KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - KAZNENO DJELO- BEZNAČAJNO DJELO
Beznačajno kazneno djelo- obustava postupka- kazneno djelo oštećenja tuđe stvari
(Čl. 33. Kaznenog zakona - Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK- KAZNENI POSTUPAK- PRETHODNI POSTUPAK - PRIVREMENO ODUZIMANJE PREDMETA
Privremeno oduzimanje dokaza- zakonitost dokaza- pravo na nepovredivost doma- zaštita privatnosti- utvrđivanje činjeničnog stanja
(Čl. 10. st. 2., čl. 494. st. 4. Zakona o kaznenom postupku - Narodne novine, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19 i 80/22)
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA - OVRHA - OVRHA NA POKRETNINAMA
Ovrha na pokretninama- bitne povreda odredaba ovršnog postupka- pogrešne primjene materijalnog prava
(Čl. 19. st. 1. Ovršnog zakona- Narodne novine, br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04)
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - PARNIČNI POSTUPAK - SUDSKA NAGODBA
Sudska nagodba – ponavljanje postupka – građanskopravni ugovor
(Čl. 353. st. 1. i 421. st. 1. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka US RH, 84/08, 96/08 – odluka US RH, 123/08 – ispr.57/11, 148/11 – pročišćeni tekst 25/13, 89/14 – odluka US RH, 70/19, 80/22)
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - BITNE POVREDE ODREDABA PARNIČNOG POSTUPKA
Ugovor o kreditu- prijevremena otplata kredita- bitna povreda odredaba parničnog postupka- saslušanje zaposlenika
(Čl. 354. st. 2. toč. 6. i 11. Zakona o parničnom postupku – Narodne novine, br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka US RH, 84/08, 96/08 – odluka US RH, 123/08 – ispr.57/11, 148/11 – pročišćeni tekst, 25/13, 89/14 – odluka US RH, 70/19, 80/22)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA- POVREDE ZAKONA NA KOJE SUD PAZI PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI
Formalne zapreke za odlučivanje o žalbi- imunitet zastupnika – odbijanje žalbe
(Čl. 76. Ustava Republike Hrvatske - Narodne novine, br. 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO- UPRAVNI SPOR - IZVRŠENJE SUDSKIH ODLUKA
Zahtjev za prethodnu odluku- izvršenje odluka – isključiva nadležnost
(Čl. 5. toč. 3. i čl. 22. toč. 5. Uredbe Vijeća (EZ) br. 44/2001)
Otvori odluku

ZAŠTITA POTROŠAČA - NEPOŠTENE ODREDBE U POTROŠAČKIM UGOVORIMA
Zahtjev za prethodnu odluku – zaštita potrošača – nepoštene odredbe
(Čl. 19.a do 19.i Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju- Narodne novine, br. 75/09, 102/15)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - REDOVOTI OTKAZ - OD STRANE POSLODAVCA - RAZLOZI ZA OTKAZ
Tehnološki višak - učitelj/ica razredne nastave - ugovor o radu na neodređeno vrijeme
(Čl. 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi - Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 91/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 93/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20. i čl. čl. 34. i čl. 115. Zakona o radu - Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19.)
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA - OVRHA - PRETPOSTAVKE ZA ODREĐIVANJE OVRHE
Prebivalište ovršenika - platni nalog - nenadležnost
(Čl. 279. i 287. Ovršnog zakona (Narodne novine, br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17., 131/20)
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO I NASLJEDNO PRAVO - SKRBNIŠTVO - SKRBNIŠTVO ZA MALOLJETNE OSOBE (DJECU)
Roditeljska skrb - zahtjev za vraćanje - posvojenje
(Čl. 176. Obiteljskog zakona - Narodne novine, br. 103/15)
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - PRAVO SLUŽNOSTI - STVARNE SLUŽNOSTI
Služnost puta u gradu - nužni prolaz - prelaganje služnosti
(Čl. 229. i 179. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - Narodne novine, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01.)
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - PARNIČNI POSTUPAK- POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA- BITNE POVREDE PARNIČNOG POSTUPKA
Bitne povrede odredaba parničnog postupka - pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja - pogrešne primjene materijalnog prava
Čl. 354 st. 1, st.2. točka 11. i čl. 355. Zakona o parničnom postupku (Narodne novine, broj: 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 84/08., 96/08. - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 123/08. - ispravak, 57/11., 148/11. - pročišćeni tekst, 25/13., 28/13., 89/14.-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 70/19., 80/22.)
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO - VRSTE I PREDMET UPISA - ZABILJEŽBA
Zabilježba spora - suvlasništvo - nužni nasljednik
(Čl. 86., 87. i 116. Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine, br. 63/19)
Otvori odluku

NASLJEDNO PRAVO - POSTUPAK U NASLJEDNIM STVARIMA - POSTUPAK ZA OSTAVINSKU RASPRAVU
Ostavinski postupak- upis nekretnine u zemljišnoj knjizi- zabilježba spora
(Čl. 99. st. 2. Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine, br. 63/19)
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - OPĆENITO O PARNIČNOM POSTUPKU - PARNIČNI TROŠKOVI
Parnični troškovi- postupak izravne naplate- povlačenje zahtjeva
(Čl. 158. st. 1. i st. 2. Zakona o parničnom postupku- Narodne novine, br. 53/91., 91/92., 112/99., 88/01., 117/03., 88/05., 2/07., 84/08., 96/08., 123/08., 57/11., 148/11., 25/13., 89/14., 70/19.)
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO - POSTUPAK U ZEMLJIŠNOKNJIŽNIM STVARIMA - PRAVNI LIJEKOVI (PRIGOVOR I ŽALBA)
Uknjižba prava vlasništva na nekretninama- brisanje zabilježbe u zemljišnoknjižnom ulošku- šume i šumsko zemljište
(Čl. 16. st. 1. Zakona o šumama Narodne novine, br. 41/90)
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - PARNIČNI POSTUPAK - SUDOVI - MJESNA NADLEŽNOST - NADLEŽNOST U SPOROVIMA ZA NAKNADU ŠTETE
Mjesna nadležnost- sporovi naknade štete- mjesto nastupanja štetne posljedice
(Čl. 52. st. 1. Zakona o parničnom postupku- Narodne novine, br. 53/91; 91/92; 112/99; 88/01; 117/03, 88/05; 2/07-odluka US RH; 84/08; 96/08-odluka US RH; 123/08-ispravak; 57/11; 148/11-pročišćeni tekst; 25/13; 89/14-odluka US RH; 70/19 i 80/22)
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO I KAZNENI POSTUPAK - KAZNENI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA- POGREŠNO ILI NEPOTPUNO UTVRĐENO ČINJENIČNO STANJE
Pogrešno utvrđeno činjenično stanje- dvojba o postojanju činjenica- ponovno suđenje
(Čl. 117. st. 2. i 1. Kaznenog zakona-Narodne novine, br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18)
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO I NASLJEDNO PRAVO - SKRBNIŠTVO - SKRBNIŠTVO ZA MALOLJETNE OSOBE (ZA DJECU)
Centar za socijalnu skrb - privremena mjera - osobna prava i dobrobit djeteta
(Čl. 487., 529. Obiteljskog zakona - Narodne novine, br. 103/15 i 98/19.)
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO - UKNJIŽBA
Poljoprivredno zemljište - društveno vlasništvo - uknjižba prava vlasništva
(Čl.3. st. 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu - Narodne novine, br. 34/91
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM - SUDJELOVANJE UMJEŠAČA
Pravni i ekonomski interes umješača - sudjelovanje u parnici
(Čl. 206. i 207. Zakona o parničnom postupku - Narodne novine, br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 i 70/19.)
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO - VRSTE I PREDMET UPISA - ZABILJEŽBA
Zabilježba - ostavinski postupak - rješenje o nasljeđivanju
(Čl. 84. Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/2013, 60/13 i 108/17. u vezi s čl. 174 i 210. Zakona o nasljeđivanju - Narodne novine, br. 48/03, 163/03, 127/13, 33/15 i 14/19.)
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO, PREKRŠAJNI POSTUPAK I PREKRŠAJI - PREKRŠAJI IZ PODRUČJA JAVNOG REDA I MIRA
Primjena pravila "in dubio pro reo" - nedostatak dokaza - preuranjena odluka
(Čl. 183., 195. i 202. Prekršajnog zakona - Narodne novine, br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18 .)
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - POSJED - ZAŠTITA POSJEDA
Služnost prolaza - smetanje posjeda - mirni posjed
(Čl. 22. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - Narodne novine, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. i 81/15
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVORI O UPORABI I KORIŠTENJU STVARI - UGOVOR O NAJMU
Zaštićena najamnina - obiteljsko domaćinstvo - korištenje stanom
(Čl. 24., 30. , 31. i 37. Zakona o najmu stanova - Narodne novine, br. 91/96 i čl. 12. Zakona o stambenim odnosima -Narodne novine, br. 51/85, 42/86, 22/92 i 70/93)
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - PARNIČNI POSTUPAK - NAČELA
Načela parničnog postupka - pravo na pristup sudu - odbacivanje tužbe
(Čl. 109. Zakona o parničnom postupku - Narodne novine, br. 148/11. - pročišćeni tekst, 25/13., 89/14.)
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - OBLICI PRAVA VLASNIŠTVA - SUVLASNIŠTVO - RAZVRGNUĆE SUVLASNIČKE ZAJEDNICE PUTEM SUDA
Razvrgnuće suvlasničke zajednice - fizička dioba - upućivanje u parnicu
(Čl. 47. stavak 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - Narodne novine, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14)
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK - SUDJELOVANJE JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRSI - PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA OVRHU JAVNOM BILJEŽNIKU TE SADRŽAJ PRIJEDLOGA ZA OVRHU
Donošenje rješenja o ovrsi - zahtjev za izdavanje platnog naloga - nenadležnost
(Čl. 281. i 287. Ovršnog zakona - Narodne novine, br. 112/12., 25/13., 93/14., 55/16., 73/17. i 131/20.)
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA - OVRHA RADI USPOSTAVLJANJA PRIJAŠNJEG STANJA
Ovrha radi uspostave prijašnjeg stanja - izvanredna žalba - potvrda pravomoćnosti
(Čl. 53. i 265. Ovršnog zakona (Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 73/17 i 131/20)
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - PROUZROČENJE ŠTETE - POPRAVLJANJE IMOVINSKE ŠTETE
Naknada imovinske štete - prometna nezgoda -
(Čl. 1100. stavak 1. i 2. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine, br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 i 45/21 u vezi s čl. 51. i 58. Zakona o sigurnosti prometa na cestama - Narodne novine, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA - RIVREMENE MJERE - PRIVREMENE MJERE RADI OSIGURANJA NENOVČANE TRAŽBINE
Privremena mjera - osiguranje nenovčane tražbine - tražbina radnika prema poslodavcu
(Čl. 346. Ovršnog zakona - Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17)
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - POPRAVLJANJE NEIMOVINSKE ŠTETE - ZBOG POVREDE PRAVA OSOBNOSTI
Naknada neimovinske štete - povreda prava osobnosti u radnom odnosu - mobing
(Čl. 103. stavak 1. i 2. Zakona o radu - Narodne novine, br. 149/09 u vezi s člankom 1045. stavak 1. i čl. 1046. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine, br. 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15.)
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO - PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - RAZLOZI ZA ŽALBU - POGREŠNA PRIMJENA MATERIJALNOG PRAVA
Pogrešna primjena materijalnog prava - Bitne povrede parničnog postupka – ovrha
(Čl. 281. st. 6., čl. 287., čl. 282. st. 3. i čl. 8. st. 6. Zakon o ovršnom postupku- Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 Odluka Ustavnog suda, 73/17, 131/20)
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PRANIČNI POSTUPAK – POSEBNI POSTUPCI-AKTIVNA LEGITIMACIJA (EUROPSKO PRAVO)
Aktivna procesna legitimacija za pokretanje postupka pred sudom u slučaju diskriminacije.
(Direktiva 2000/78/EZ – Članak 3. stavak 1. točka (a), članak 8. stavak 1. i članak 9. stavak 2.)
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO, PREKRŠAJNI POSTUPAK I PREKRŠAJI- MATERIJALNOPRAVNE ODREDBE - VRSTE PREKRŠAJNIH SANKCIJA - ZABRANA UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM (EUROPSKO PRAVO)
Neopravdana zabrana prometovanja motornim vozilom registriranim u drugoj državi članici
(Čl. 63. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju EU)
Otvori odluku

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO – VRSTE I PREDMET UPISA – ZABILJEŽBA
NASLJEDNO PRAVO – OSTAVINSKA RASPRAVA – UPUĆIVANJE NA PARNICU ILI UPRAVNI POSTUPAK – ZBOG SPORA O PRIMJENI PRAVA ILI O ČINJENICAMA
(Čl. 222. Zakona o nasljeđivanju - Narodne novine, br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13, 33/15 i 14/19).
Otvori odluku

ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO – VRSTE I PREDMET UPISA – ZABILJEŽBA
Zabilježba ugovora o doživotnom uzdržavanju i odnos prema prvenstvenom redu upisa.
(Čl. 581. st. 1. Zakona o obveznim odnosima - Narodne novine, br. 35/05, 41/08, i čl. 45., 118. I 145. Zakona o zemljišnim knjigama - Narodne novine, br. 63/19)
Otvori odluku

STVARNO PRAVO – OBLICI PRAVA VLASNIŠTVA – SUVLASNIŠTVO
Nemogućnost razvrgnuća suvlasničke zajednice.
(Čl. 47. i 48. st.2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - Narodne novine, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 129/00., 114/01., 79/06., 141/06., 148/06., 38/09., 153/09., 90/10., 143/12. i 152/14).
Otvori odluku

 

Ppž 4524/2021-3 / ECLI:HR:VPS:2021:811 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, VISOKI PREKRŠAJNI SUD
Vrsta predmeta: Presuda , Vrta odluke: Prekršajni upisnik za drugostupanjske predmete , Datum odluke: 06.10.2021.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Kmp 94/2021-46 / Općinski kazneni sud u Zagrebu, MALOLJETNIČKI ODJEL
Vrsta predmeta: Presuda , Vrta odluke: Kazneni - prvostupanjski - maloljetnici , Datum odluke: 12.10.2021.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Us I 349/2020-2 / Upravni sud u Splitu, UPRAVNI SUD
Vrsta predmeta: Rješenje , Vrta odluke: Upravni - upisnik za ocjenu zakonitosti pojedinačne odluke... , Datum odluke: 13.10.2021.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

O 814/2021-8 / Općinski sud u Osijeku, GRAĐANSKI ODJEL
Vrsta predmeta: Rješenje , Vrta odluke: Građanski - ostavine , Datum odluke: 15.10.2021.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Pp 9506/2021-5 / Općinski prekršajni sud u Splitu, PREKRŠAJNI ODJEL
Vrsta predmeta: Presuda , Vrta odluke: Upisnik za prekršajni postupak , Datum odluke: 25.10.2021.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Povrv 101/2019-16 / Općinski sud u Makarskoj, GRAĐANSKI ODJEL
Vrsta predmeta: Presuda , Vrta odluke: Građanski - prigovor na ovrhu temeljem vjerodostojne isprave , Datum odluke: 04.11.2021.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

UsIrs 168/2020-8 / Upravni sud u Splitu, UPRAVNI SUD
Vrsta predmeta: Presuda i rješenje , Vrta odluke: Upravni - upisnik radnih i službeničkih sporova , Datum odluke: 04.11.2021.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Gž 844/2021-2 / Županijski sud u Osijeku, GRAĐANSKI ODJEL
Vrsta predmeta: Rješenje , Vrta odluke: Građanski - drugostupanjski , Datum odluke: 05.11.2021.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

P Ob 247/2020-26 / Općinski sud u Slavonskom Brodu, GRAĐANSKI ODJEL
Vrsta predmeta: Presuda , Vrta odluke: Građanski - obiteljski sporovi , Datum odluke: 05.11.2021.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Us I 99/2021-7 / Upravni sud u Splitu, UPRAVNI SUD
Vrsta predmeta: Presuda i rješenje , Vrta odluke: Upravni - upisnik za ocjenu zakonitosti pojedinačne odluke... , Datum odluke: 12.11.2021.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Kzd 3/2020-19 / Općinski sud u Osijeku, KAZNENI ODJEL
Vrsta predmeta: Presuda , Vrta odluke: Kazneni - kaznena djela kaznenopravne zaštite djece , Datum odluke: 04.07.2022.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Pp 4150/2021-6 / Općinski sud u Bjelovaru, PREKRŠAJNI ODJEL
Vrsta predmeta: Presuda , Vrta odluke: Upisnik za prekršajni postupak , Datum odluke: 07.07.2022.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Povrv 590/2021-10 / Općinski sud u Osijeku, GRAĐANSKI ODJEL
Vrsta predmeta: Presuda , Vrta odluke: Građanski - prigovor na ovrhu temeljem vjerodostojne isprave , Datum odluke: 12.07.2022.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

P Ob 264/2021-14 / Općinski sud u Osijeku, GRAĐANSKI ODJEL
Vrsta predmeta: Presuda , Vrta odluke: Građanski - obiteljski sporovi , Datum odluke: 27.07.2022.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

P Ob 377/2021-13 / Općinski sud u Osijeku, GRAĐANSKI ODJEL
Vrsta predmeta: Presuda , Vrta odluke: Građanski - obiteljski sporovi , Datum odluke: 27.07.2022.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Ovr 2437/2022-2 / Općinski sud u Osijeku, GRAĐANSKI ODJEL
Vrsta predmeta: Rješenje , Vrta odluke: Građanski - ovrha , Datum odluke: 17.08.2022.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Ovr 1982/2022-4 / Općinski sud u Osijeku, GRAĐANSKI ODJEL
Vrsta predmeta: Rješenje , Vrta odluke: Građanski - ovrha , Datum odluke: 18.08.2022.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Pp 2540/2021-5 / Općinski sud u Pazinu, PREKRŠAJNI ODJEL
Vrsta predmeta: Presuda , Vrta odluke: Upisnik za prekršajni postupak , Datum odluke: 23.08.2022.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Pp 4233/2021-5 / Općinski sud u Bjelovaru, PREKRŠAJNI ODJEL
Vrsta predmeta: Presuda , Vrta odluke: Upisnik za prekršajni postupak , Datum odluke: 24.08.2022.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Pp 4234/2021-5 / Općinski sud u Bjelovaru, PREKRŠAJNI ODJEL
Vrsta predmeta: Presuda , Vrta odluke: Upisnik za prekršajni postupak , Datum odluke: 24.08.2022.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Us I 2364/2021-8 / Upravni sud u Splitu, UPRAVNI SUD
Vrsta predmeta: Presuda , Vrta odluke: Upravni - upisnik za ocjenu zakonitosti pojedinačne odluke... , Datum odluke: 28.01.2022.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Pr 2235/2021-10 / Općinski sud u Splitu, GRAĐANSKI ODJEL
Vrsta predmeta: Presuda , Vrta odluke: Građanski - radni spor , Datum odluke: 31.01.2022.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Povrv 7/2021-2 / Općinski sud u Šibeniku, GRAĐANSKI ODJEL
Vrsta predmeta: Rješenje , Vrta odluke: Građanski - prigovor na ovrhu temeljem vjerodostojne isprave , Datum odluke: 03.02.2022.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Povrv 13/2019-2 / Općinski sud u Šibeniku, GRAĐANSKI ODJEL
Vrsta predmeta: Rješenje , Vrta odluke: Građanski - prigovor na ovrhu temeljem vjerodostojne isprave , Datum odluke: 03.02.2022.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Revd 440/2022-2 / ECLI:HR:VSRH:2022:461 Vrhovni sud Republike Hrvatske, GRAĐANSKI ODJEL
Vrsta predmeta: Rješenje , Vrta odluke: Građanski - prijedlog za dopuštenje revizije , Datum odluke: 09.02.2022.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

P 1169/2020-2 / Općinski sud u Šibeniku, GRAĐANSKI ODJEL
Vrsta predmeta: Rješenje , Vrta odluke: Parnični predmet , Datum odluke: 15.02.2022.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

P 913/2020-3 / Općinski sud u Šibeniku, GRAĐANSKI ODJEL
Vrsta predmeta: Rješenje , Vrta odluke: Parnični predmet , Datum odluke: 15.02.2022.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

P 844/2020-3 / Općinski sud u Šibeniku, GRAĐANSKI ODJEL
Vrsta predmeta: Rješenje , Vrta odluke: Parnični predmet , Datum odluke: 15.02.2022.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Ppž 4519/2021-2 / ECLI:HR:VPS:2022:669 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, VISOKI PREKRŠAJNI SUD
Vrsta predmeta: Presuda , Vrta odluke: Prekršajni upisnik za drugostupanjske predmete , Datum odluke: 16.02.2022.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Us I 3323/2021-7 / Upravni sud u Splitu, UPRAVNI SUD
Vrsta predmeta: Presuda , Vrta odluke: Upravni - upisnik za ocjenu zakonitosti pojedinačne odluke... , Datum odluke: 25.02.2022.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Revd 4493/2021-2 / ECLI:HR:VSRH:2021:6403 Vrhovni sud Republike Hrvatske, GRAĐANSKI ODJEL
Vrsta predmeta: Rješenje , Vrta odluke: Građanski - prijedlog za dopuštenje revizije , Datum odluke: 17.11.2021.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Us I 1912/2021-6 / Upravni sud u Splitu, UPRAVNI SUD
Vrsta predmeta: Presuda , Vrta odluke: Upravni - upisnik za ocjenu zakonitosti pojedinačne odluke... , Datum odluke: 22.11.2021.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Pp P 3773/2020-13 / Općinski prekršajni sud u Splitu, PREKRŠAJNI ODJEL
Vrsta predmeta: Presuda , Vrta odluke: Prekršajni - predmeti iz područja sigurnosti prometa na cestama i prijevoza , Datum odluke: 01.12.2021.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Revd 5052/2021-2 / ECLI:HR:VSRH:2021:6401 Vrhovni sud Republike Hrvatske, GRAĐANSKI ODJEL
Vrsta predmeta: Rješenje , Vrta odluke: Građanski - prijedlog za dopuštenje revizije , Datum odluke: 01.12.2021.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci

Revd 5167/2021-2 / ECLI:HR:VSRH:2021:6400 Vrhovni sud Republike Hrvatske, GRAĐANSKI ODJEL
Vrsta predmeta: Rješenje , Vrta odluke: Građanski - prijedlog za dopuštenje revizije , Datum odluke: 08.12.2021.
Tekst odluke ::: Tekst odluke VSRH ::: Tekst odluke (PDF) ::: Opis ::: Meta podaci