Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Zakon o prestanku važenja Zakona o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate
Nar. novine, 51A/13.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


( * ne važi) Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda
Nar. novine, 51A/13.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Zakon o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe
Nar. novine, 51A/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * djelomično u primjeni) Zakon o područjima posebne državne skrbi
Nar. novine, 51A/13.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
Nar. novine, 51A/13.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


Zakon o statusu prognanika i izbjeglica
Nar. novine, 51A/13.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190702 Prognanici, povratnici i izbjeglice


Zakon o obnovi
Nar. novine, 51A/13.
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
220105 Domovinski rat
230201 Državne potpore, općenito


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/2012-01/002, urbroj: 580-05/65-2013-116 od 28. ožujka 2013. u upravnoj stvari utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja zlouporabom vladajućeg položaja protiv poduzetnika Hrvatska radiotelevizija
Nar. novine, 51/13.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I-430-01/2007-00/39, urbroj: 580-09-01/43--2013-79 od 28. ožujka 2013.
Nar. novine, 51/13.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 51/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Rješenje o reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje na razini poslodavca Komunalno društvo AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka Sindikatu Primorsko-goranskih komunalaca
Nar. novine, 51/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje na razini poslodavca DUKAT d.d., Zagreb Sindikatu zaposlenih u poljoprivredi, prehrambenoj i duhanskoj industriji i vodoprivredi Hrvatske
Nar. novine, 51/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje na razini poslodavca ZAŠTITA – ZAGREB d.d., Zagreb, Savska cesta 163/b Republičkom sindikatu radnika Hrvatske
Nar. novine, 51/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje na razini HRVATSKE UDRUGE POSLODAVACA – UDRUGE ZAŠTITARSKE DJELATNOSTI Republičkom sindikatu radnika Hrvatske
Nar. novine, 51/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje na razini poslodavca SIGURNOST-BOLJUN i dr. j.t.d Pula, Krška 9 Republičkom sindikatu radnika Hrvatske
Nar. novine, 51/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje na razini poslodavca KLEMM SIGURNOST d.o.o., Zagreb, Drage Gervaisa 3, Republičkom sindikatu radnika Hrvatske
Nar. novine, 51/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti Republičkog sindikata radnika Hrvatske, Zagreb, Kneza Mislava 11/2, za kolektivno pregovaranje radi sklapanja kolektivnog ugovora na razini poslodavca BILIĆ-ERIĆ d.o.o. za privatnu zaštitu, Sesvete, Ljudevita Posavskog 3, Trgovački centar Millennijum
Nar. novine, 51/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti Republičkog sindikata radnika Hrvatske, Zagreb, Kneza Mislava 11/2, za kolektivno pregovaranje radi sklapanja kolektivnog ugovora na razini poslodavca VRDOLJAK i dr., javno trgovačko društvo za zaštitu osoba i imovine, Sinj, Istarska 11
Nar. novine, 51/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti Republičkog sindikata radnika Hrvatske, Zagreb, Kneza Mislava 11/2, za kolektivno pregovaranje radi sklapanja kolektivnog ugovora na razini poslodavca PROTECT društvo s ograničenom odgovornošću za zaštitu osoba i imovine, Rijeka, Vukovarska 21
Nar. novine, 51/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti Republičkog sindikata radnika Hrvatske, Zagreb, Kneza Mislava 11/2, za kolektivno pregovaranje radi sklapanja kolektivnog ugovora na razini poslodavca SOKOL MARIĆ d.o.o. za usluge zaštite osoba i imovine, Zagreb, Trg maršala Tita 8/II
Nar. novine, 51/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti Republičkog sindikat radnika Hrvatske, Zagreb, Kneza Mislava 11/2, za kolektivno pregovaranje radi sklapanja kolektivnog ugovora na razini poslodavca ZVONIMIR SECURITY d.o.o, sada: SECURITAS HRVATSKA društvo s ograničenom odgovornošću za tjelesnu i tehničku zaštitu osoba i imovine, Zagreb, Zelinska 3
Nar. novine, 51/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti Republičkog sindikata radnika Hrvatske, Zagreb, Kneza Mislava 11/2, za kolektivno pregovaranje radi sklapanja kolektivnog ugovora na razini poslodavca ADRIATIC SECURITY d.o.o. za tjelesnu i tehničku zaštitu, protupožarnu zaštitu i zaštitu na radu, Zadar, Domovinskog rata 3
Nar. novine, 51/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti Republičkog sindikata radnika Hrvatske, Zagreb, Kneza Mislava 11/2, za kolektivno pregovaranje radi sklapanja kolektivnog ugovora na razini poslodavca AKD – Zaštita d.o.o. za zaštitu osoba i imovine, Zagreb, Savska cesta 28
Nar. novine, 51/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti Republičkog sindikat radnika Hrvatske, Zagreb, Kneza Mislava 11/2, za kolektivno pregovaranje radi sklapanja kolektivnog ugovora na razini poslodavca POSILOVIĆ D. ZAŠTITA komanditno društvo za zaštitu osoba i imovine, Zagreb, Ljudevita Posavskog 14
Nar. novine, 51/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Statut političke stranke Za grad
Nar. novine, 51/13.
210201 Udruge i civilno društvo


( * ne važi) Pravilnik o određivanju visine stvarnih troškova uporabe podataka dokumentacije državne izmjere i katastra nekretnina
Nar. novine, 51/13.
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Naredba o zabrani primjene određenih tvari hormonskog ili tireostatskog učinka i beta-agonista na farmskim životinjama
Nar. novine, 51/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Pravilnik o monitoringu određenih tvari i njihovih rezidua u živim životinjama i proizvodima životinjskoga podrijetla
Nar. novine, 51/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


(* ne važi) Pravilnik o načinu označavanja eksplozivnih tvari
Nar. novine, 51/13.
090205 Zaštita od eksplozija


( * ne važi) Pravilnik o načinu obavljanja nadzora državne granice
Nar. novine, 51/13.
200301 Policija


Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora za borbu protiv nasilja u sportu
Nar. novine, 51/13.
180201 Sport
220202 Vlada RH


Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika i za izbor zamjenika općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
Nar. novine, 51/13.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 51/13.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Uredba o uvjetima davanja koncesija za gospodarsko korištenje voda
Nar. novine, 51/13.
090301 Vode i vodno gospodarstvo
220703 Koncesije


( * ne važi) Uredba o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu robu
Nar. novine, 51/13.
080303 Nafta, plin
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Uredba o visini minimalne plaće
Nar. novine, 51/13.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 50/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 50/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora dentalne medicine primarne zdravstvene zaštite
Nar. novine, 50/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 50/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o rasporedu sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2013. godinu ("Narodne novine" 139/2012) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, Glava 21 Savjet za nacionalne manjine, Aktivnost A732003 potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, pozicija 381 Tekuće donacije u novcu
Nar. novine, 50/13.
220108 Nacionalne manjine
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Plan prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2013. godinu
Nar. novine, 50/13.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


( * ne važi) Popis službenih laboratorija za hranu i hranu za životinje
Nar. novine, 50/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


(* ne važi) Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje slinavke i šapa
Nar. novine, 50/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2012. godinu
Nar. novine, 49/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o utvrđivanju Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi
Nar. novine, 49/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstvenu njegu u kući osigurane osobe
Nar. novine, 49/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 49/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 49/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 49/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 49/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o vrednovanju u postupku imenovanja predsjednika sudova
Nar. novine, 49/13.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Obvezatne upute broj FL I o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja promidžbe na lokalnim izborima 2013
Nar. novine, 49/13.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke


Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s pogonom na vodik, vodikovih sustava i njihovih sastavnih dijelova TPV 162 (izdanje 01)
Nar. novine, 49/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o postupku homologacije motornih vozila s obzirom na mjere za smanjenje onečišćenja emisijama iz motora TPV 102 (izdanje 02)
Nar. novine, 49/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine
Nar. novine, 49/13.
190301 Liječništvo


( * ne važi) Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini
Nar. novine, 49/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije
Nar. novine, 49/13.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja svjedodžbe pružatelja usluga u zračnoj plovidbi
Nar. novine, 49/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu pružanja usluga u zračnoj plovidbi
Nar. novine, 49/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć
Nar. novine, 49/13.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Pravilnik o tehničkoj ispravnosti automata i stolova za igre na sreću
Nar. novine, 49/13.
180301 Igre na sreću i nagradne igre


Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 49/13.
220202 Vlada RH


( * ne važi) Statut Turističke zajednice Varaždinske županije
Nar. novine, 48/13.
140201 Turizam


Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2013.
Nar. novine, 48/13.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora
Nar. novine, 48/13.
060102 Mjeriteljstvo


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća
Nar. novine, 48/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Pravilnik o zemljopisnim područjima uzgoja vinove loze
Nar. novine, 48/13.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji
Nar. novine, 48/13.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Pravilnik o voćnim sokovima i njima sličnim proizvodima namijenjenim za konzumaciju
Nar. novine, 48/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o označavanju energetske učinkovitosti klima-uređaja
Nar. novine, 48/13.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Županijske bolnice Čakovec
Nar. novine, 48/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Opće županijske bolnice Našice
Nar. novine, 48/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Opće županijske bolnice Vukovar
Nar. novine, 48/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Opće županijske bolnice Vinkovci
Nar. novine, 48/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Doma zdravlja Gospić
Nar. novine, 48/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Opće bolnice" Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica
Nar. novine, 48/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Opće bolnice Karlovac
Nar. novine, 48/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Opće bolnice Pula
Nar. novine, 48/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Opće bolnice Dubrovnik
Nar. novine, 48/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Opće bolnice Virovitica
Nar. novine, 48/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Opće bolnice Zadar
Nar. novine, 48/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Opće bolnice Zabok
Nar. novine, 48/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Opće županijske bolnice Požega
Nar. novine, 48/13.
210101 Ustanove, općenito


Odluka o sanaciji Opće županijske bolnice Pakrac
Nar. novine, 48/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Doma zdravlja Petrinja
Nar. novine, 48/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Neuropsihijatrijske bolnice "Dr. Ivan Barbot" Popovača
Nar. novine, 48/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Opće bolnice "Dr. Ivo Pedišić" Sisak
Nar. novine, 48/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
Nar. novine, 48/13.
210101 Ustanove, općenito


Odluka o sanaciji Specijalne bolnice za kronične bolesti Novi Marof
Nar. novine, 48/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe
210101 Ustanove, općenito


Odluka o sanaciji bolnice za plućne bolesti i TBC Klenovnik
Nar. novine, 48/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Opće bolnice Varaždin
Nar. novine, 48/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Opće bolnice Dr. Josip Benčević" Slavonski Brod
Nar. novine, 48/13.
210101 Ustanove, općenito


Odluka o sanaciji Opće bolnice Nova Gradiška
Nar. novine, 48/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Opće bolnice "Hrvatski ponos" Knin
Nar. novine, 48/13.
210101 Ustanove, općenito


( * ne važi) Odluka o sanaciji Opće bolnice Šibensko-kninske županije
Nar. novine, 48/13.
210101 Ustanove, općenito


(* ne važi) Zakon o sprječavanju sukoba interesa
Nar. novine, 48/13.
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


( * ne važi) Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe
Nar. novine, 48/13.
210301 Političke stranke


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 47/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 47/13.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta
Nar. novine, 47/13.
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Pravilnik o sustavu provedbe naknadnih kontrola velikih korisnika određenih mjera uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda
Nar. novine, 47/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda
Nar. novine, 47/13.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o visini nagrade i naknade troškova rada miritelja u postupcima mirenja u kolektivnim radnim sporovima
Nar. novine, 47/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Pravilnik o sudjelovanju Vlade Republike Hrvatske u Fondovima za gospodarsku suradnju
Nar. novine, 47/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Odluka o određivanju tijela u kojem će se osnovati nacionalni Europski potrošački centar
Nar. novine, 47/13.
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


( * ne važi) Pravilnik o stražarskoj službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske
Nar. novine, 47/13.
200201 Obrana


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2013.
Nar. novine, 46/13.
220304 Službena statistika


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Lista preventivno zaštićenih dobara
Nar. novine, 46/13.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Liste zaštićenih kulturnih dobara
Nar. novine, 46/13.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 46/13.
200301 Policija


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 46/13.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Pravilnik o stjecanju statusa specijalista pedijatrijske infektologije
Nar. novine, 46/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe


Obavijest o zaprimljenom zahtjevu za izmjenu i dopunu specifikacije proizvoda "Baranjski kulen" registriranog oznakom zemljopisnog podrijetla
Nar. novine, 46/13.
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objekti i nepomični odobalni objekti
Nar. novine, 46/13.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Rješenje o prestanku ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu društvu INA d.d., PF Korporativni procesi, Sektor ispitivanja i razvoja, Služba Centralni ispitni laboratorij iz Zagreba, Lovinčićeva b.b.,
Nar. novine, 46/13.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Odluka o izboru i zadaćama nositelja operativne provedbe Projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske
Nar. novine, 46/13.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale osobe
Nar. novine, 46/13.
220201 Predsjednik RH


Odluka o Povjerenstvu za istraživanje, uređenje i održavanje vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i groblja poslijeratnog razdoblja
Nar. novine, 46/13.
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju
Nar. novine, 46/13.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Uredba o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja
Nar. novine, 46/13.
200401 Sigurnosno-obavještajni sustav


Vjerodostojno tumačenje članka 120. stavka 2. i 4. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", br. 33/12)
Nar. novine, 46/13.
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Odluka o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja
Nar. novine, 45/13.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "2013."
Nar. novine, 45/13.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Odluka o kamatnim stopama i naknadama Hrvatske narodne banke
Nar. novine, 45/13.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


(* ne važi) Pravilnik o kontroli određenih bolesti životinja i posebnim mjerama koje se odnose na vezikularnu enterovirusnu bolest svinja
Nar. novine, 45/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


(* ne važi) Pravilnik o mjerama kontrole newcastleske bolesti
Nar. novine, 45/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 45/13.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute LS IV, LN IV i MLN IV o načinu uređenja biračkog mjesta
Nar. novine, 44/13.
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute MLN III postupak kandidiranja za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
Nar. novine, 44/13.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN III postupak kandidiranja kandidata za općinske načelnike, gradonačelnike, župane te njihove zamjenike
Nar. novine, 44/13.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS III postupak kandidiranja za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 44/13.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj MLN II o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
Nar. novine, 44/13.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN II o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike
Nar. novine, 44/13.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS II o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 44/13.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS I, LN I i MLN I redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 44/13.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi
Nar. novine, 44/13.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za gospodarske osnove
Nar. novine, 44/13.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


(* ne važi) Pravilnik o mjerama za kontrolu i iskorjenjivanje bolesti plavoga jezika
Nar. novine, 44/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima za stavljanje u promet ovaca i koza
Nar. novine, 44/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Odluka o raspisivanju izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
Nar. novine, 44/13.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 44/13.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o raspisivanju izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike
Nar. novine, 44/13.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 44/13.
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4763/2012 i U-I-1342/2013 od 3. travnja 2013. kojim se pokreće postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom članaka 7. stavka 2., 16. stavka 3. i 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, br. 22/12)
Nar. novine, 43/13.
050302 Porez na dohodak, paušalno oporezivanje djelatnosti


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o mjerilima za stavljanje ortopedskih i drugih pomagala na Popis pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 43/13.
190601 Ljekarništvo, lijekovi


( * ne važi) Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena povrća
Nar. novine, 43/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja
Nar. novine, 43/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih svinja čistih pasmina
Nar. novine, 43/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o stavljanju na tržište sjemena čuvanih sorti
Nar. novine, 43/13.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o načinu rada i postupanja po predstavkama i pritužbama, vođenju Evidencije predstavki i pritužbi te o radu Povjerenstva
Nar. novine, 43/13.
200301 Policija


( * ne važi) Pravilnik o vozačkim dozvolama
Nar. novine, 43/13.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o marketingu mirovinskih fondova
Nar. novine, 42/13.
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS


( * ne važi) Pravilnik o stjecanju i priznavanju ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicijskim fondovima s javnom ponudom
Nar. novine, 42/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o pravilima poslovnog ponašanja prilikom pružanja investicijskih i pomoćnih usluga
Nar. novine, 42/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga
Nar. novine, 42/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Metodološke osnove za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda
Nar. novine, 42/13.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Pravilnik o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama
Nar. novine, 42/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Naputak o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini
Nar. novine, 42/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o informiranju potrošača o hrani
Nar. novine, 42/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120301 Zaštita potrošača, potrošačko kreditiranje


Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše
Nar. novine, 42/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


(* ne važi) Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje
Nar. novine, 42/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava
Nar. novine, 42/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


(* ne važi) Pravilnik o mjerama suzbijanja i iskorjenjivanja infekciozne anemije kopitara
Nar. novine, 42/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Pravilnik o načinu praćenja zoonoza i uzročnika zoonoza
Nar. novine, 42/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja i oduzimanja odobrenja za ambalažu za prijevoz radioaktivnih i nuklearnih materijala
Nar. novine, 42/13.
090205 Zaštita od eksplozija


Pravilnik o službenoj iskaznici i znački poštanskog inspektora i o očevidniku poštanskog inspektora
Nar. novine, 42/13.
060401 Inspekcije (osim građevinske, upravne, prosvjetne i sportske inspekcije, inspekcije cesta i cestovog prometa i financijskog inspektorata)
131001 Poštanske i kurirske usluge


( * ne važi) Rješenje o utvrđivanju Liste stečajnih upravitelja
Nar. novine, 42/13.
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


( * ne važi) Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana
Nar. novine, 42/13.
250701 Kazneno pravo, postupak i oprost


Pravilnik o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare
Nar. novine, 42/13.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


( * ne važi) Odluka o uvođenju naplate cestarine za uporabu tunela Sveti Ilija
Nar. novine, 42/13.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi
Nar. novine, 42/13.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


( * ne važi) Rješenje o reprezentativnosti udruga sindikata više razine za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini: Nezavisni hrvatski sindikati, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Matica hrvatskih sindikata i Hrvatska udruga sindikata.
Nar. novine, 41/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje radi sklapanja kolektivnog ugovora na razini poslodavca Samostalnog sindikat radnika Hrvatske radiotelevizije, Zagreb, Prisavlje 3, registarski broj US 259 i Sindikata novinara Hrvatske, Zagreb, Perkovčeva 2, registarski broj US 21
Nar. novine, 41/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


( * ne važi) Rješenje o reprezentativnosti Hrvatske udruge poslodavaca za sudjelovanje u tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini
Nar. novine, 41/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje radi sklapanja kolektivnog ugovora na razini poslodavca Sindikata željezničara Hrvatske, Zagreb, Trg Francuske Republike 13
Nar. novine, 41/13.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Rješenje o reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje radi sklapanja kolektivnog ugovora na razini poslodavca Sindikata radnika ERICSSON NIKOLA TESLA d.d., Zagreb, Krapinska 45,
Nar. novine, 41/13.
020501 Kolektivni ugovori


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućih zračenja za obavljanje djelatnosti s električnim uređajima koji proizvode ionizirajuće zračenje
Nar. novine, 41/13.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja za obavljanje djelatnosti s radioaktivnim izvorima
Nar. novine, 41/13.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Pravilnik o obavljanju univerzalne usluge
Nar. novine, 41/13.
131001 Poštanske i kurirske usluge


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za neuromuskularne bolesti i kliničku elektromioneurografiju" Klinici za neurologiju, Centru za neuromuskularne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 41/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za bolesti plućne cirkulacije" Klinici za plućne bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 41/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje o verifikaciji i dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravlja za kronične bolesti jetre" Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb
Nar. novine, 41/13.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


( * ne važi) Pravilnik o dodacima prehrani
Nar. novine, 41/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o sadržaju, načinu izrade i postupku donošenja, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači
Nar. novine, 41/13.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


( * ne važi) Naredba o vremenu otvorenosti aerodroma
Nar. novine, 41/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način izdavanja svjedodžbe aerodroma i odobrenja za uporabu aerodroma
Nar. novine, 41/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Odluka o donošenju Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu
Nar. novine, 41/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


Odluka o prestanku važenja Odluke o Statističkom izvješću banke
Nar. novine, 40/13.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2013.
Nar. novine, 40/13.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu i zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2012.
Nar. novine, 40/13.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2013.
Nar. novine, 40/13.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2013.
Nar. novine, 40/13.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. siječnja 2013.
Nar. novine, 40/13.
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine


Odluka o prestanku važenja Odluke o obvezi dostavljanja izvješća "Neto potraživanja banke od opće države i jamstva"
Nar. novine, 40/13.
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2013."
Nar. novine, 40/13.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Pravilnik o izmjenama odobrenja za stavljanje veterinarsko-medicinskih proizvoda u promet
Nar. novine, 40/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


( * ne važi) Pravilnik o programu dokumentacije koja prati plavoperajnu tunu (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i velikooku tunu (Thunnus obesus) na tržištu
Nar. novine, 40/13.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o postupcima u slučaju rođenja, smrti ili pronalaska napuštenog novorođenog djeteta, i postupku s imovinom umrlih osoba na plovilu
Nar. novine, 40/13.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba


Odluka o sudjelovanju u fondovima za gospodarsku suradnju
Nar. novine, 40/13.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi)Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
Nar. novine, 40/13.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Nar. novine, 40/13.
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola
Nar. novine, 40/13.
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * ne važi) Uredba o postupcima službenog obavješćivanja u području norma, tehničkih propisa te propisa o uslugama informacijskog društva
Nar. novine, 40/13.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


( * ne važi) Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
Nar. novine, 40/13.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


( * ne važi) Uredba o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja
Nar. novine, 40/13.
230201 Državne potpore, općenito


( * ne važi) Naredba o privremenim mjerama u odnosu na sadržaj aflatoksina M1 u mliječnim proizvodima
Nar. novine, 39/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima
Nar. novine, 39/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Zakon o uvozu hrane i hrane za životinje iz trećih zemalja
Nar. novine, 39/13.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


( * djelomično u primjeni) Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe
Nar. novine, 39/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Pravilnik o vremenskim slotovima i usuglašavanju redova letenja na zračnim lukama
Nar. novine, 39/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


Pravilnik o uspostavljanju pravila i postupaka u svezi uvođenja operativnih ograničenja vezanih za buku zrakoplova na zračnim lukama na teritoriju Republike Hrvatske
Nar. novine, 39/13.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Sudski poslovnik
Nar. novine, 39/13.
240101 Pravosuđe, općenito


Prekršajni zakon
Nar. novine, 39/13.
250801 Prekršaji i prekršajni postupak


( * ne važi) Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave
Nar. novine, 39/13.
220301 Državna uprava, općenito


Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća u vezi sa stavljanjem na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda
Nar. novine, 39/13.
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima
Nar. novine, 39/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


Zakon o kontaminantima
Nar. novine, 39/13.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Zakon o minimalnoj plaći
Nar. novine, 39/13.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)


Zakon o predmetima opće uporabe
Nar. novine, 39/13.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


( * ne važi) Zakon o poljoprivrednom zemljištu
Nar. novine, 39/13.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito