Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju
Nar. novine, 88/23
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati građevine za vodoopskrbu i poslovanje u njima
Nar. novine, 88/23
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
090301 Vode i vodno gospodarstvo
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o osposobljavanju lovaca za prvi pregled odstrijeljene divljači namijenjene stavljanju na tržište
Nar. novine, 88/23
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Rješenje o razrješenju i imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Energetskog instituta Hrvoje Požar
Nar. novine, 88/23
080301 Energija, općenito


Rješenje o imenovanju glavne tajnice Ministarstva poljoprivrede
Nar. novine, 88/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Rješenje o imenovanju ravnateljice Uprave za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju u Ministarstvu poljoprivrede
Nar. novine, 88/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Rješenje o imenovanju ravnatelja Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede u Ministarstvu poljoprivrede
Nar. novine, 88/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Rješenje o razrješenju državnog tajnika u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja
Nar. novine, 88/23
080401 Industrija, općenito
090101 Održivi razvitak


Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Lučke uprave Zadar
Nar. novine, 88/23
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Rješenje o imenovanju dijela članova Odbora za državnu službu
Nar. novine, 88/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Odluka o razrješenju i imenovanju članova nadzornih i revizorskih odbora obveznih mirovinskih društava
Nar. novine, 88/23
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Uredba o visini trošarine na energente i električnu energiju
Nar. novine, 88/23
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 88/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin


Pravilnik o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te načinu izvještavanja o njima
Nar. novine, 87/23
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Kolektivni ugovor za Lika ceste d.o.o.
Nar. novine, 87/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020501 Kolektivni ugovori
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravila o načinu vođenja, pristupu i korištenju elektroničkog arhiva javnobilježničkih isprava u elektroničkom obliku
Nar. novine, 87/23
180103 Arhivi
240501 Javno bilježništvo


Statut Hrvatske javnobilježničke komore
Nar. novine, 87/23
240501 Javno bilježništvo


Odluka o porezima Općine Jelsa
Nar. novine, 87/23
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o prestanku zaštite Spomenika prirode "Hrast u Svetom Petru"
Nar. novine, 87/23
090201 Zaštita okoliša
090202 Zaštita prirode


Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za prihvat nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika raseljenih iz Ukrajine
Nar. novine, 87/23
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


( * ne važi) Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 87/23
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
Nar. novine, 87/23
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Rješenje o prestanku važenja Pravilnika o određivanju područja stalnog međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza I. kategorije Kumrovec
Nar. novine, 87/23
200301 Policija
200302 Državna granica


Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u zračnom prometu Zagreb
Nar. novine, 87/23
200301 Policija
200302 Državna granica


Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u sedmom povećanju upisanog kapitala Razvojne banke Vijeća Europe
Nar. novine, 87/23
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
260301 Međunarodna suradnja RH


Odluka o donošenju Nacionalnog akcijskog plana za provedbu preporuke Vijeća Europske unije o uspostavi europskog jamstva za djecu
Nar. novine, 87/23
220101 Ustav RH i ljudska prava
260201 Europska unija i RH


Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu
Nar. novine, 87/23
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
180101 Kultura i umjetnost, općenito
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
260401 Hrvati izvan RH


Odluka o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 87/23
190401 Zdravstvene ustanove
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024.
Nar. novine, 87/23
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


Odluka o sufinanciranju troškova režija za korisnike privremenog stambenog zbrinjavanja
Nar. novine, 87/23
100201 Obnova
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o isplati dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima u pravosudnim tijelima
Nar. novine, 87/23
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
240101 Pravosuđe, općenito


Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o umanjenju plaće i dodataka na plaću državnim službenicima i namještenicima za vrijeme sudjelovanja u štrajku
Nar. novine, 87/23
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
240101 Pravosuđe, općenito


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 87/23
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske
Nar. novine, 87/23
220301 Državna uprava, općenito
260401 Hrvati izvan RH


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 76/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o nadzornim izvještajima i informacijama o pitanjima bitnim za obavljanje nadzora ili za praćenje usklađenosti obveznika u smislu Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma
Nar. novine, 76/23
050101 Platni promet
050102 Sprječavanje pranja novca


Pravilnik o minimalnim standardima koji se primjenjuju u postupku obračuna statutarnih tehničkih pričuva
Nar. novine, 76/23
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Pravilnik o provođenju tajnog nadzora
Nar. novine, 76/23
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * djelomično u primjeni) Odluka o zamjeni gotovog novca kune u povlačenju
Nar. novine, 76/23
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o oznakama zdravstvene ispravnosti, identifikacijskim oznakama i posebnim oznakama hrane životinjskog podrijetla te utvrđivanju popisa objekata za umanjenje rizika od afričke svinjske kuge
Nar. novine, 76/23
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Statut Hrvatske komore psihoterapeuta
Nar. novine, 75/23
190204 Psihološka djelatnost i djelatnosti psihoterapije


Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija na dijelu Dubrovačko-neretvanske županije (Digitalna regija DG0)
Nar. novine, 75/23
180402 Elektronički mediji


Odluka o poništenju dijela Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge digitalnog radija (DAB+)
Nar. novine, 75/23
180402 Elektronički mediji


Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području Splitsko-dalmatinske i dijelu Dubrovačko-neretvanske županije (Digitalna regija D8)
Nar. novine, 75/23
180402 Elektronički mediji


Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području Međimurske, Varaždinske, Koprivničko-križevačke i dijelu Bjelovarsko-bilogorske županije (Digitalna regija D3)
Nar. novine, 75/23
180402 Elektronički mediji


Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge televizije na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i dijelu Brodsko-posavske županije (Digitalna regija D1)
Nar. novine, 75/23
180402 Elektronički mediji


Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području Istarske županije (Z-PA)
Nar. novine, 75/23
180402 Elektronički mediji


Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge neprofitnog radija na području Grada Slavonskog Broda (G-SB)
Nar. novine, 75/23
180402 Elektronički mediji


Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i davanju koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području Sisačko-moslavačke županije (Z-SK)
Nar. novine, 75/23
180402 Elektronički mediji


Pravilnik o vinarstvu
Nar. novine, 75/23
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Odluka o naknadi za razvoj sustava javne odvodnje na području Grada Samobora
Nar. novine, 74/23
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Posebne uzance u ugostiteljstvu
Nar. novine, 74/23
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
140101 Ugostiteljstvo


Pravilnik o postupku ispitivanja agregata za istakanje ukapljenog naftnog plina za motorna vozila
Nar. novine, 74/23
060102 Mjeriteljstvo


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Sitno Nova za I. zonu
Nar. novine, 74/23
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o opsegu i sadržaju podataka te načinu vođenja e-Kartona
Nar. novine, 74/23
190103 Zaštita pacijenata, zaštita zdravstvenih podataka


Pravilnik o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju
Nar. novine, 74/23
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
170601 Visoko obrazovanje i znanost
250101 Državljanstvo, javne isprave


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba s inspekcijskim službama u zračnom prometu Zagreb
Nar. novine, 74/23
200301 Policija
200302 Državna granica


Odluka o proglašenju sportskih građevina od nacionalnog interesa
Nar. novine, 74/23
100101 Prostorno uređenje i gradnja
180201 Sport


Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije
Nar. novine, 74/23
010303 Mjere kontrole cijena
080301 Energija, općenito


Odluka o naknadi za razvoj društva Ponikve voda d.o.o., Krk
Nar. novine, 73/23
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 73/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190602 Medicinski proizvodi


Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 73/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
190601 Ljekarništvo, lijekovi
190602 Medicinski proizvodi


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 73/23
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 73/23
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća
Nar. novine, 73/23
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika
Nar. novine, 73/23
210301 Političke stranke


Plan dodjele za frekvencijski pojas 3400 – 3800 MHz
Nar. novine, 72/23
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Plan dodjele za frekvencijski pojas 2500 – 2690 MHz
Nar. novine, 72/23
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
Nar. novine, 72/23
130701 Željeznice i željeznički promet
131001 Poštanske i kurirske usluge
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Pravilnik o posebnim uvjetima postavljanja i uporabe radijskih postaja
Nar. novine, 72/23
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Prosječne ponderirane kamatne stope na stanja stambenih i ostalih potrošačkih kredita
Nar. novine, 72/23
030101 Obvezni odnosi, zatezne kamate
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Odluka o stopi protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala
Nar. novine, 72/23
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Pravilnik o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka
Nar. novine, 72/23
190601 Ljekarništvo, lijekovi


Pravilnik o mjerilima za stavljanje lijekova na listu lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kao i načinu utvrđivanja cijena lijekova koje će plaćati Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te načinu izvještavanja o njima
Nar. novine, 72/23
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske
Nar. novine, 72/23
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog materijala ukrasnog bilja
Nar. novine, 72/23
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Zaključak o unaprjeđenju financijske pismenosti potrošača za 2023. i 2024. godinu
Nar. novine, 72/23
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za digitalnu transformaciju
Nar. novine, 72/23
010501 Elektronički potpis, elektronička isprava
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
010701 Poduzetnička infrastruktura
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
150201 Digitalni sadržaji i usluge
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Odluka o osnivanju Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu
Nar. novine, 72/23
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o ukidanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na području Dinarida u istražnom prostoru ugljikovodika "DI-14"
Nar. novine, 72/23
080201 Ugljikovodici - istraživanje i eksploatacija


Uredba o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata
Nar. novine, 72/23
010303 Mjere kontrole cijena
080303 Nafta, plin