Promjene u: studenom - listopadu 2023. - rujnu 2023. - kolovozu 2023. - srpnju 2023. - lipnju 2023. - svibnju 2023. - travnju 2023. - ožujku 2023. - veljači 2023. - siječnju 2023. - prosincu 2022. - studenom 2022. - listopadu - rujnu 2022. - kolovozu 2022. - srpnju 2022. - lipnju 2022. - svibnju 2022. - travnju 2022. - ožujku 2022. - veljači 2022. - siječnju 2022. - prosincu 2021. - studenom 2021. - listopadu 2021. - rujnu 2021 - kolovozu 2021. - srpnju 2021. - lipnju 2021. - svibnju 2021. - travnju 2021. - ožujku 2021. - veljači 2021. - siječnju 2021. - prosincu 2020. - studenom 2020. - listopadu 2020. - rujnu 2020. - kolovozu 2020. - srpnju 2020. - lipnju 2020. - svibnju 2020. - travnju 2020. - ožujku 2020. - veljači 2020. - siječnju 2020. - prosincu 2019. - studenome 2019. - listopadu 2019. - rujnu 2019. - kolovozu 2019. - srpnju 2019. - lipnju 2019. - svibnju 2019. - travnju 2019. - ožujku 2019. - veljači 2019. - siječnju 2019. - prosincu 2018. - studenom 2018. - listopadu 2018. - rujnu 2018. - kolovozu 2018. - srpnju 2018. - lipnju 2018. - svibnju 2018. - travnju 2018. - ožujku 2018. - veljači 2018. - siječnju 2018. - prosincu 2017. - studenom 2017. - listopadu 2017. - rujnu 2017. - kolovozu 2017. - srpnju 2017. - lipnju 2017. - svibnju 2017. - travnju 2017. - ožujku 2017. - veljači 2017. - siječnju 2017. - prosincu 2016. - studenom 2016. - listopadu 2016. - rujnu 2016. - kolovozu 2016. - srpnju 2016. - lipnju 2016. - svibnju 2016. - travnju 2016. - ožujku 2016. - veljači 2016. - siječnju 2016. - prosincu 2015. - studenom 2015. - listopadu 2015. - rujnu 2015. - kolovozu 2015. - srpnju 2015. - lipnju 2015. - svibnju 2015. - travnju 2015. - ožujku 2015. - veljači 2015. - siječnju 2015. - prosincu 2014. - studenom 2014. - listopadu 2014. - rujnu 2014. - kolovozu 2014. - srpnju 2014. - lipnju 2014. - svibnju 2014. - travnju 2014. - ožujku 2014. - veljači 2014. - siječnju 2014. - prosincu 2013. - studenom 2013. - listopadu 2013. - rujnu 2013. - kolovozu 2013. - srpnju 2013. - lipnju 2013. - svibnju 2013. - travnju 2013. - ožujku 2013. - veljači 2013. - siječnju 2013. - prosincu 2012. - studenom 2012. - listopadu 2012. - rujnu 2012. - kolovozu 2012. - srpnju 2012. - lipnju 2012. - svibnju 2012. - travnju 2012. - ožujku 2012. - veljači 2012. - siječnju 2012.


Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže
Nar. novine, 51/17.
080301 Energija, općenito


Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (za razdoblje od 1. 7. 2017. do 31. 12. 2017.)
Nar. novine, 51/17.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze (Grapevine flavescence dorée MLO)
Nar. novine, 51/17.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu
Nar. novine, 51/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere III.1. "Pripremna potpora"
Nar. novine, 51/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o ulovu i prometu igluna (Xiphias gladius)
Nar. novine, 51/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Podaci iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika
Nar. novine, 51/17.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo


( * ne važi) Rješenje o određivanju područja stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u zračnom prometu Dubrovnik
Nar. novine, 51/17.
200301 Policija


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata
Nar. novine, 51/17.
230201 Državne potpore, općenito


Odluka o koordinaciji aktivnosti unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije
Nar. novine, 51/17.
230101 Državni proračun, proračunsko računovodstvo
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)
260201 Europska unija i RH


Odluka o općinskim porezima Općine Babina Greda
Nar. novine, 51/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda
Nar. novine, 50/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


Pravilnik o arbitraži pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore (Zagrebačka pravila)
Nar. novine, 50/17.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
250601 Arbitraža, mirenje


Pravilnik o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
Nar. novine, 50/17.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)
250601 Arbitraža, mirenje


Odluka o troškovima Komisije za nadzor rada i reviziju ovlaštenja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu
Nar. novine, 50/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Pravilnik o odobravanju letova inozemnih zrakoplova u hrvatskom zračnom prostoru
Nar. novine, 50/17.
130601 Zračne luke i zračni promet


( * ne važi) Pravilnik o provedbi Školske sheme
Nar. novine, 50/17.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Odluka o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama
Nar. novine, 50/17.
020201 Državni službenici i službenici i namještenici u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave


Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku u Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu
Nar. novine, 50/17.
010101 Trgovačka društva, osnivanje i statusne promjene
230102 Izvršavanje Državnog proračuna - Državni zajmovi i krediti (zaduživanje i otplata)


Odluka o donošenju Strategije e-Hrvatska 2020, s Akcijskim planom za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020
Nar. novine, 50/17.
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


Uredba o uvjetima za dolazak i boravak stranih jahti i brodica namijenjenih sportu i razonodi u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske
Nar. novine, 50/17.
130301 Unutarnja plovidba
271004 Pomorski i riječni promet, more (Međunarodno pravo)


( * djelomično u primjeni) Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
Nar. novine, 50/17.
090204 Zaštita od buke i svjetlosnog onečišćenja


Odluka o lokalnim porezima Općine Preseka
Nar. novine, 50/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o općinskim porezima Općine Velika Ludina
Nar. novine, 50/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa:UP/I 034-03/15-01/036 od 5. svibnja 2017. u upravnom postupku utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma, pokrenutom po službenoj dužnosti protiv poduzetnika Fred Bobek d.o.o., sa sjedištem u Vodicama
Nar. novine, 49/17.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, klasa: UP/I 034-03/15-01/037 od 5. svibnja 2017., u upravnom postupku utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma, pokrenutom po službenoj dužnosti protiv poduzetnika Duing d.o.o. sa sjedištem u Viškovu
Nar. novine, 49/17.
010302 Zaštita tržišnog natjecanja


Rješenje o ovlašćivanju društva društva TERRA INGPLAN d.o.o. iz Škrljeva, Škrljevo 115a, OIB: 18901279474 za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 49/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Odluka o gradskim porezima Grada Dubrovnika
Nar. novine, 49/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja "2017."
Nar. novine, 49/17.
160101 Hrvatska narodna banka


( * ne važi) Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja
Nar. novine, 49/17.
200301 Policija


(* ne važi) Pravilnik o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija iz područja športa
Nar. novine, 49/17.
180201 Sport


Odluka o donošenju Programa stjecanja pedagoških kompetencija za strukovne učitelje i suradnike u nastavi
Nar. novine, 49/17.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


( * ne važi) Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija
Nar. novine, 49/17.
070101 Poljoprivreda i ruralni razvoj, općenito


( * ne važi) Popis ovlaštenih laboratorija (za obavljanje fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina)
Nar. novine, 49/17.
070401 Vinogradarstvo, vinarstvo


Indeks potrošačkih cijena u travnju 2017.
Nar. novine, 48/17.
220304 Službena statistika


Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2017./2018.
Nar. novine, 48/17.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Odluka o produžetku financiranja provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014. – 2015. godine
Nar. novine, 48/17.
080301 Energija, općenito


Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora
Nar. novine, 48/17.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora
Nar. novine, 48/17.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora
Nar. novine, 47/17.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
170801 Ostale djelatnosti i područja u obrazovanju


Pravilnik o statusnim promjenama društva za upravljanje UCITS fondovima
Nar. novine, 47/17.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Pravilnik o prisilnom prijenosu upravljanja UCITS fondovima
Nar. novine, 47/17.
160501 Investicijski fondovi i društva za upravljanje


Odluka o lokalnim porezima Općine Podgora
Nar. novine, 47/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o gradskim porezima (Grad Lepoglava)
Nar. novine, 47/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "25. obljetnica primanja Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, 22. svibnja 1992. – 22. svibnja 2017."
Nar. novine, 47/17.
160101 Hrvatska narodna banka


Pravilnik o sadržaju zahtjeva za dobivanje suglasnosti za početak ili prestanak rada ili razgradnju nuklearnog postrojenja
Nar. novine, 47/17.
200501 Radiološka i nuklearna sigurnost


Rješenje o dodjeli naziva "Referentni centar Ministarstva zdravstva za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike" Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb
Nar. novine, 47/17.
190101 Zdravstvena zaštita, općenito
190401 Zdravstvene ustanove


Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za prijavu djelatnosti uvoza, proizvodnje i distribucije materijala i predmeta koji dolaze u neposredni dodir s hranom
Nar. novine, 47/17.
060302 Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe


Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole
Nar. novine, 47/17.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama
Nar. novine, 47/17.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje
250101 Državljanstvo, javne isprave


Pravilnik o medu
Nar. novine, 47/17.
070702 Sigurnost i standardi u proizvodnji hrane


( * ne važi) Pravilnik o posebnoj regulaciji ribolova u dijelu akvatorija Jabučke kotline
Nar. novine, 47/17.
070902 Ribarstvo - morsko i slatkovodno


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci
Nar. novine, 47/17.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Pravilnik o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele
Nar. novine, 47/17.
200201 Obrana


Odluka o donošenju Programa građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje od 2017. do 2020. godine
Nar. novine, 47/17.
130901 Javne i nerazvrstane ceste


Odluka o osnivanju Vijeća mladih Predsjednice Republike Hrvatske
Nar. novine, 47/17.
170101 Obrazovanje i znanost, općenito
220201 Predsjednik RH
220501 Strateško planiranje i upravljanje razvojem RH


( * ne važi) Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u ustanovama kulture koje se financiraju iz državnog proračuna (do 1. IX. 2017.)
Nar. novine, 46/17.
020501 Kolektivni ugovori


Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna "Obljetnica primanja Republike Hrvatske u Ujedinjene narode, 22. svibnja 1992. – 22. svibnja 2017."
Nar. novine, 46/17.
160101 Hrvatska narodna banka


Indeks proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u travnju 2017.
Nar. novine, 46/17.
220304 Službena statistika


( * ne važi) Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze
Nar. novine, 46/17.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu
Nar. novine, 46/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o provedbi mjere 4 "Ulaganja u fizičku imovinu", podmjere 4.2 "Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.
Nar. novine, 46/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom
Nar. novine, 46/17.
050301 Porezi i porezni sustav općenito


Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji
Nar. novine, 46/17.
180401 Mediji, općenito


( * ne važi) Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
Nar. novine, 46/17.
180101 Kultura i umjetnost, općenito


Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu
Nar. novine, 46/17.
020101 Radni odnosi (ugovor o radu, pravilnik o radu, plaća i dr.)
020401 Zaštita života i zdravlja na radu
130902 Prijevoz putnika i tereta u cestovnom prometu


Odluka o proglašenju "Gorjanovićevog prapornog profila u Vukovaru" spomenikom prirode - geološkim
Nar. novine, 45/17.
090202 Zaštita prirode


( * ne važi) Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2017. godinu
Nar. novine, 45/17.
070201 Potpore poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu


( * ne važi) Pravilnik o minimalnim uvjetima za obavljanje provjera identiteta i zdravstvenog stanja bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta koji se unose iz trećih zemalja, kad se te provjere obavljaju na mjestima koja nisu mjesta ulaska
Nar. novine, 45/17.
070301 Biljna proizvodnja, biljno zdravstvo, GMO


Pravilnik o zaštiti i korištenju arhivskoga i registraturnoga gradiva Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske
Nar. novine, 45/17.
180103 Arhivi


( * ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Nar. novine, 45/17.
220301 Državna uprava, općenito


Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda
Nar. novine, 45/17.
190104 Prevencija bolesti i ovisnosti
190211 Ostale djelatnosti i područja u zdravstvu


( * ne važi) Odluka o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija
Nar. novine, 44/17.
050201 Računovodstvo poduzetnika i neprofitnih organizacija


( * ne važi) Odluka o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija (s Uputom)
Nar. novine, 44/17.
160102 Banke, kreditne institucije


Rješenje o ovlašćivanju društva STSI d.o.o. iz Zagreba, Lovinčićeva 4, OIB: 99172175603, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 44/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Rješenje o ovlašćivanju društva ZAŠTITA-ATEST d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Chicaga 25, OIB: 72702911449, za obavljanje poslova zaštite na radu
Nar. novine, 44/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


( * ne važi) Pravilnik o stručnoj službi za provedbu lovnogospodarske osnove
Nar. novine, 44/17.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


( * ne važi) Pravilnik o potvrdi o podrijetlu divljači i njezinih dijelova i obilježavanju krupne divljači evidencijskim markicama
Nar. novine, 44/17.
070901 Divljač - uzgoj, zaštita, lov i korištenje


Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva na području nadležnosti Državnog arhiva u Splitu
Nar. novine, 44/17.
180103 Arhivi


( * ne važi) Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za besplatnu dodjelu robe
Nar. novine, 44/17.
050501 Carinski propisi


( * ne važi) Odluka o osnivanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za zatočene i nestale osobe
Nar. novine, 44/17.
220201 Predsjednik RH


Odluka o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije
Nar. novine, 44/17.
220301 Državna uprava, općenito
260201 Europska unija i RH


Odluka o obvezi rada ureda državne uprave radi provedbe izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike
Nar. novine, 44/17.
220109 Izborni sustav
220301 Državna uprava, općenito
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Odluka o donošenju Strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. – 2020. s Akcijskim planom provedbe 2017. – 2020.
Nar. novine, 44/17.
070801 Šumarstvo


Odluka o donošenju Strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. – 2020. s Akcijskim planom provedbe 2017. – 2020.
Nar. novine, 44/17.
070801 Šumarstvo


Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru
Nar. novine, 44/17.
020203 Plaće, naknade i materijalna prava u javnom sektoru
220203 Hrvatski sabor
220601 Dužnosnici, saborski zastupnici


( * ne važi) Zakon o procjeni učinaka propisa
Nar. novine, 44/17.
220301 Državna uprava, općenito


Odluka o porezima Općine Stupnik
Nar. novine, 44/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


( * ne važi) Odluka o porezima Općine Jelsa
Nar. novine, 44/17.
050306 Lokalni porezi (županijski, gradski i općinski porezi)


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Lista preventivno zaštićenih dobara
Nar. novine, 44/17.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


Izvodi iz Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske - Liste zaštićenih kulturnih dobara
Nar. novine, 44/17.
180101 Kultura i umjetnost, općenito
180102 Kulturna dobra


( * ne važi) Statut Hrvatske komore arhitekata
Nar. novine, 43/17.
010801 Komore (Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska obrtnička komora)


Obvezatne upute broj MLN-III – o obrascima za provedbu izbora za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda
Nar. novine, 43/17.
220108 Nacionalne manjine
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LN-III – o obrascima za provedbu izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike
Nar. novine, 43/17.
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


Obvezatne upute broj LS-III – o obrascima za provedbu izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Nar. novine, 43/17
220109 Izborni sustav
220401 Lokalna i područna (regionalna) samouprava, općenito


( * ne važi) Zakon o tržištu električne energije
Nar. novine, 43/17.
080301 Energija, općenito


( * ne važi) Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava
Nar. novine, 43/17.
080301 Energija, općenito


Odluka o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2017./2018.
Nar. novine, 43/17.
170401 Osnovno, srednje, srednje strukovno i umjetničko obrazovanje


Pravilnik o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda
Nar. novine, 43/17.
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


Pravilnik o oznakama zemljopisnoga podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga
Nar. novine, 43/17.
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


Pravilnik o industrijskom dizajnu
Nar. novine, 43/17.
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


( * ne važi) Pravilnik o žigu
Nar. novine, 43/17.
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


( * ne važi) Pravilnik o patentu
Nar. novine, 43/17.
040201 Patenti, žigovi, industrijski dizajn i dr.


( * ne važi) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa
Nar. novine, 43/17.
170601 Visoko obrazovanje i znanost
190701 Socijalna skrb i rad, općenito
190707 Novčane naknade i prava rodilja, roditelja, djece i omladine, zaslužnih osoba


( * ne važi) Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu
Nar. novine, 43/17.
020401 Zaštita života i zdravlja na radu


Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo (test malog i srednjeg poduzetništva)
Nar. novine, 43/17.
230201 Državne potpore, općenito


(* ne važi) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Nar. novine, 43/17.
220301 Državna uprava, općenito