privremeno uvezenih ili oduzetih stranih prijevoznih sredstava pod carinskim nadzorom te njihovoj prodaji
Nar. novine, 42/12.
050501 Carinski propisi


Pravilnik o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda
Nar. novine, 42/12.
090201 Zaštita okoliša


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2011-04/088 od 26. siječnja 2012. kojim se odobrava državna potporu u obliku subvencije sadržana u Odluci o izmjeni Odluke o obvezi otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. za javni zračni promet u razdoblju od 2009. – 2013., klasa: 343-03/09-01/05, urbroj: 530-09-12-3 od 10. siječnja 2012., kako slijedi: za 2009. u iznosu od 4.140.789,00 kuna, za 2010. u iznosu od 3.477.788,00 kuna, za 2011. u iznosu od 3.650.496,00 kuna, za 2012. u iznosu od 3.550.000,00 kuna, te za 2013. u iznosu od 3.300.000,00 kuna, jer je u skladu sa Zakonom o državnim potporama (Nar. novine, br. 140/05 i 49/11)
Nar. novine, 42/12.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva ANPARO d.o.o. iz Zagreba, Platana 2, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 42/12.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog zavoda za mjeriteljstvo
Nar. novine, 42/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina
Nar. novine, 42/12.
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Odluka o prirezu porezu na dohodak (Općina Vižinada)
Nar. novine, 41/12.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a (ICCAT record of BFT catching vessels) u 2012. godini
Nar. novine. 41/12.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Plan numeriranja
Nar. novine, 41/12.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o jestivim uljima i mastima
Nar. novine, 41/12.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o mjerama za sprečavanje emisije plinovitih onečišćivača i onečišćivača u obliku čestica iz motora s unutrašnjim izgaranjem koji se ugrađuju u necestovne pokretne strojeve TPV 401 (izdanje 00)
Nar. novine, 41/12.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o mjerenju osobnog ozračenja, ispitivanju izvora ionizirajućeg zračenja i uvjeta rada te o izvješćima i očevidnicima
Nar. novine, 41/12.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


( * ne važi) Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora dentalne medicine primarne zdravstvene zaštite
Nar. novine, 41/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu
Nar. novine, 41/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o provedbi mjere 301 "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture" unutar IPARD programa
Nar. novine, 41/12.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/11-115/001, urbroj: 580-03-2011-80-16 od 20. listopada 2011. kojim se odobrava državna potpora za sanaciju u obliku državnog jamstva Imunološkom zavodu d.d. za proizvodnju lijekova, farmaceutskih proizvoda i znanstveno-istraživački rad sa sjedištem u Zagrebu, Rockefellerova 2
Nar. novine, 41/12.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Rješenje o ovlašćivanju društva TEH-CONTROL d.o.o. iz Rijeke, Kvaternikova 22, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 41/12.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-5157/2005 i dr. od 5. ožujka 2012.
Nar. novine, 41/12.
250201 Upravni postupak


( * ne važi) Lista opasnih kemikalija čiji je promet zabranjen, odnosno ograničen
Nar. novine, 40/12.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


( * ne važi) Lista tvari koje na razini Europske unije podliježu postupku izdavanja odobrenja
Nar. novine, 40/12.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


( * ne važi) Naredba o stavljanju na tržište upaljača sigurnih za djecu i zabrani stavljanja na tržište upaljača "noviteta"
Nar. novine, 40/12.
060301 Opća sigurnost proizvoda
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


( * ne važi) Naredba o zabrani stavljanja na tržište proizvoda koji sadrže biocid dimetil fumarat
Nar. novine, 40/12.
060301 Opća sigurnost proizvoda
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za registraciju oznake zemljopisnog podrijetla naziva "Dalmatinski pršut"
Nar. novine, 40/12.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Pravilnik o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova koji nisu u nadležnosti Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA)
Nar. novine, 40/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu uporabe mikrolakih zrakoplova
Nar. novine, 40/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 430-01/11-02/002 od 12. siječnja 2012. kojim se odobrava državna potpora za restrukturiranje sadržana u Programu restrukturiranja poduzetnika Pounje Trikotaža d.d. sa sjedištem u Hrvatskoj Kostajnici, jer je u skladu sa Zakonom o državnim potporama. Mjere restrukturiranja provode se u razdoblju 2009. – 2013.
Nar. novine, 40/12.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama
Nar. novine, 40/12.
220301 Državna uprava, općenito


Naredba o uklanjanju strane svojte iz prirode na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 39/12.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 39/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2012."
Nar. novine, 39/12.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Pravilnik o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva osiguranja
Nar. novine. 39/12.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Pravilnik o načinu izračuna granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) društava za osiguranje i društava za reosiguranje
Nar. novine. 39/12.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Pravilnik o načinu izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje i društava za reosiguranje
Nar. novine. 39/12.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o načinu izračuna pokazatelja likvidnosti i najmanjoj vrijednosti pokazatelja likvidnosti društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje
Nar. novine. 39/12.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma
Nar. novine. 39/12.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama
Nar. novine. 39/12.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača
Nar. novine, 39/12.
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


( * ne važi) Pravilnik o popisu postojećih aktivnih tvari koje nisu dopuštene u biocidnim pripravcima
Nar. novine, 39/12.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


( * ne važi) Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 39/12.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o Riječnim informacijskim servisima u unutarnjoj plovidbi
Nar. novine, 39/12.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje
Nar. novine, 39/12.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju nadzornih izvještaja društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje
Nar. novine, 39/12.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o uvozu i izvozu opasnih kemikalija
Nar. novine, 39/12.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


( * ne važi) Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i upisu uzgojno valjanih kopitara
Nar. novine, 39/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja
Nar. novine, 39/12.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o vrstama i obilježjima imovine za pokriće tehničkih pričuva, pravilima za disperziju i ograničenje ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva, njihovom vrednovanju, usklađenosti, pravilima za upotrebu izvedenih financijskih instrumenata te načinu i rokovima izvješćivanja
Nar. novine, 39/12.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova
Nar. novine, 39/12.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Statistički standardi osiguranja
Nar. novine, 39/12.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Uredba o pripajanju Arheološkog muzeja Osijek Muzeju Slavonije
Nar. novine, 39/12.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


( * ne važi) Uredba o razini genetski modificiranih organizama u proizvodima ispod koje proizvodi koji se stavljaju na tržište ne moraju biti označeni kao proizvodi koji sadrže genetski modificirane organizme
Nar. novine, 39/12.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne geodetske uprave
Nar. novine, 39/12.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju
Nar. novine, 39/12.
220202 Vlada RH
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova
Nar. novine, 39/12.
220101 Ustav RH i ljudska prava
220202 Vlada RH