Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


(* ne važi) Odluka o prirezu poreza na dohodak Općine Okučani
Nar. novine, 140/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o izvješćivanju o novčanom tržištu (s Uputama)
Nar. novine, 140/14.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
160502 Novčani fondovi
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
Nar. novine, 140/14.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja odnosno reosiguranja i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje
Nar. novine, 140/14.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave društva za osiguranje i društva za reosiguranje
Nar. novine, 140/14.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju
Nar. novine, 140/14.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
170501 Obrazovanje odraslih


Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga koja su dužna dostavljati faktoring društva te načinu i rokovima njihove dostave
Nar. novine, 140/14.
160202 Faktoring
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju poslova depozitara AIF-a
Nar. novine, 140/14.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda
Nar. novine, 140/14.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


( * ne važe) Opća obvezujuća pravila za uzgoj svinja
Nar. novine, 140/14.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važe) Opća obvezujuća pravila za uzgoj peradi
Nar. novine, 140/14.
090201 Zaštita okoliša


( * ne važi) Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom
Nar. novine, 140/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o visini naknada za obavljanje poslova u skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida
Nar. novine, 140/14.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom
Nar. novine, 140/14.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Pravilnik o aerosolnim raspršivačima
Nar. novine, 140/14.
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Odluka o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2016. godine
Nar. novine, 140/14.
090201 Zaštita okoliša


Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica elementarne nepogode nastalih uslijed poplava 2014. godine na cestovnoj infrastrukturi na području Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije
Nar. novine, 140/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije - obnova zgrada
Nar. novine, 140/14.
090206 Zaštita od elementarnih nepogoda, hidrometeorološki i seizmološki poslovi
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi
Nar. novine, 140/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Uredba o osnivanju javne ustanove "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"
Nar. novine, 140/14.
140201 Turizam
180105 Muzeji
210101 Ustanove, općenito
220105 Domovinski rat


Deklaracija u svezi s odlukom Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju o privremenom puštanju optuženika Vojislava Šešelja na slobodu
Nar. novine, 140/14.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Odluka o općinskim porezima Općine Lovinac
Nar. novine, 139/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu
Nar. novine, 139/14.
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
Nar. novine, 139/14.
190401 Zdravstvene ustanove
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2015. godinu
Nar. novine, 139/14.
160102 Banke, kreditne institucije


Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru
Nar. novine, 139/14
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Liste zaštićenih kulturnih dobara
Nar. novine, 139/14
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Liste zaštićenih kulturnih dobara
Nar. novine, 139/14
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


( * djelomično u primjeni) Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine
Nar. novine, 139/14
190301 Liječništvo


( * ne važi) Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
Nar. novine, 139/14.
090303 Gospodarenje otpadom


Pravilnik o Registru postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari i o Očevidniku prijavljenih velikih nesreća
Nar. novine, 139/14.
090201 Zaštita okoliša


Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na dio Višekorisničkog programa za nuklearnu sigurnost i zaštitu od zračenja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) za 2008. godinu (zajedničko upravljanje), potpisan u Bruxellesu 29. lipnja 2009. i Zagrebu 30. rujna 2009., Dodatak br. 1., potpisan u Bruxellesu 13. lipnja 2014. i u Zagrebu 12. rujna 2014. (30. IX. 2018.)
Nar. novine - Međunarodni ugovori, 7/14.
271101 Zaduživanje, tehnička i financijska pomoć (Međunarodno pravo)


Višegodišnji sporazum o financiranju 2007. - 2012. između Komisije Europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske, potpisan u Bruxellesu i Zagrebu 24. srpnja 2009., izmjena i dopuna potpisana u u Bruxellesu i u Zagrebu 10. listopada 2011., izmjena i dopuna potpisana u Bruxellesu i u Zagrebu 23. svibnja 2013. (2016.), izmjene i dopune potpisane u Bruxellesu i u Zagrebu 29. prosinca 2017.
Nar. novine - Međunarodni ugovori, 7/14.
271101 Zaduživanje, tehnička i financijska pomoć (Međunarodno pravo)


Obvezatne upute broj P VI - o pravima i dužnostima promatrača u promatranju izbornog postupka na izborima za predsjednika Republike Hrvatske te pravima i obvezama izbornih tijela
Nar. novine, 137/14.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav
220201 Predsjednik RH


Obvezatne upute broj P V - o načinu glasovanja birača - osoba s invaliditetom, slijepih birača, nepismenih birača te birača koji ne mogu pristupiti na biračko mjesto
Nar. novine, 137/14.
190708 Prava osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju
220109 Izborni sustav
220201 Predsjednik RH


Obvezatne upute broj P IV - o glasovanju birača na službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, birača u mirovnim operacijama i misijama, birača - članova posada pomorskih i riječnih brodova pod hrvatskom zastavom te na plutajućim objektima u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, birača lišenih slobode i birača smještenih u ustanovama socijalne skrbi
Nar. novine, 137/14.
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije
130301 Unutarnja plovidba
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
200201 Obrana
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj P III - o obrascima za provedbu izbora
Nar. novine, 137/14.
220109 Izborni sustav
220201 Predsjednik RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezne upute broj P II - o obrascima za postupak kandidiranja
Nar. novine, 137/14.
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj P I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 137/14.
220109 Izborni sustav
220201 Predsjednik RH


Odluka o određivanju vrste konzularnog ureda Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Tuzli
Nar. novine, 137/14.
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o raspisivanju izbora za Predsjednika Republike Hrvatske
Nar. novine, 137/14.
220109 Izborni sustav
220201 Predsjednik RH


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja
Nar. novine, 137/14.
220301 Državna uprava, općenito


Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja kestenove ose šiškarice - Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
Nar. novine, 137/14.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o Upisniku šumoposjednika
Nar. novine, 137/14.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 137/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Odluka o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru
Nar. novine, 137/14.
080301 Energija, općenito


Odluka o visini naknade troškova izborne promidžbe za izbor Predsjednika Republike Hrvatske
Nar. novine, 137/14.
210201 Udruge i civilno društvo
210301 Političke stranke
220201 Predsjednik RH


Uredba o načinu povrata kupoprodajne cijene bez kamata hrvatskim braniteljima i članovima obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog i umrlog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
Nar. novine, 137/14.
110201 Stanovanje, poslovni prostori


Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-6253/2013 od 4. studenoga 2014.
Nar. novine, 136/14.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito


Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2014.
Nar. novine, 136/14.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Tehnički propis o građevnim proizvodima
Nar. novine, 136/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


( * ne važi) Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva
Nar. novine, 136/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o utvrđivanju dodatnih privremenih izvanrednih mjera potpore proizvođačima određenog voća i povrća
Nar. novine, 136/14.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o službenoj iskaznici željezničkih inspektora
Nar. novine, 136/14.
130701 Željeznice i željeznički promet


( * ne važi) Pravilnik o službenim iskaznicama i značkama inspektora za zaštitu prava putnika u željezničkom prijevozu
Nar. novine, 136/14.
130701 Željeznice i željeznički promet


Odluka u povodu zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative "U ime obitelji"
Nar. novine, 136/14.
220102 Ustavni sud
220107 Javno okupljanje, građanska inicijativa


( * ne važi) Statistički standardi osiguranja
Nar. novine, 136/14.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Pravilnik o načinu izračuna granica solventnosti (adekvatnosti kapitala) društava za osiguranje i društava za reosiguranje
Nar. novine, 136/14.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja


Pravilnik o načinu izračuna kapitala, jamstvenog kapitala i adekvatnosti kapitala društava za osiguranje i društava za reosiguranje
Nar. novine, 136/14.
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
Nar. novine, 135/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o stavljanju izvan snage Standarda i normativa zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 135/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju
Nar. novine, 135/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 135/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju
Nar. novine, 135/14.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


( * ne važi) Rješenje kojim se ovlašćuje Goran Narančić, vlasnik obrta NARANČIĆ iz Zagreba, Nehajska 42, OIB: 35557776373, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 135/14.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva INDIKATOR d.o.o. iz Labina, Prilaz Vetva 14, OIB: 40973277765, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 135/14.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika
Nar. novine, 135/14.
070801 Šumarstvo


( * ne važi) Pravilnik o načinu praćenja, prijavi i izvješćivanju o pojavi bolesti životinja
Nar. novine, 135/14.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja te izvješ­ćivanja o prihodu obveznog zdravstvenog osiguranja po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti
Nar. novine, 135/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Zadarske županije
Nar. novine, 135/14.
130201 Pomorsko dobro, morske luke


Odluka o uvjetima i postupku sklapanja drugog odnosno trećeg ugovora o službi vojnika/mornara
Nar. novine, 135/14.
200201 Obrana


( * ne važi) Pravilnik o stanovanju
Nar. novine, 135/14.
200201 Obrana


Statut Gospodarske stranke
Nar. novine, 134/14.
210201 Udruge i civilno društvo


Obvezatne upute broj FLS I - o obliku suradnje Državnog izbornog povjerenstva Grada Vrgorca u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe te pravima i obvezama sudionika provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe na prijevremenim izborima za Gradsko vijeće Grada Vrgorca koji će se održati 21. prosinca 2014.
Nar. novine, 134/14.
210301 Političke stranke
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj LS II - o obrascima za postupak kandidiranja i provedbu prijevremenih izbora
Nar. novine, 134/14.
220109 Izborni sustav


Obvezatne upute broj LS I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova
Nar. novine, 134/14.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Pravilnik o vođenju evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama, njihovim upraviteljima i savezima
Nar. novine, 134/14.
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe


Odluka o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa
Nar. novine, 134/14.
020701 Posredovanje pri zapošljavanju, profesionalna rehabilitacija


Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Vrgorca
Nar. novine, 134/14.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Uredba o uspostavljanju javnog Registra za koordinaciju projekata izgradnje državne informacijske infrastrukture
Nar. novine, 134/14.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT
220301 Državna uprava, općenito


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
Nar. novine, 134/14.
220301 Državna uprava, općenito


Statut Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo
Nar. novine, 133/14.
010202 Zadruge


( * ne važi) Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti
Nar. novine, 133/14.
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima za upravljanje i načinu prijevoza na vozilima Oružanih snaga Republike Hrvatske
Nar. novine, 133/14.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o registraciji i označavanju vozila Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske
Nar. novine, 133/14.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


( * ne važi) Pravilnik o osposobljavanju vojnih osoba za vozače motornih vozila i načinu polaganja vozačkih ispita
Nar. novine, 133/14.
130903 Sigurnost prometa na cestama, homologacija vozila, HAK


Pravilnik o vojnim odorama
Nar. novine, 133/14.
200201 Obrana


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2014.
Nar. novine, 133/14.
220304 Službena statistika


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2014.
Nar. novine, 133/14.
220304 Službena statistika


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u listopadu 2014.
Nar. novine, 133/14.
220304 Službena statistika


Prosječna mjesečna isplaćena neto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2014. i Prosječna mjesečna bruto-plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj - kolovoz 2014.
Nar. novine, 133/14.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru


Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije
Nar. novine, 133/14.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
Nar. novine, 133/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Odluka o izvješćivanju o novčanom tržištu (s Uputama)
Nar. novine, 133/14.
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
160502 Novčani fondovi
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


( * ne važi) Kolektivni ugovor za HEP grupu
Nar. novine, 132/14.
020501 Kolektivni ugovori


Pravilnik o detaljnim mjerilima za određivanje audiovizualnih i/ili radijskih programa koji se smatraju vlastitom proizvodnjom (važi do 24.3.2022.)
Nar. novine, 132/14.
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji


( * ne važi) Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje
Nar. novine, 132/14.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o objavi prijevoda okvira revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI)
Nar. novine, 132/14.
230501 Unutarnja kontrola i revizija u javnom sektoru, državna revizija


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Lista preventivno zaštićenih dobara
Nar. novine, 132/14.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Liste zaštićenih kulturnih dobara
Nar. novine, 132/14.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu
Nar. novine, 132/14.
190211 Ostale djelatnosti i područja u zdravstvu


(* ne važi) Pravilnik o veterinarsko-zdravstvenim uvjetima koji se primjenjuju u prometu i uvozu sjemena svinja domaćih vrsta
Nar. novine, 132/14.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom


Pravilnik o provedbi mjere 202 - "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" unutar IPARD programa
Nar. novine, 132/14.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom u 2014. godini
Nar. novine, 132/14.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


(* ne važi) Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja
Nar. novine, 132/14.
070601 Stočarstvo, zaštita životinja, zoo vrtovi


Pravilnik o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu
Nar. novine, 132/14.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, odnosno unosa, prosječne dnevne potrošnje i količina zaliha nafte i naftnih derivata
Nar. novine, 132/14.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine
Nar. novine, 131/14.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik prema Ugovoru o suradnji na području patenata (PCT)
Nar. novine - Međunarodni ugovori, 6/14.
271801 Intelektualno vlasništvo (Međunarodno pravo)


Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o europskom partnerstvu, potpisan u Zagrebu 21. ožujka 2014.
Nar. novine - Međunarodni ugovori, 6/14.
271501 Mirno rješavanje sporova (Međunarodno pravo)


Memorandum o suglasnosti o Institucionalnom okviru Inicijative za spremnost i prevenciju u katastrofama za Jugoistočnu Europu (2013), Sarajevo, sastavljen u Sarajevu 28. studenoga 2013.
Nar. novine - Međunarodni ugovori, 6/14.
271401 Zaštita okoliša (Međunarodno pravo)


Ugovor o filmskoj koprodukciji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike, potpisan u Cannesu 20. svibnja 2013.
Nar. novine - Međunarodni ugovori, 6/14.
271301 Obrazovanje, kultura, znanost, tehnologija, sport (Međunarodno pravo)


Ugovor između Republike Hrvatske i Velikog Vojvodstva Luksemburga o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu, potpisan u Luxembourgu 20. lipnja 2014.
Nar. novine - Međunarodni ugovori, 6/14.
271102 Oporezivanje, platni sporazumi (Međunarodno pravo)


Sporazum o oporezivanju dohotka od štednje između Guernseya i Republike Hrvatske, sklopljen u Zagrebu 28. kolovoza 2013. i u St. Peter Portu 4. listopada 2013.
Nar. novine - Međunarodni ugovori, 6/14.
271102 Oporezivanje, platni sporazumi (Međunarodno pravo)


Memorandum o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške, potpisan u Zagrebu 29. travnja 2014. (2014. do 2018.)
Nar. novine - Međunarodni ugovori, 6/14.
271101 Zaduživanje, tehnička i financijska pomoć (Međunarodno pravo)


Memorandum o suglasnosti o provedbi EGP financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna, potpisan u Bruxellesu 24. travnja 2014. i u Zagrebu 29. travnja 2014. (2014. do 2018.)
Nar. novine - Međunarodni ugovori, 6/14.
271101 Zaduživanje, tehnička i financijska pomoć (Međunarodno pravo)


Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Turkmenistana o Međuvladinom hrvatsko-turkmenskom povjerenstvu za gospodarsku suradnju, sklopljen u Ašgabatu 29. travnja 2014.
Nar. novine - Međunarodni ugovori, 6/14.
270801 Gospodarska suradnja, općenito (Međunarodno pravo)


Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Turkmenistana o gospodarskoj suradnji, sklopljen u Ašgabatu 29. travnja 2014.
Nar. novine - Međunarodni ugovori, 6/14.
270801 Gospodarska suradnja, općenito (Međunarodno pravo)


Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Čilea o obavljanju dohodovne djelatnosti članova obitelji članova diplomatskih misija ili konzularnih ureda, sklopljen u Santiagu 28. srpnja 2014.
Nar. novine - Međunarodni ugovori, 6/14.
270501 Diplomatski i konzularni odnosi (Međunarodno pravo)


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova i specijalista medicine rada u privatnoj praksi za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti čuvara i opće i posebne zdravstvene sposobnosti zaštitara
Nar. novine, 130/14.
200801 Privatna zaštita osoba i imovine, detektivska djelatnost


Rješenje o određivanju zdravstvenih ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja
Nar. novine, 130/14.
200301 Policija


( * ne važi) Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
Nar. novine, 130/14.
100101 Prostorno uređenje i gradnja


Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati veterinarske organizacije, veterinarska praksa i veterinarska služba u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti
Nar. novine, 130/14.
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi


( * ne važi) Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o općinskim porezima Općine Dubrovačko primorje
Nar. novine, 129/14.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima
Nar. novine, 129/14.
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Nar. novine, 129/14.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. - 2018.
Nar. novine, 129/14.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


( * ne važi) Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske
Nar. novine, 129/14.
020502 Sindikati, udruge poslodavaca


Pravilnik o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u faktoring društvu i drugoj pravnoj osobi
Nar. novine, 129/14.
160202 Faktoring


Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru faktoring društva
Nar. novine, 129/14.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
160202 Faktoring


Metodologija za izradu Plana obrane Republike Hrvatske i planova djelovanja civilnih nositelja obrambenih priprema
Nar. novine, 129/14.
200201 Obrana


Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj
Nar. novine, 129/14.
260201 Europska unija i RH


( * ne važi) Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo
Nar. novine, 129/14.
260201 Europska unija i RH