STVARNO PRAVO – POSJED - SAMOVLASNOST SMETANJA
Rušenjem zida gubi se faktična vlast na stvari
(Čl. 21. st. 3. i čl. 22. st. 1.Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima – "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00., 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO – PRAVO STVARNE SLUŽNOSTI - POVLASNA NEKRETNINA I SLUŽNOST
Povlasna nekretnina upire na javni put
(Čl. 242. st. 1. i 2. i čl. 229. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15 – pročišćeni tekst).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO - VRSTE I PREDMET UPISA
Bitni elementi za utvrđenje identiteta nekretnine i dovoljni da bi se na temelju njih dozvolio upis u zemljišnu knjigu
(Čl. 4. st. 1., 59. st. 1.a i čl. 61. Zakona o zemljišnim knjigama - "Narodne novine", br. 63/19).
Otvori odluku

Zemljišnoknjižno pravo – Zabilježba
Vlasnici osnivačkih uloga ne dolaze kao pravni slijednici zemljišnoknjižnih vlasnika, već kao pravni slijednici osnivača trgovačkih društava koja su zemljišnoknjižni vlasnici predmetnih nekretnina.
(Čl. 81. st. 1., čl. 83. st. 2. i čl. 40. Zakona o zemljišnim knjigama - "Narodne novine",br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04. 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13 – ispravak i 108/17).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO – ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO - ZABILJEŽBA
Zabilježba pokretanja postupka ovrhe kod javnog bilježnika ne može ostvariti svrha zabilježbe
(Čl. 145. st. 4. i 5. Zakon o zemljišnim knjigama – Narodne novine, br. 63/19 i čl. 84. st. 1. u vezi čl. 284. i čl. 285. Ovršnog zakon – Narodne novine, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 - odluka US RH, 73/17 i 131/200).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ZATEZNE KAMATE
Glavnica za obračun kamata
(Zakon o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - OPĆI UČINCI UGOVORA - ISPUNJENJE OBVEZE I POSLJEDICE NEISPUNJENJA
Rok ispunjenja nije ugovoren
(Čl. 29. st. 1. i 2., čl. 173. i čl. 189. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - NAKNADA ŠTETE
Nemogućnost korištenja broda
(Čl. 376. st. 1., čl. 401. st. 1., čl. 410. st. 1. i 2. te čl. 420. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - ODGOVORNOST DRŽAVE - ZA RATNU ŠTETU - ZA ŠTETU UZROKOVANU OD HRVATSKIH ORUŽANIH I REDARSTVENIH SNAGA U DOMOVINSKOM RATU - PO OPĆIM PROPISIMA
Smrt nakon vojne akcije oslobođenja okupiranog sela
(Čl. 1. st. 1. i čl. 2. Zakona o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata - "Narodne novine", br. 117/03).
Otvori odluku

PRAVO DRUŠTAVA – ORGANI DRUŠTVA - BROJ ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
Broj članova podoban za donošenje odluka
(Čl. 360. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima - "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99-Vjerodostojno tumačenje, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13 i 110/15 i 40/19).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - IZUMI – U SVEZI S DJELATNOŠĆU POSLODAVCA - TEHNIČKA UNAPREĐENJA
Osnova za isplatu naknade za tehničko unaprijeđenje
(Čl. 98. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 137/04, pročišćeni tekst).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ODREĐIVANJE PLAĆE
(Ne)primjena povoljnijeg prava
(Čl. 9. st. 3. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i 127/17.)
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ISPLATA PLAĆE
Primjena kolektivnog ugovora
(Čl. 2. Zakona o osnovici plaće u javnim službama - "Narodne novine", br. 39/09 i 124/09).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – NAKNADA ŠTETE - ODGOVORNOST POSLODAVCA ZA ŠTETU UZROKOVANU RADNIKU
Zapošljavanjem radnika i raspoređivanjem na poslove za koje poslodavac smatra da ih radnik nije sposoban raditi
(Čl. 1100. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15, čl. 111. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14 i čl. 25. Zakona o zaštiti na radu - "Narodne novine", br. 71/14.
Otvori odluku

RADNO PRAVO - NAKNADA ŠTETE - PRIMJENA PROPISA
Odgovornost za nastanak štetnog događaja i naknadu štete
(Čl. 1095. st. 2. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15, čl. 103. st. 1, čl. 107. st. 1. t. 2. Zakona o radu -"Narodne novine", br. 149/09, 61/11, 82/12 i čl. 15. Zakona o zaštiti na radu - "Narodne novine", br. 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08 i 75/09).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRIMJENA ZAKONA O RADU I DRUGIH PROPISA
Naknada plaće za prekovremeni rad prema Kolektivnom ugovoru
(Čl. 55. i 57. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja - "Narodne novine", br. 29/18, 35/19, 78/19, 92/19, 56/20, Kolektivni ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja - "Narodne novine" broj 143/13 i 96/15 i čl. 50. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama - "Narodne novine", br. 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - OSTVARIVANJE PRAVA I OBVEZA IZ RADNOG ODNOSA - PRIMJENA ZAKONA O RADU I DRUGIH PROPISA (EUROPSKO PRAVO)
Radnici koji svoj posao izvršavaju u više država članica
(Čl. 3. i 8. Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I) (SL 2008., L 177, str. 6.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 6., str. 109. i ispravci SL 2015., L 66, str. 22. i SL 2019., L 149, str. 85.) (u daljnjem tekstu: Uredba Rim I).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - POVREDA USTAVNIH PRAVA
Duljina trajanja ovršnog postupka
(Čl. 29. st. 1. Ustav Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - JEDNAKOST PRED ZAKONOM
Mogućnost korištenja više pravnih sredstava
(Čl. 29. st. 1. Ustav Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - OSTALO
Podnositelj i branitelj nisu pozvani na sjednicu drugostupanjskog vijeća
(Čl. 29. st. 1. Ustav Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 8/98-pročišćeni tekst, 113/00, 124/00-pročišćeni tekst, 28/01, 41/01-pročišćeni tekst, 55/01, 76/10, 85/10-pročišćeni tekst, 147/13 i 5/14).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POSLOVNI NASTAN (EUROPSKO PRAVO)
Sloboda poslovnog nastana – Ovlaštenje za komercijalno iskorištavanje koje izdaje kolegijalno tijelo
(Čl. 14. toč. 6. Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL 2006., L 376, str. 36.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 47., str. 160.).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO – POREZI - OPĆENITO
U postupku naplate ne može se osporavati utvrđena visina duga.
(Čl. 94. st. 10. Općeg poreznog zakona - "Narodne novine", br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12 i 73/13 u svezi s čl. 90. st. 6. Općeg poreznog zakona - "Narodne novine", br. 127/00, 86/01-ispr. i 150/02).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZ NA DOHODAK (EUROPSKO PRAVO)
Gubitak dijela koristi od određenih poreznih olakšica
(Čl. 45., čl. 63. st. 1. i čl. 65. st. 1. toč. (a) UFEU-a.)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZI, PRISTOJBE, TROŠARINE, CARINE, DOPRINOSI I NAKNADE - CARINSKA TARIFA (EUROPSKO PRAVO)
Konačne antidampinške pristojbe na uvoz lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza
(Uredba Komisije (EU) br. 1071/2012 od 14. studenoga 2012. o uvođenju privremene antidampinške pristojbe na uvoz lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza, podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Tajlanda (SL 2012., L 318, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 129., str. 107.; u daljnjem tekstu: privremena uredba) i Provedbene uredbe Vijeća (EU) br. 430/2013 od 13. svibnja 2013. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe i konačnoj naplati privremene pristojbe uvedene na uvoz lijevanog pribora za cijevi s navojem, od temperiranog lijevanog željeza, podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Tajlanda i prekidu postupka u vezi s Indonezijom (SL 2013., L 129, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 126., str. 199.; u daljnjem tekstu: konačna uredba) (u daljnjem tekstu zajedno: antidampinške uredbe).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZI, PRISTOJBE, TROŠARINE, CARINE, DOPRINOSI I NAKNADE - NAKNADA - OSTALE NAKNADE
Sredstva Fonda nije dopušteno uračunati u osnovicu za izračun naknade
(Čl. 64. st. 1. i 2. i 66. st. 7. Zakona o elektroničkim medijima - "Narodne novine", br. 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - UPRAVNI SPOR - ŽALBA PROTIV PRESUDE
Računanja rokova propisanih Zakonom o poštanskim uslugama
(Čl. 54. st. 1. Zakona o poštanskim uslugama - "Narodne novine", br. 144/12 – 78/15).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – KAZNENA DJELA PROTIV SIGURNOSTI PROMETA
Načelo povjerenja u drugog sudionika u prometu ne isključuje kaznenu odgovornost počinitelja.
(Čl. 227. st. 6. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – KAZNENA DJELA PROTIV GOSPODARSTVA
Utajom poreza ili carine – elementi djela
(Čl. 256. st. 1. Kaznenog zakona – "Narodne novine", br. 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17 i 118/18).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – ODREĐIVANJE MJESNE NADLEŽNOSTI PO NEPOSREDNO VIŠEM SUDU
Prijedlog za prenošenje mjesne nadležnosti.
(Čl. 28. st, 2. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br., 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14,70/17 i 126/19).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – RAZLOZI ZA IZUZEĆE
Isključenje od obavljanja sudačke dužnosti.
(Čl. 32. st. 1. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14,70/17 i 126/19).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – OSOBE OSLOBOĐENE OBVEZE SVJEDOČENJA
Porezni savjetnik – kada je privilegirani svjedok
(Čl. 285. st. 3. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14,70/17 i 126/19).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO – MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ U KAZNENIM STVARIMA – POSTUPAK IZRUČENJA
U postupku izručenja koji se provodi po odredbama ZOMP-a državni odvjetnik nije stranka u postupku.
(Čl. 55. i 56. Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u kaznenim stvarima – Narodne novine, br. 178/04).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO – NADLEŽNOST SUDOVA - NENADLEŽNOST
Dužnost prosljeđivanja predmeta nadležnom tijelu za postupanje u kaznenim predmetima
(Čl. 12. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19 i čl. 102. st. 1. Prekršajnog zakon - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA PROTIV PRESUDE
Pogrešna uputa prvostupanjskog suda
(Čl. 121. st. 3. Prekršajnog zakona - "Narodne novine", br. 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17 i 118/18).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA PROTIV PRESUDE - POVREDE MATERIJALNOG PRAVA
Izostanak tražene zakonske posljedice uznemirenosti i povrede dostojanstva žrtve u činjeničnom opisu ne može validirati eventualno navođenje posljedice u obrazloženju presude
(Čl. 22. stavak 3. i .5. Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji - "Narodne novine", br. 70/17, 126/19 i 84/21).
Otvori odluku

PREKRŠAJNO PRAVO - PREKRŠAJI IZ CESTOVNE SIGURNOSTI
Okrivljenik višestruko specijalni povratnik
(Čl. 32 st. 4. i čl. 216. st. 3. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK -SUPARNIČARI
Upravljanje sunasljednika
(Čl. 353. st. 1. i 3. i 201. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 28/13, 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK – PARNIČNI TROŠKOVI - KOJI SE PARNIČNI TROŠKOVI NAKNAĐUJU
Naknada troška podneska
(Čl. 154. stavaka 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK - STVARNA NADLEŽNOST TRGOVAČKIH SUDOVA
Prorogacija nadležnosti na temelju stranaka - ograničenja
(Čl. 34. b. st.1. toč. 1. i čl. 70. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK - GLAVNA RASPRAVA
Privatno sačinjen nalaz i mišljenje
(Čl. 353. st. 1. i čl. 293. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka US RH, 84/08, 96/08 – odluka US RH, 123/08 – ispr. 57/11, 148/11 – pročišćeni tekst 25/13, 89/14 – odluka US RH i 70/19).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK - SADRŽAJ TUŽBE
Predmetna šteta nije posljedica njezine nesposobnosti za rad
(Članak 354. stavka 2. točke 11. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst, 25/13, 28/13 i 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK - PREKID POSTUPKA
Za trajanje prekida postupka sud ne može poduzimati nikakve radnje u postupku pa tako niti odlučivati o nadležnosti suda u Republici Hrvatskoj
(Čl. 354. st. 2. točke 11., čl. 213. i čl. 215. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK - PREKID POSTUPKA
Prekid postupka temeljem Prijelazne i završne odredbe čl. 117. st. 1. ZID ZPP/19
(Čl. 354. st. 2. i 213. st. 2. toč. 2 Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – PARNIČNI POSTUPAK - RELATIVNO BITNE POVREDE
Odlukom da se tužena ne sasluša kao stranka istoj je oduzeta mogućnost da raspravlja pred sudom
(Čl. 354. stavak 2. točka 6. i točka 11. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – OVRHA – OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA - SREDSTVA I PREDMET OVRHE I OSIGURANJA
Ovrha na vrijednosnicama
(Čl. 67. st. 2. Ovršnog zakona - ''Narodne novine'', br. 57/96, 29/99, 42/00, 173/03, 194/03, 151/04, 88/05, 121/05, 67/08, 139/10, 154/11 i 70/12) i čl. 12. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima - ''Narodne novine'', br. 68/18.),
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA - PREDMET OVRHE I OSIGURANJA
Prijedlog za promjenu predmeta ili sredstva ovrhe
(Čl. 5. st. 3. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 57/96, 29/99, 42/00 173/03, 194/03, 152/04, 88/05, 121/05 i 67/08).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – OVRHA – OBUSTAVA OVRHE
Pasivnost ovrhovoditelja
(Čl. 14. Ovršni zakon - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku

GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO – OVRHA – OBUSTAVA OVRHE
Ovrhovoditelj nije uplatio predujam za provođenje ovršnih radnji
(Čl. 14. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku