6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
STVARNO PRAVO - BIVŠE DRUŠTVENO VLASNIŠTVO I VLASNIŠTVO
Udruga kao nositelj prava korištenja na društvenom vlasništvu
(Čl. 38. st. 6. Zakona o udrugama - "Narodne novine", br. 70/97, 106/97, 20/00 - odluka i rješenje USRH broj: U-I-884/97, čl. 1. Zakona o osnovnim vlasničko pravnim odnosima ("Službeni list", br. 6/80, 36/90, "Narodne novine" br. 53/91 i čl. 390. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01).
Otvori odluku

STVARNO PRAVO - STVARNE SLUŽNOSTI - POSEBNA PRAVILA ZA POJEDINE SLUŽNOSTI - VODOVODA
Rekonstrukcija i održavanje bez prava naknade
(Čl. 126. st. 1. i 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - "Narodne novine", br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06 i 146/08, 38/09,153/09, 55/13 i 60/13 i čl. 144. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama - "Narodne novine", br. 56/13).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - STOPA UGOVORNIH KAMATA
Nedopušteno ugovaranje kamatnih stopa
(Čl. 399. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 53/91, 73/91, 3/94, 7/96 i 112/99).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - OBVEZE S VIŠE DUŽNIKA ILI VJEROVNIKA DJELJIVE OBVEZE
Pravna radnja gubi učinak radi namirenja veće tražbine od one koja im pripada
(Čl. 41. st. 2. i 3. u svezi s čl. 66. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05 i 41/08)
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - TUMAČENJE UGOVORA - PRIMJENA ODREDABA I TUMAČENJE SPORNIH ODREDABA
Razlika ugovora o djelu i ugovora o radu-volja stranaka
(Čl. 8. st. 2. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09 i čl. 247. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", br. 35/05).
Otvori odluku

OBVEZNO PRAVO - UGOVORNI OBVEZNI ODNOSI – UČINCI DVOSTRANOOBVEZNIH UGOVORA - JEDNOSTRANI RASKID - OSTALO
Troškovi specijalizacije
(Čl. 270. i 271. Zakona o obveznim odnosima - "Narodne novine", 33/05, 41/08, 125/11 i 78/15 i čl. 11. st. 3. i 4. Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine - "Narodne novine", br. 100/11, 133/11, 136/11 i 54/12).
Otvori odluku

AUTORSKA I SRODNA PRAVA – SADRŽAJ AUTORSKOG PRAVA - MORALNA PRAVA UMJETNIKA IZVOĐAČA
Izvođačka prava i njihov prijenos; ovlaštenici zaštite prava
(Čl. 2. st. 2., čl. 42. st. 1. i čl. 124. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima – "Narodne novine", br. 167/03, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13 i 127/14).
Otvori odluku

AUTORSKO PRAVO I SRODNA PRAVA - AUTORSKO DJELO - AUTORSKO PRAVO U PRAVNOM PROMETU - RASPOLAGANJE AUTORSKIM PRAVOM OSNIVANJEM PRAVA ISKORIŠTAVANJA
Osnivanje za drugoga prava iskorištavanja autorskog djela
(Čl. 18., čl. 44. st. 1. i čl. 110. st. 1 Zakona o autorskom prava i srodnim pravima - "Narodne novine", br. 167/03).
Otvori odluku

OBITELJSKO PRAVO - POSTUPAK PRED SUDOM - POSEBNI POSTUPCI OVRHE I OSIGURANJA - OVRHA RADI OSTVARIVANJA SUSRETA I DRUŽENJA RODITELJA S DJETETOM
Odbijanje djeteta na ostvarivanje osobnih odnosa s roditeljem
(Čl. 520.- 525. Obiteljskog zakona - "Narodne novine", br. 103/15).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PRESTANAK UGOVORA O RADU - OTKAZ - IZVANREDNI OTKAZ - RAZLOZI ZA OTKAZ
Učestalo kršenje radnih obveza
(Članak 107. st. 1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 38/95, 54/95, 65/95, 17/01 i 82/01).
Otvori odluku

RADNO PRAVO – PRESTANAK UGOVORA O RADU - OTKAZ - IZVANREDNI OTKAZ – ROK ZA OTKAZ
Početak roka kod izvanrednog otkazivanja ugovora o radu
(Čl. 116. st.1. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 93/14).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - PRESTANAK UGOVORA O RADU - OTKAZNI ROK - KAD OTKAZNI ROK NE TEČE
Otvoreno bolovanje zbog bolesti za vrijeme otkaznog roka
(Čl. 113. st. 1. i 2. Zakona o radu - "Narodne novine", br. 149/09).
Otvori odluku

RADNO PRAVO - ODMORI - DNEVNI ODMOR (EUROPSKO PRAVO)
Radnici koji su sklopili više ugovora o radu s istim poslodavcem – primjena najkraćeg trajanja dnevnog odmora
(Čl. 2. točke 1., članka 3. i članka 6. točke (b) Direktive 2003/88/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 4. studenoga 2003. o određenim vidovima organizacije radnog vremena (SL 2003., L 299, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 2., str. 31.).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - USTAVNA TUŽBA - ZAŠTITA USTAVNIH SLOBODA I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA - POVREDA USTAVNIH PRAVA (USTAVNO PRAVO)
Pravo iskorištavanja autorskog djela – pravično suđenje
(Čl. 29. st. 1. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - USTAVNA TUŽBA - ZAŠTITA USTAVNIH SLOBODA I PRAVA - ČOVJEKA I GRAĐANINA POVREDA USTAVNIH PRAVA
Obiteljski odnosi - nema povrede prava na poštovanje obiteljskog života
(Čl. 35. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 te čl. 8. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda - "Narodne novine - Međunarodni ugovori" br. 18/97, 6/99 - pročišćeni tekst, 8/99 - ispravak, 14/02 i 1/06).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - USTAVNA TUŽBA - ZAŠTITA USTAVNIH SLOBODA I PRAVA - ČOVJEKA I GRAĐANINA POVREDA USTAVNIH PRAVA
Pravično suđenje – načelo jednakosti oružja stranaka
(Čl. 29. st. 1. u svezi s čl. 54. st. 1. Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO - USTAVNA TUŽBA - ZAŠTITA USTAVNIH SLOBODA I PRAVA ČOVJEKA I GRAĐANINA - POVREDA USTAVNIH PRAVA (USTAVNO PRAVO)
Pravo na pravično suđenje – nejednakost oružja optužbe i obrane
(Čl. 29. st. 1. i 2. al. 56.Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14).
Otvori odluku

USTAVNO PRAVO – POVREDA USTAVNIH PRAVA - OPĆENITO
Neobrazložen prigovor o povredi pretpostavke nedužnosti
(Čl. 28 Ustava Republike Hrvatske - "Narodne novine", br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZ NA DOHODAK
Božićnica i regres uvrštenu u poreznu osnovicu poreza na dohodak
(Čl. 10. toč. 9. Zakona o porezu na dohodak - "Narodne novine", br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 43/13, 120/13, 125/13 i 148/13 i čl. 13. st. 2. toč. 11. Pravilnika o porezu na dohodak - "Narodne novine", br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13 i 160/13).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZ NA PROMET NEKRETNINA
Utvrđivanje plaćanje poreza na promet nekretnina
(Čl. 4. st. 1. i čl. 7. st. 1. Zakona o porezu na promet nekretnina - "Narodne novine", br. 69/97 - 143/14).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - CARINA - CARINSKA TARIFA (EUROPSKO PRAVO)
Tarifno razvrstavanje - vučno vozilo za zrakoplove
(Prilog I. Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL 1987., L 256, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 12., str. 3.), u verziji koja proizlazi iz Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1821 od 6. listopada 2016. (SL 2016., L 294, str. 1.)
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - POREZI, PRISTOJBE, TROŠARINE, CARINE, DOPRINOSI I NAKNADE - POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (EUROPSKO PRAVO)
Odbitak pretporeza koji se duguje na osnovi takvog - rok za podnošenje porezne prijave
(Čl. 167. i 178. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.), kako je izmijenjena Direktivom Vijeća 2010/45/EU od 13. srpnja 2010. (SL 2010., L 189, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 335.).
Otvori odluku

UPRAVNO PRAVO - IMOVINSKOPRAVNI ODNOSI U PODRUČJU UPRAVE - NAKNADA ZA IZVLAŠTENU NEKRETNINU - OSTALO
Zahtjev prema Vladi RH – Zakon o naknadi
(Čl. 54. st. 2. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine - "Narodne novine", br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02).
Otvori odluku

KAZNENO PRAVO - KAZNENA DJELA PROTIV ZDRAVLJA LJUDI; KAZNENA DJELA PROTIV OKOLIŠA; KAZNENA DJELA PROTIV OPĆE SIGURNOSTI; KAZNENA DJELA PROTIV SIGURNOSTI PROMETA; KAZNENA DJELA PROTIV GOSPODARSTVA; KAZNENA DJELA PROTIV SLUŽBENE DUŽNOSTI TE OSTALA
Kazneno djelo povrede dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje – elementi djela
(Čl. 626. st. 1. toč. 2. Zakona o trgovačkim društvima – "Narodne novine", br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK –POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - OSNOVE ZBOG KOJIH SE PRESUDA MOŽE POBIJATI - POVREDA KAZNENOG ZAKONA
Povreda zakona nije ostvarena
(Čl. 469. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14,70/17 i 126/19).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - BITNE POVREDE ODREDABA KAZNENOG POSTUPKA - APSOLUTNO BITNE POVREDE
Održavanje ročišta o produljenu istražnog zatvora bez optuženika – zbog COVIDA 19 nije dopušteno
(Čl. 468. st. 1. toč. 3. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14,70/17 i 126/19).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – REDOVITI PRAVNI LIJEKOVI - ŽALBA PROTIV RJEŠENJA - ODBIJANJE ŽALBE KAO NEOSNOVANE
Žalba protiv rješenja kojim se potvrđuje optužnica nije dopuštena.
(Čl. 491. st. 2. Zakona o kaznenom postupku – "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14,70/17 i 126/19).
Otvori odluku

KAZNENI POSTUPAK – ZAHTJEV ZA IZVANREDNO PREISPITIVANJE PRAVOMOĆNE PRESUDE – RAZLOG ZBOG KOJIH SE NE MOŽE PODNIJETI
Zahtjevu za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude - kada se ne može podnijeti.
(Čl. 517. st. 2. Zakona o kaznenom postupku - "Narodne novine", br. 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – odluka Ustavnog suda RH, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17 i 126/19).
Otvori odluku

PRERKŠAJNO PRAVO - PREKRŠAJI PROTIV GOSPODARSTVA I OSTALI PREKRŠAJI - CESTOVNI PRIJEVOZ (EUROPSKO PRAVO)
Tahograf u području cestovnog prijevoza – prekršajna sankcija, jedinstvena ili višestruka povreda
(Čl. 15. stavka 7. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. o tahografu u cestovnom prometu (SL 1985., L 370, str. 8.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 7., str. 4.), kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. (SL 2006., L 102, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 5., svezak 6., str. 167. i ispravak SL 2016., L 195, str. 83.).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - NADLEŽNOST U SPOROVIMA S MEĐUNARODNIM ELEMENTOM (MEĐUNARODNA NADLEŽNOST) (EUROPSKO PRAVO)
Nadležnost u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću
(Čl. 10. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2201/2003 od 27. studenoga 2003. o nadležnosti, priznavanju i izvršenju sudskih odluka u bračnim sporovima i u stvarima povezanima s roditeljskom odgovornošću te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1347/2000 (SL 2003., L 338, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 3., str. 133. i ispravak SL 2014., L 46, str. 22.), kako je izmijenjena Uredbom Vijeća (EZ) br. 2116/2004 od 2. prosinca 2004. (SL 2004., L 367, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 11., str. 67).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - NADLEŽNOST SUDOVA - STVARNA NADLEŽNOST OPĆINSKIH SUDOVA
Regresni zahtjev iz zdravstvenog osiguranja
(Čl. 34. st. 1. toč. 9. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 89/14 - odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 70/19).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM - TUŽBA - POSTUPAK PRIJE PODNOŠENJA TUŽBE KAD JE STRANKA U POSTUPKU REPUBLIKA HRVATSKA
Tužba protiv Republike Hrvatske
(Čl. 186.a. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 – Odluka USRH, 84/08, 96/08 – Odluka USRH, 123/08 - ispravak, 57/11, 148/11 – pročišćeni tekst, 25/13, 89/14 – Odluka USRH i 70/19).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PRED PRVOSTUPANJSKIM SUDOM - DOKAZI I IZVOĐENJE DOKAZA - OSIGURANJE DOKAZA
Popis nekretnina kao dokaz
(Čl. 272. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 - odluka US RH, 84/08, 96/08-odluka US RH, 123/08 - ispravak, 57/11, 148/11 - pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14 - odluka US RH i 70/19.)
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK – POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - REVIZIJA PROTIV PRESUDE
Prijedlog za dopuštenje revizije
(Čl. 385.a i 387. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", broj 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - POSTUPAK PO ŽALBI - ODBIJANJE ŽALBE KAO NEOSNOVANE
Pravo tužitelja na naknadu štete - ZMO kao lex specialis
(Čl. 161. st. 1. Zakona o mirovinskom osiguranju - "Narodne novine", br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16 i čl. 41. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju - "Narodne novine", br. 115/18 u svezi sa st. 2. čl. 161. i čl. 354. st. 2., čl. 368 st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13, 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

PARNIČNO PRAVO - POSTUPAK PO PRAVNIM LIJEKOVIMA - ODBIJANJE ŽALBE KAO NEOSNOVANE
Utvrđenje iznosa neisplaćenih mirovina
(Čl. 368 st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13, 28/13, 89/14 i 70/19)
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI - REVIZIJA PROTIV PRESUDE - SPOROVI U KOJIMA DOPUŠTENOST REVIZIJE ZAVISI O VRIJEDNOSTI PREDMETA SPORA
(Ne)određivanje vrijednosti predmeta spora
(Čl. 40. st. 4. i 5. i čl. 382. st. 1. Zakona o parničnom postupku - "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 88/05, 57/11, 148/11 - proč. tekst, 25/13, 28/13, 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

PARNIČNI POSTUPAK - TROŠKOVI POSTUPKA
Neodređeno traženje naknade troškova postupka
(Čl. 164. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 , 84/08, 96/08, 123/08 – ispr.57/11, 148/11 – pročišćeni tekst, 25/13, 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

OVRŠNI POSTUPAK I POSTUPAK OSIGURANJA - PODNESCI I ROČIŠTA
Poziv na ročište
(Čl. 7. st. 2. i čl. 21. st. 1. Ovršnog zakona – "Narodne novine", br. 112712, 25/13, 93/14 i 73/17 te čl. 286. st. 1. Zakona o parničnom postupku – "Narodne novine", br. 53/91, 91/92, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07 , 84/08, 96/08, 123/08 – ispr.57/11, 148/11 – pročišćeni tekst, 25/13, 89/14 i 70/19).
Otvori odluku

OVRŠNA SUDSKA ODLUKA I OVRŠNA SUDSKA NAGODBA
Troškovi ovrhe
(Čl. 21. st. 1. i čl. 23. st. 1. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).
Otvori odluku

OVRHA - OVRHA NA NEKRETNINI - OPĆENITO - OVRHA KAD SE NAKON STJECANJA ZALOŽNOG PRAVA ILI PRAVA NA NAMIRENJE PROMIJENI VLASNIK NEKRETNINE
Promjena vlasnika nekretnine tijekom ovršnog postupka
(Čl. 84. st. 1. do 4. Ovršnog zakona - "Narodne novine", br. 112/12, 25/13 i 93/14).
Otvori odluku

STEČAJ – STEČAJNI POSTUPAK – POBIJANJE PRAVNIH RADNJI STEČAJNOG DUŽNIKA - POJEDINE RADNJE KOJE SE MOGU POBIJATI - NAMJERNO OŠTEĆENJE
Zamjena dionica
(Čl. 131. Stečajnog zakona - "Narodne novine", br. 44/96, 161/98, 29/99, 129/00, 123/03, 197/03, 187/04, 82/06, 116/10, 25/12 i 133/12).
Otvori odluku