Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 37/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi
190602 Medicinski proizvodi


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 37/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite
Nar. novine, 37/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Obvezatne upute broj M IV – obrasci za provedbu izbora
Nar. novine, 37/23
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj M III – obrasci za postupak kandidiranja i za pripremu i provedbu izbora
Nar. novine, 37/23
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj M II – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 37/23
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važI) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice
Nar. novine, 37/23
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o plaćanju naknada za pravo uporabe adresa, brojeva i radiofrekvencijskog spektra
Nar. novine, 37/23
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata
Nar. novine, 37/23
170601 Visoko obrazovanje i znanost
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika
Nar. novine, 37/23
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda
Nar. novine, 37/23
010303 Mjere kontrole cijena


Odluka o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 37/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 37/23
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 37/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
020501 Kolektivni ugovori
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 37/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
020501 Kolektivni ugovori
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu
Nar. novine, 37/23
100201 Obnova
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o donošenju Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje do 2027. godine, Akcijskog plana zaštite i promicanja ljudskih prava za 2023. godinu i Akcijskog plana suzbijanja diskriminacije za 2023. godinu
Nar. novine, 37/23
220101 Ustav RH i ljudska prava


Odluka o osiguranju zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske za ogrjevnu sezonu 2023./2024.
Nar. novine, 37/23
080303 Nafta, plin
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
230201 Državne potpore, općenito


Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Nar. novine, 37/23
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 37/23
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Uredba o Tarifi sudskih pristojbi
Nar. novine, 37/23
240202 Sudske pristojbe


( * ne važi) Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
Nar. novine, 37/23
210301 Političke stranke


Nacionalni kriteriji za izbor na nastavno radno mjesto na veleučilištu
Nar. novine, 36/23
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/22-09/0003, urbroj: 114-06-23-04 od 22. 3. 2023. o dodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija - nakladnika neprofitne televizije i nakladnika televizije na lokalnoj i regionalnoj razini te neprofitnih nakladnika radija i nakladnika radija na lokalnoj i regionalnoj razini za 2023. godinu
Nar. novine, 36/23
180401 Mediji, općenito
220101 Ustav RH i ljudska prava


( * ne važi) Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za obuzdavanje širenja narančina trnovitoga štitastog moljca – Aleurocanthus spiniferus (Quaintance)
Nar. novine, 36/23
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)
Nar. novine, 36/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju
Nar. novine, 36/23
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
150201 Digitalni sadržaji i usluge
170601 Visoko obrazovanje i znanost


( * ne važi) Odluka o usklađivanju prosječnih koeficijenata troškova života u državama u kojima Republika Hrvatska ima predstavništva
Nar. novine, 36/23
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
Nar. novine, 36/23
160503 Privatizacijski investicijski fondovi i ostali investicijski fondovi
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


Rješenje o imenovanju privremenog rektora Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman"
Nar. novine, 36/23
170601 Visoko obrazovanje i znanost
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
200201 Obrana


Rješenje o razrješenju privremene rektorice Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman"
Nar. novine, 36/23
170601 Visoko obrazovanje i znanost
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
200201 Obrana


Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka
Nar. novine, 36/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog odbora Zaklade »Kultura nova«
Nar. novine, 36/23
180101 Kultura i umjetnost, općenito
210501 Zaklade


Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija
Nar. novine, 36/23
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode
210101 Ustanove, općenito
260301 Međunarodna suradnja RH


Rješenje o razrješenju državnog tajnika u Ministarstvu financija
Nar. novine, 36/23
050101 Platni promet
050301 Porezi i porezni sustav općenito
220301 Državna uprava, općenito


Rješenje o imenovanju glavne tajnice Ministarstva pravosuđa i uprave
Nar. novine, 36/23
220301 Državna uprava, općenito
240101 Pravosuđe, općenito


Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu
Nar. novine, 36/23
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o poništenju Odluke o lokalnim porezima Općine Višnjan
Nar. novine, 32/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. travnja 2023. do 30. lipnja 2023.
Nar. novine, 32/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Pravilnik o sadržaju i strukturi izvještaja izdavatelja za razdoblja tijekom godine te obliku i načinu njihovog dostavljanja Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 32/23
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Indeks potrošačkih cijena u veljači 2023.
Nar. novine, 32/23
220304 Službena statistika


Lista tvari zabranjenih u sportu
Nar. novine, 32/23
180201 Sport


Odluka o utvrđivanju Popisa pojedinačnih zanimanja prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja NKZ 10
Nar. novine, 32/23
220304 Službena statistika


Pravilnik o prostorno-tehničkim uvjetima za poslovni prostor u kojem se obavlja detektivska djelatnost
Nar. novine, 32/23
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Odluka o obliku, sadržaju i rokovima izvještavanja Središnjeg registra osiguranika
Nar. novine, 31/23
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem eura
Nar. novine, 31/23
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga
Nar. novine, 31/23
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi
Nar. novine, 31/23
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o uvođenju strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije Tehničar cestovnog prometa (140324) u obrazovnom sektoru Promet i logistika
Nar. novine, 31/23
130101 Promet općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o načinu provedbe ovrhe na novčanim sredstvima banke
Nar. novine, 31/23
030301 Ovršni postupak
050101 Platni promet
160101 Hrvatska narodna banka


Rješenje o razrješenju pomoćnice ministra pravosuđa i uprave
Nar. novine, 31/23
240101 Pravosuđe, općenito


Rješenje o razrješenju državnog tajnika u Ministarstvu pravosuđa i uprave
Nar. novine, 31/23
240101 Pravosuđe, općenito


Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Nar. novine, 31/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Rješenje o razrješenju i imenovanju dijela članova Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom
Nar. novine, 31/23
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju


Rješenje o imenovanju predsjednika Uprave Agencije za ugljikovodike
Nar. novine, 31/23
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Rješenje o imenovanju ravnatelja Uprave za rad i zaštitu na radu u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Nar. novine, 31/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o imenovanju državne tajnice u Ministarstvu pravosuđa i uprave
Nar. novine, 31/23
240101 Pravosuđe, općenito


( * ne važi) Zaključak o provedbi potpore za kompenzaciju rasta troškova za toplinsku energiju korištenu u tehnološke svrhe industrijskim i ostalim poslovnim potrošačima toplinske energije
Nar. novine, 31/23
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito


Zaključak o pružanju financijske pomoći malim mljekarama za nadoknadu dijela troškova sabiranja mlijeka
Nar. novine, 31/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Zaključak o provedbi potpore za kompenzaciju rasta troškova proizvodnje u sektorima stočarske i biljne proizvodnje
Nar. novine, 31/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Zaključak o provedbi mjere potpore za korištenje obnovljivih izvora energije
Nar. novine, 31/23
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


Zaključak o provedbi mjere državne potpore male vrijednosti u ribarstvu i akvakulturi
Nar. novine, 31/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Zaključak o provedbi mjere potpore male vrijednosti poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja
Nar. novine, 31/23
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere


Zaključak o pomoći građanima u snabdijevanju ogrjevnim drvom
Nar. novine, 31/23
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Zaključak o nastavku podupiranja studentskih centara za održiv sustav prehrane
Nar. novine, 31/23
170601 Visoko obrazovanje i znanost
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


( * ne važi) Odluka o izravnim mjerama kontrole cijena određenih prehrambenih proizvoda
Nar. novine, 31/23
010303 Mjere kontrole cijena


Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima doplatka za djecu radi ublažavanja posljedica porasta cijena energenata
Nar. novine, 31/23
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života
Nar. novine, 31/23
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o isplati novčanog primanja nezaposlenim osobama radi ublažavanja posljedica porasta cijena
Nar. novine, 31/23
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Odluka o nastavku provedbe mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 31/23
080301 Energija, općenito
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o neprimjeni Indeksa potrošačkih cijena na ugovore o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravljaju Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i društvo Državne nekretnine d.o.o.
Nar. novine, 31/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh
Nar. novine, 31/23
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju
Nar. novine, 31/23
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


Odluka o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima prava u sustavu socijalne skrbi i sustavu skrbi o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata radi ublažavanja posljedica rasta troškova života
Nar. novine, 31/23
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad
Nar. novine, 31/23
080301 Energija, općenito
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Uredba o kriterijima za plaćanje umanjene naknade za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju
Nar. novine, 31/23
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2023. godinu
Nar. novine, 31/23
180301 Igre na sreću i nagradne igre
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Uredba o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva koje se koristi kao pogonsko gorivo u komercijalnom cestovnom prijevozu putnika
Nar. novine, 31/23
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
080303 Nafta, plin
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije
Nar. novine, 31/23
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom
Nar. novine, 29/23
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito


Obvezatne upute broj LS IV – o imenovanju članova biračkih odbora za provedbu prijevremenih izbora članova Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica
Nar. novine, 29/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS III – o imenovanju članova proširenih sastava izbornih povjerenstava za provedbu prijevremenih izbora članova Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica
Nar. novine, 29/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS II – obrasci za postupak kandidiranja i primjena obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima članova Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica
Nar. novine, 29/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS I – redoslijed izbornih radnji i tijek rokova za provedbu prijevremenih izbora članova Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica
Nar. novine, 29/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Pravila o sadržaju obrasca izvješća o imovini državnog odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i načinu njegova podnošenja
Nar. novine, 29/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u veljači 2023.
Nar. novine, 29/23
220304 Službena statistika


Pravilnik o provedbi Programa sufinanciranja uspostave pokusnih polja navodnjavanja poljoprivrednih kultura za 2023. godinu
Nar. novine, 29/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
170601 Visoko obrazovanje i znanost


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za članove Gradskog vijeća Grada Čabra, Gradskog vijeća Grada Varaždina, Općinskog vijeća Općine Kali i Općinskog vijeća Općine Kukljica
Nar. novine, 29/23
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 29/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Osijek
Nar. novine, 28/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za produženo liječenje - Duga Resa
Nar. novine, 28/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru
Nar. novine, 28/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Županijske bolnice Čakovec
Nar. novine, 28/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o razrješenju člana i imenovanju članice Upravnog vijeća Opće bolnice Karlovac
Nar. novine, 28/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Lipik
Nar. novine, 28/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Thalassotherapije specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma, Opatija
Nar. novine, 28/23
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projekata obnove, projekta za uklanjanje zgrade, projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće i projekta za građenje višestambene i stambeno-poslovne zgrade oštećene potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Nar. novine, 28/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova


Pravilnik o provedbi postupaka nabave roba, usluga i radova za postupke obnove
Nar. novine, 28/23
100201 Obnova
230301 Javna nabava


Pravilnik o provedbi Mjere 2. iz programa državne Potpore za kompenzaciju rasta cijene energenata u sektorima prerade poljoprivrednih proizvoda
Nar. novine, 28/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
080301 Energija, općenito


Naputak o preračunavanju vremenskih serija statističkih podataka iz djelokruga Ministarstva financija iz kune u euro
Nar. novine, 28/23
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Split
Nar. novine, 28/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o razrješenju i imenovanju članice Upravnog vijeća Opće bolnice Pula
Nar. novine, 28/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o razrješenju člana i imenovanju članice Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Požega
Nar. novine, 28/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o razrješenju člana i imenovanju članice Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vinkovci
Nar. novine, 28/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Upravnog vijeća Agencije za odgoj i obrazovanje
Nar. novine, 28/23
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito


Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika, članova i zamjenika članova Kriznog tima za Plan intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske
Nar. novine, 28/23
080303 Nafta, plin


Rješenje o imenovanju glavnog tajnika Ministarstva zdravstva
Nar. novine, 28/23
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Odluka o sustavu upravljanja i praćenja provedbe važnih projekata od zajedničkog europskog interesa (VPZEI)
Nar. novine, 28/23
260201 Europska unija i RH


Odluka o donošenju Nacionalnog plana za ravnopravnost spolova za razdoblje do 2027. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana za razdoblje do 2024. godine
Nar. novine, 28/23
220101 Ustav RH i ljudska prava
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Odluka o određivanju iznosa razlike između jediničnih cijena za centralne toplinske sustave i zatvorene toplinske sustave u odnosu na krajnje cijene isporučene toplinske energije
Nar. novine, 28/23
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito


Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Nar. novine, 28/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Nar. novine, 28/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja
220301 Državna uprava, općenito
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Uredba o korištenju obnovljivih izvora energije i visokoučinkovitih kogeneracija
Nar. novine, 28/23
080301 Energija, općenito
080302 Obnovljivi izvori energije, kogeneracija


Uredba o sustavu jamstva podrijetla energije
Nar. novine, 28/23
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Uredba o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova u svrhu stjecanja prava vlasništva Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
Nar. novine, 28/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
110201 Stanovanje, poslovni prostori
110202 Posredovanje u prometu nekretnina


Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2023.
Nar. novine, 27/23
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2022.
Nar. novine, 27/23
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2023.
Nar. novine, 27/23
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2023.
Nar. novine, 27/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020401 Zaštita života i zdravlja na radu
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2023.
Nar. novine, 27/23
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2023.
Nar. novine, 27/23
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o izvještajima za potrebe supervizije kreditnih institucija
Nar. novine, 27/23
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o statističkom i nadzornom izvješćivanju
Nar. novine, 27/23
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o imenovanju sudaca Općinskog suda u Karlovcu
Nar. novine, 27/23
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinje Županijskog suda u Zadru
Nar. novine, 27/23
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju suca Županijskog suda u Šibeniku
Nar. novine, 27/23
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sudaca Županijskog suda u Karlovcu
Nar. novine, 27/23
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sutkinja Županijskog suda u Bjelovaru
Nar. novine, 27/23
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Rješenje kojim se Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za sustavni eritemski lupus i srodne bolesti"
Nar. novine, 27/23
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje kojim se Zavod za kliničku imunologiju i reumatologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za primarne imunodeficijencije odraslih"
Nar. novine, 27/23
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o određivanju područja s prirodnim i ostalim ograničenjima
Nar. novine, 27/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti


Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe
Nar. novine, 27/23
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180104 Knjižnice


Pravilnik o elektroničkoj komunikaciji
Nar. novine, 27/23
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i uvjetima korištenja evidencije o osobama koje ne mogu biti članovi uprave trgovačkog društva
Nar. novine, 27/23
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene


Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2023. godinu
Nar. novine, 27/23
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja


Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza
Nar. novine, 27/23
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima prestane služba
Nar. novine, 27/23
200201 Obrana


Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije
Nar. novine, 27/23
180401 Mediji, općenito


Odluka o razrješenju članice Nadzornog odbora Hrvatske radiotelevizije
Nar. novine, 27/23
180401 Mediji, općenito


Odluka o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 27/23
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
220203 Hrvatski sabor


Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 27/23
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
220203 Hrvatski sabor


Odluka o izboru potpredsjednika i članova Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske
Nar. novine, 27/23
220109 Izborni sustav


Pravilnik o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja imovine za pokriće tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 30/23
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o vrednovanju imovine mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 30/23
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o kontnom planu mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 30/23
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih i dodatnih izvještaja mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 30/23
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Odluka Agencije za elektroničke medije klasa: UP/I-612-12/22-09/0001, urbroj: 114-06-23-02 od 9. ožujka 2023. o dodjeli sredstava Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija 01/22 profitnim pružateljima elektroničkih publikacija, neprofitnim pružateljima elektroničkih publikacija te neprofitnim proizvođačima audiovizualnog i radijskog programa za 2023. godinu
Nar. novine, 30/23
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Goveđari
Nar. novine, 30/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti u Ministarstvu zdravstva
Nar. novine, 30/23
020402 Zaštita prijavitelja nepravilnosti, zaštita dostojanstva


Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi
Nar. novine, 30/23
230301 Javna nabava


Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Reformatske kršćanske crkve Mađara u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa
Nar. novine, 30/23
210201 Udruge i civilno društvo
210401 Vjerske zajednice


Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Evangeličke crkve u Republici Hrvatskoj i Reformirane kršćanske crkve u Hrvatskoj o pitanjima od zajedničkog interesa
Nar. novine, 30/23
210201 Udruge i civilno društvo
210401 Vjerske zajednice


Zakon o morskom ribarstvu
Nar. novine, 30/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Zakon o akvakulturi
Nar. novine, 30/23
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije
Nar. novine, 30/23
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
260201 Europska unija i RH


Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu
Nar. novine, 30/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito


Zakon o Pravosudnoj akademiji
Nar. novine, 30/23
170701 Obrazovne kvalifikacije
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Zakon o službenoj iskaznici
Nar. novine, 30/23
220301 Državna uprava, općenito


Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
Nar. novine, 30/23
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje, prokurista društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje i ovlaštenog zastupnika podružnice društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje
Nar. novine, 30/23
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Pravilnik o interventnim pričuvama mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 30/23
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o adekvatnosti kapitala mirovinskog osiguravajućeg društva
Nar. novine, 30/23
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu
Nar. novine, 25/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Općine Đelekovec za dio katastarske općine Imbriovec
Nar. novine, 26/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o načinu provedbe vanjskog vrednovanja i korištenju rezultata vanjskog vrednovanja školskih ustanova
Nar. novine, 26/23
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU
Nar. novine, 26/23
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode


Rješenje o razrješenju ravnatelja Direkcije za korištenje službenih zrakoplova
Nar. novine, 26/23
130601 Zračne luke i zračni promet
220301 Državna uprava, općenito


Rješenje o razrješenju vršiteljice dužnosti predsjednika i dijela članova i imenovanju predsjednice i dijela članova Službeničkog suda
Nar. novine, 26/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Rješenje o razrješenju glavnog tajnika Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Nar. novine, 26/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o troškovima mirenja i postupaka u potrošačkim sporovima pred Sudom časti Hrvatske obrtničke komore i pred Centrom za mirenje pri Hrvatskoj obrtničkoj komori
Nar. novine, 26/23
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Odluka o naknadama troškova i nagradama sucima i drugim osobama u postupku pred Sudom časti Hrvatske obrtničke komore
Nar. novine, 26/23
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 26/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 26/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190602 Medicinski proizvodi


Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 26/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi
190602 Medicinski proizvodi


Pravilnik o kriterijima za određivanje stupnjeva tajnosti podataka Državnog sudbenog vijeća
Nar. novine, 26/23
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u siječnju 2023.
Nar. novine, 26/23
220304 Službena statistika


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Petrinje za dio katastarske općine Petrinja (jug)
Nar. novine, 26/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o katastarskoj izmjeri na području Grada Gline za katastarsku općinu Prekopa i dijelove katastarskih općina Majske poljane i Kihalac
Nar. novine, 26/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izvođenje radova na eksploatacijskom polju ciglarske gline "Cerje Tužno"
Nar. novine, 26/23
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za dogradnju i adaptaciju dječjeg vrtića i osnovne škole u Dramlju, Grad Crikvenica
Nar. novine, 26/23
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju Osnovne škole Čulinec s dvodijelnom sportskom dvoranom i dječjim vrtićem
Nar. novine, 26/23
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija


Odluka o određivanju tijela koje utvrđuje najviše cijene usluga, radova i građevnih proizvoda koje se mogu prihvatiti za isplatu novčanih pomoći prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Nar. novine, 26/23
010303 Mjere kontrole cijena
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o načinu plaćanja i visini zajedničke pričuve za zgrade oštećene potresom na području Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Nar. novine, 26/23
100201 Obnova
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Odluka o sufinanciranju troškova režija za privremeno stambeno zbrinjavanje prema Programu zbrinjavanja korisnika mobilnih stambenih jedinica na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Nar. novine, 26/23
100201 Obnova
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o rasporedu neutrošenih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu
Nar. novine, 26/23
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 26/23
020501 Kolektivni ugovori
020502 Sindikati, udruge poslodavaca
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Nar. novine, 26/23
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 26/23
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Uredba o plaćama policijskih službenika
Nar. novine, 26/23
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
200301 Policija


Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Češkoj Republici, sa sjedištem u Brnu
Nar. novine, 26/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o opozivu počasnog konzula Republike Hrvatske u Češkoj Republici, sa sjedištem u Brnu
Nar. novine, 26/23
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


( * ne važi) Zakon o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora
Nar. novine, 24/23
220109 Izborni sustav
220203 Hrvatski sabor


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o razrješenju dužnosti općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu i razrješenju dužnosti zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenice županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Karlovcu
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zlataru
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Čakovcu
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Gospiću
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Vukovaru
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Koprivnici
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o imenovanju zamjenice općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru
Nar. novine, 24/23
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća i prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za 2022.
Nar. novine, 24/23
220304 Službena statistika


Pravilnik o provedbi intervencija u sektoru pčelarstva unutar Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.
Nar. novine, 24/23
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o dokumentaciji i postupku provođenja javnog natječaja za zakup zajedničkog pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 24/23
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)


Odluka o visini naknade za rad udomitelja
Nar. novine, 24/23
190706 Udomiteljstvo