Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Pravilnik o trajnom stručnom usavršavanju odvjetnika
Nar. novine, 51/22
240601 Odvjetništvo


Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
Nar. novine, 51/22
050106 Devizno poslovanje
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Čučerje Novo za II. zonu
Nar. novine, 51/22
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


( * ne važI) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice
Nar. novine, 51/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o financiranju dijela troškova zimske službe na nerazvrstanim cestama
Nar. novine, 51/22
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o uvjetima prostora i opreme ureda društva stečajnih upravitelja
Nar. novine, 51/22
010106 Stečaj i predstečajna nagodba


Pravilnik o polaganju stručnog ispita, obuci i usavršavanju stečajnih upravitelja
Nar. novine, 51/22
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
170701 Obrazovne kvalifikacije


Pravilnik o utvrđivanju lista stečajnih upravitelja
Nar. novine, 51/22
010106 Stečaj i predstečajna nagodba
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


(* ne važi) Odluka o financiranju najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresima na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije
Nar. novine, 51/22
100201 Obnova
110201 Stanovanje, poslovni prostori
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Odluka o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene - benzinske postaje na dijelu k.o. Prožura, Općina Mljet
Nar. novine, 51/22
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


( * ne važi) Odluka o provođenju aktivnosti vezanih za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije iz djelokruga tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa
Nar. novine, 51/22
100201 Obnova
110201 Stanovanje, poslovni prostori
220402 Potpomognuta područja, razvojne posebnosti
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
260201 Europska unija i RH


Kolektivni ugovor ugostiteljstva
Nar. novine, 50/22
020501 Kolektivni ugovori
140101 Ugostiteljstvo
140201 Turizam


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Radovin
Nar. novine, 50/22
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Odluka o kriterijima i visini naknade za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na udomitelje
Nar. novine, 50/22
080301 Energija, općenito
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190706 Udomiteljstvo


Naputak o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini
Nar. novine, 50/22
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
020801 Obvezno mirovinsko osiguranje, mirovine
040301 Naknade u području intelektualnog vlasništva
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)
050401 Doprinosi za financiranje obveznih osiguranja
050501 Carinski propisi
080301 Energija, općenito
130101 Promet općenito
140201 Turizam
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
220301 Državna uprava, općenito
220701 Državna imovina (dionice, nekretnine i dr.)
220703 Koncesije
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
240202 Sudske pristojbe
250203 Upravne pristojbe


Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti i održavanju vojnih zrakoplova
Nar. novine, 50/22
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema


Rješenje o imenovanju članova, predstavnika Vlade Republike Hrvatske, u Povjerenstvo za praćenje provedbe javne rasprave o programskim obvezama iz Prijedloga Ugovora između Hrvatske radiotelevizije i Vlade Republike Hrvatske za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. prosinca 2027.
Nar. novine, 50/22
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji


Rješenje o razrješenju zamjenice glavne ravnateljice Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo
Nar. novine, 50/22
040101 Autorsko i srodna prava


Pravilnik o metodologiji za izračun naknade za pružatelje usluge EENC
Nar. novine, 49/22
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u ribarstvu za pomoć gospodarstvu – COVID-19
Nar. novine, 49/22
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere "Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa"
Nar. novine, 49/22
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o proglašavanju ranog upozorenja vezano uz razinu kriznih stanja zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske
Nar. novine, 49/22
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito


Odluka o postavljanju počasnog konzula Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, sa sjedištem u Mataramu
Nar. novine, 49/22
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Republici Indoneziji, sa sjedištem u Mataramu
Nar. novine, 49/22
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Nacionalni kolektivni ugovor za pomorce državljane trećih zemalja na brodovima u međunarodnoj plovidbi hrvatske državne pripadnosti (2021. – 2022.)
Nar. novine, 48/22
020501 Kolektivni ugovori


Pravilnik o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća, financijskih izvještaja za razdoblja tijekom godine te primjeni kontnog plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira
Nar. novine, 48/22
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija
050202 Revizija financijskih izvještaja društava i drugi poslovi revizije
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva
Nar. novine, 48/22
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva
Nar. novine, 48/22
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje
160601 Tržište kapitala (burza) i tržište novca


Pravilnik o uvjetima za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara
Nar. novine, 48/22
160301 Društva za osiguranje, poslovi osiguranja
160401 Mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva, dokup mirovine, REGOS
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)
170601 Visoko obrazovanje i znanost
170701 Obrazovne kvalifikacije


Pravilnik o kriterijima i načinu povećanja opsega udjela europskih djela
Nar. novine, 48/22
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji


Pravilnik o uvjetima za upis u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija
Nar. novine, 48/22
180401 Mediji, općenito
180402 Elektronički mediji


Odluka o rasporedu sredstava koja se u Državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u 2022. godini
Nar. novine, 48/22
210201 Udruge i civilno društvo
220108 Nacionalne manjine
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


Plan prijma u državnu službu u Ured Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za 2022.
Nar. novine, 48/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
240401 Pravobraniteljstvo


Odluka o imenovanju zamjenika općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku
Nar. novine, 48/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


Odluka o razrješenju dužnosti zamjenika županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu
Nar. novine, 48/22
240301 Državno odvjetništvo, USKOK, sprječavanje korupcije


( * ne važi) Popis prirodnih mineralnih voda i prirodnih izvorskih voda priznatih u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 48/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o uvjetima i načinu lova
Nar. novine, 48/22
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Odluka o donošenju Programa potpore posrednicima u lancu doniranja hrane i/ili banci hrane
Nar. novine, 48/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Odluka o naknadi za razvoj društva Đakovački vodovod d.o.o., Đakovo
Nar. novine, 47/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


( * ne važi) Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 874,4–880,0 MHz i 919,4–925,0 MHz za željezničke pokretne radijske komunikacije (RMR)
Nar. novine, 47/22
150101 Elektroničke komunikacije, IKT


Podatak o ukupnim izdacima obveznog zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu
Nar. novine, 47/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje


Odluka o postupku i načinu obavljanja nadzora kreditnih unija te sastavljanju i dostavljanju zapisnika o obavljenom nadzoru
Nar. novine, 47/22
160101 Hrvatska narodna banka
160102 Banke, kreditne institucije
160701 Nadzor financijskih usluga i društava (HANFA)


Odluka o imenovanju sutkinja Općinskog suda u Vinkovcima
Nar. novine, 47/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sudaca Općinskog suda u Vukovaru
Nar. novine, 47/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Odluka o imenovanju sudaca Županijskog suda u Splitu - Kazneni odjel
Nar. novine, 47/22
240101 Pravosuđe, općenito
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima


Indeks potrošačkih cijena u ožujku 2022.
Nar. novine, 47/22
220304 Službena statistika


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za dio katastarske općine Okrug Novi za I. zonu
Nar. novine, 47/22
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Pravilnik o ovlaštenju strojovođa
Nar. novine, 47/22
130701 Željeznice i željeznički promet


Pravilnik o aerodromima
Nar. novine, 47/22
130601 Zračne luke i zračni promet


Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Šibenik
Nar. novine, 47/22
130201 Pomorsko dobro, morske luke
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Lučke uprave Šibenik
Nar. novine, 47/22
130201 Pomorsko dobro, morske luke
130202 Pomorska plovidba, lučke kapetanije


Odluka o stavljanju u službenu uporabu katastarskog operata katastra nekretnina za katastarsku općinu Sveti Ilija
Nar. novine, 46/22
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Obavijest o dodatnoj izmjeni Specifikacije proizvoda u Zahtjevu za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda registriranog naziva "Ogulinski kiseli kupus"/"Ogulinsko kiselo zelje" – zaštićena oznaka izvornosti
Nar. novine, 46/22
070701 Ekološka proizvodnja, oznake izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnih specijaliteta


( * ne važi) Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius)
Nar. novine, 46/22
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


Odluka o određivanju iznosa koncesijske naknade za elektroenergetsku infrastrukturu na pomorskom dobru
Nar. novine, 46/22
080301 Energija, općenito
130201 Pomorsko dobro, morske luke
220703 Koncesije


Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi
Nar. novine, 46/22
060201 Tehnički zahtjevi za proizvode


Pravilnik o tehničkim uvjetima za provedbu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
Nar. novine, 46/22
010401 Financijsko poslovanje
030301 Ovršni postupak
050101 Platni promet
050104 Financijska agencija (FINA)


Pravilnik o načinu i postupku provedbe ovrhe na novčanim sredstvima
Nar. novine, 46/22
010401 Financijsko poslovanje
030301 Ovršni postupak
050101 Platni promet
050104 Financijska agencija (FINA)


Rješenje o imenovanju povjerenice Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti gradonačelnika Grada Splita
Nar. novine, 46/22
220202 Vlada RH
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


(* ne važi) Odluka o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su pogođene posljedicama razornih potresa na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije za sanaciju šteta od potresa
Nar. novine, 46/22
100201 Obnova
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o puštanju na tržište obveznih zaliha nafte i naftnih derivata
Nar. novine, 46/22
080301 Energija, općenito
080303 Nafta, plin
230401 Robne zalihe RH


Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu
Nar. novine, 46/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Zakon o socijalnoj skrbi
Nar. novine, 46/22
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 46/22
190501 Obvezno i dobrovoljno zdravstveno osiguranje
250102 Stranci u RH, azil


Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta
Nar. novine, 46/22
030201 Vlasništvo i druga stvarna prava, izvlaštenje i komasacija
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito
110101 Katastar nekretnina, geodetska djelatnost


Zakon o održivoj uporabi pesticida
Nar. novine, 46/22
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO
090101 Održivi razvitak
090203 Zaštita od štetnog utjecaja kemikalija i biocidnih pripravaka


Zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti
Nar. novine, 46/22
020402 Zaštita prijavitelja nepravilnosti, zaštita dostojanstva


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u ožujku 2022.
Nar. novine, 45/22
220304 Službena statistika


Pravilnik o proizvođačkim organizacijama i drugim oblicima udruženja primarnih poljoprivrednih proizvođača
Nar. novine, 45/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Pravilnik o središnjoj lovnoj evidenciji
Nar. novine, 45/22
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Naputak o Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture
Nar. novine, 45/22
010701 Poduzetnička infrastruktura


Pravilnik o vojnom padobranstvu
Nar. novine, 45/22
200201 Obrana
200202 Oružje i vojna oprema


Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu
Nar. novine, 45/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu
Nar. novine, 45/22
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


Rješenje o imenovanju ravnateljice Ravnateljstva za robne zalihe u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja
Nar. novine, 45/22
200101 Nacionalna sigurnost RH, općenito
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici
230401 Robne zalihe RH


Odluka o donošenju Smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2022. – 2024.
Nar. novine, 45/22
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o povećanju najniže osigurane svote temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti
Nar. novine, 45/22
160302 Obvezna osiguranja u prometu


Odluka o razrješenju člana Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 45/22
220203 Hrvatski sabor
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici
260101 Vanjski poslovi, diplomatska i konzularna predstavništva


Odluka o imenovanju člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskoga sabora
Nar. novine, 45/22
010601 Poticanje gospodarstva, ulaganja, izvoza, inovacija i dr. gospodarske mjere
220203 Hrvatski sabor
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


Odluka u povodu Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative "Odlučujmo zajedno!"
Nar. novine, 45/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
210201 Udruge i civilno društvo
220102 Ustavni sud
220107 Javno okupljanje, građanska inicijativa
220203 Hrvatski sabor


Odluka u povodu Zahtjeva za raspisivanje državnog referenduma Građanske inicijative "Odlučujmo zajedno!"
Nar. novine, 45/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
210201 Udruge i civilno društvo
220102 Ustavni sud
220107 Javno okupljanje, građanska inicijativa
220203 Hrvatski sabor


Odluka o naknadi za razvoj na području pružanja vodnih usluga javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, Tekija d.o.o., Požega
Nar. novine, 44/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo


Pravilnik o standardnim operativnim postupcima
Nar. novine, 44/22
200601 Zaštita od požara, vatrogastvo


Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju posebnih sigurnosnih mjera obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 i obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 u djelatnosti socijalne skrbi
Nar. novine, 44/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 prilikom prijema pacijenata u prostorima zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatnih zdravstvenih djelatnika
Nar. novine, 44/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju posebnih sigurnosnih mjera obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 i obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 u djelatnosti zdravstva
Nar. novine, 44/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o prestanku važenja Odluke o nužnoj mjeri pojačane kontrole provođenja Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi
Nar. novine, 44/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Odluka o prestanku važenja Odluke o kontroli pridržavanja Preporuke za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19 u ugostiteljskoj djelatnosti noćnih klubova
Nar. novine, 44/22
140101 Ugostiteljstvo
140201 Turizam
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužne mjere posebne organizacije ustanova socijalne skrbi i drugih pružatelja socijalnih usluga za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 44/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužne mjere posebne organizacije hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID19
Nar. novine, 44/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
190207 Hitna medicina


Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju nužne mjere posebne organizacije rada epidemiološke službe i posebnih epidemioloških mjera vezanih uz virus SARS-CoV-2 za vrijeme proglašene epidemije bolesti COVID19
Nar. novine, 44/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
190201 Djelatnosti u zdravstvu, opće odredbe


Odluka o prestanku važenja Odluke o radnom vremenu i načinu rada u djelatnosti trgovine za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19
Nar. novine, 44/22
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o prestanku važenja Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima
Nar. novine, 44/22
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o prestanku važenja Odluke o općim i specifičnim mjerama zaštite koje obavezno provode pružatelji usluge taxi prijevoza
Nar. novine, 44/22
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti COVID-19
Nar. novine, 44/22
130101 Promet općenito
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o prestanku važenja Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja
Nar. novine, 44/22
120101 Trgovina na domaćem tržištu i s inozemstvom
140101 Ugostiteljstvo
190102 Zaštita od zaraznih bolesti


Odluka o privremenom ograničavanju prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske
Nar. novine, 44/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
200302 Državna granica


( * ne važI) Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri korištenja medicinskih maski ili maski za lice
Nar. novine, 44/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


( * ne važi) Odluka o posebnim sigurnosnim mjerama u zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19
Nar. novine, 44/22
190102 Zaštita od zaraznih bolesti
190701 Socijalna skrb i rad, općenito


Pravilnik o stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici
Nar. novine, 44/22
140201 Turizam
170701 Obrazovne kvalifikacije


Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti
Nar. novine, 44/22
080301 Energija, općenito


Rješenje o imenovanju ravnatelja Uprave za otoke u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Nar. novine, 43/22
230201 Državne potpore, općenito
260201 Europska unija i RH


Rješenje o imenovanju ravnateljice Uprave za strateško planiranje i koordinaciju fondova EU u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Nar. novine, 43/22
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH
260201 Europska unija i RH


Rješenje o razrješenju pomoćnika ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Nar. novine, 43/22
230201 Državne potpore, općenito
260201 Europska unija i RH


Rješenje o razrješenju pomoćnice ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Nar. novine, 43/22
230201 Državne potpore, općenito
260201 Europska unija i RH


Rješenje o imenovanju člana Nadzornog odbora Hrvatske agencije za osiguranje depozita
Nar. novine, 43/22
160102 Banke, kreditne institucije


Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga
Nar. novine, 43/22
190104 Prevencija bolesti i ovisnosti


Rješenje o razrješenju člana Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga
Nar. novine, 43/22
190104 Prevencija bolesti i ovisnosti


Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra mora, prometa i infrastrukture
Nar. novine, 43/22
130101 Promet općenito


Odluka o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina na području Grada Grubišnoga Polja
Nar. novine, 43/22
090301 Vode i vodno gospodarstvo
090302 Komunalno gospodarstvo, komunalni red


Pravilnik o dodjeljivanju ostavinskih predmeta u rad javnim bilježnicima
Nar. novine, 43/22
240201 Sudovi, komunikacija sa sudovima
240501 Javno bilježništvo
250301 Nasljeđivanje


Pravilnik o opsegu i sadržaju Plana i programa mjera u slučaju izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela
Nar. novine, 43/22
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Ugovor o Caritasu Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj
Nar. novine, 43/22
020601 Volonterstvo
190704 Humanitarna pomoć i solidarnost
210101 Ustanove, općenito
210401 Vjerske zajednice
270201 Međunarodni ugovori (Međunarodno pravo)


Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2022.
Nar. novine, 42/22
220304 Službena statistika


Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2021.
Nar. novine, 42/22
220304 Službena statistika


Rješenje kojim se Klinika za neurokirurgiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za minimalno invazivnu kirurgiju kralješnice"
Nar. novine, 41/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Rješenje kojim se Klinika za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Rijeka određuje "Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za pedijatrijsku pulmologiju"
Nar. novine, 41/22
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti te grobno mjesto i njegovo održavanje
Nar. novine, 41/22
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na prilagođeni osobni automobil i prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata
Nar. novine, 41/22
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


Pravilnik o ostvarivanju prava na troškove ukopa civilnih osoba nestalih u Domovinskom ratu
Nar. novine, 41/22
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


Pravilnik o vođenju Evidencije o braniteljskim socijalno-radnim zadrugama i njihovim upraviteljima
Nar. novine, 41/22
010202 Zadruge
190703 Branitelji, invalidi rata, nestale osobe
220105 Domovinski rat


( * ne važi) Odluka o razvrstavanju javnih cesta
Nar. novine, 41/22
130901 Javne i nerazvrstane ceste


( * ne važi) Naredba o mjerama za prihvat nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika raseljenih iz Ukrajine
Nar. novine, 41/22
070602 Veterinarstvo, veterinarski proizvodi
200302 Državna granica


Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu
Nar. novine, 41/22
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
170301 Školstvo i obrazovanje, općenito
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost
Nar. novine, 41/22
050301 Porezi i porezni sustav općenito
050303 Porez na dodanu vrijednost, trošarine


Odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru mora, prometa, prometne infrastrukture i povezanim djelatnostima u aktualnoj pandemiji COVID-a 19
Nar. novine, 41/22
130101 Promet općenito
160102 Banke, kreditne institucije
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine
Nar. novine, 41/22
090101 Održivi razvitak
100101 Prostorno uređenje i gradnja
100201 Obnova
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje