- za objavljivanje radova u časopisu Hrvatska pravna revija (HPR)

HRVATSKA PRAVNA REVIJA je časopis u kojem znanstvenici i afirmirani praktičari mogu iznijeti svoje zamisli, kritike, iskustva i prijedloge o raznim pitanjima primjene prava.

U časopisu se objavljuju radovi koji se recenziraju i oni koji ne podliježu recenzentskom postupku. Recenzirani radovi kategoriziraju se u ove kategorije:

 • izvorni (originalni) znanstveni članak - original scientific paper
 • prethodno priopćenje - preliminary communication
 • pregledni znanstveni članak - review
 • izlaganje (referat) sa znanstvenog skupa - conference paper
 • stručni članak - professional paper.

Izvorni znanstveni članak sadrži dosad još neobjavljene rezultate izvornih istraživanja. Prethodno priopćenje sadrži nove rezultate znanstvenih istraživanja, koji zahtijevaju brzo objavljivanje. Pregledni znanstveni članak mora biti originalan, sažet i kritički prikaz jednog područja ili njegova dijela u kojem autor i sam aktivno sudjeluje. Mora biti istaknuta uloga autorova izvornog doprinosa u tom području s obzirom na već publicirane radove, kao i pregled tih radova. Izlaganje sa znanstvenog skupa, prethodno referirano na takvom skupu, mora biti objavljeno u obliku cjelovitog članka, i to samo ako nije prije toga objavljeno u zborniku skupa. Stručni članak sadrži korisne prijedloge iz određene struke i ne mora sadržavati izvorna istraživanja.

Konačnu odluku o kategorizaciji pojedinog rada donosi Uredništvo.

Pri dostavi radova za objavu u časopisu Hrvatska pravna revija molimo autore da se pridržavaju sljedećih pravila:

 1. Rad ne smije biti već objavljen ili u tom cilju upućen drugom časopisu;
 2. Rad se dostavlja e-mailom na adresu glavnog urednika (abijelic@ingbiro.hr), odnosno na adresu ingbiro@ingbiro.hr , a iznimno i na CD-u;
 3. Opseg rada ne smije prelaziti osam kartica (oko 12000 znakova). Rad koji prelazi zadani opseg neće se objavljivati, osim prema posebnoj odluci Uredništva;
 4. Naslov mora biti koncizan i istovremeno informativan;
 5. U lijevom kutu naslovne stranice rukopisa treba stajati ime i prezime autora, akademski i stručni naziv odnosno akademski stupanj autora te naziv i adresa ustanove u kojoj radi;
 6. Rad treba biti pripremljen u što je moguće jednostavnijoj formi, pri čemu je potrebno izbjegavati posebne formate, poravnavanja, uvlake, tabove, prazne redove, nepotrebne razmake, automatska nabrajanja, podnožja, zaglavlja i slično;
 7.  Propise koji se navode u tekstu autori su dužni označiti punim nazivom propisa i službenoga glasila u kojem je objavljen, sa svim daljnjim izmjenama i dopunama te naznakom kako će se propis navoditi u daljnjem tekstu, u punom nazivu ili skraćenom obliku. Jednom navedeni brojevi službenoga glasila više se ne navode, osim ako je riječ o izmjenama i dopunama koje se posebno komentiraju.
 8. Ako su u radu uporabljene kratice i simboli, uz rukopis je potrebno priložiti objašnjenje o njihovu značenju;
 9. Tablice moraju biti pregledno i korektno priređene te opisane (broj, naslov, legenda);
 10. Svi radovi osim prikaza moraju biti opremljeni sažetkom s maksimalno 150 riječi te ključnim riječima. Sažetkom, pisanim u trećem licu, na skraćen način predstavlja se sadržaj odnosno bitne odrednice članka;
 11. Bilješke (fusnote) se koriste radi objašnjenja, komentara ili referenci teksta, a objavljuju se na dnu stranice;
 12. Na kraju teksta abecednim redom navodi se literatura korištena u radu na sljedeći način:
  • Knjige:
   - Bolanča, D., Delač, D., Frković, S., Jug, J., Kundih, B., Nakić, J., Seršić, V., Vukmanović, D., Pomorsko dobro, Inženjerski biro d.d., Zagreb, 2005.,
   - Ćurković, M., Ugovor o osiguranju - komentar odredaba Zakona o obveznim odnosima, Inženjerski biro d.d., Zagreb, 2017.
  • Časopisi:
   - Barbić, J., Pregled odredaba Zakona o trgovačkim društvima o monističkom ustroju organa dioničkog društva, Hrvatska pravna revija, 12/2007, str. 44,
   - Miladin, P., Markovinović, H., Pljenidba kreditnih zahtjeva po bankarskim računima, Pravo u gospodarstvu, 3/2007, str. 3. Literatura koja je već u cijelosti navedena u bilješkama, neće se ponovno navoditi u popisu literature;
 13. Radovi se ne objavljuju prema redoslijedu pristizanja na adresu nakladnika, već, prije svega, ovisno o aktualnosti teme koju obrađuju, o čemu odluku donosi Uredništvo. O objavljivanju radova koji se ne objave u roku od šest mjeseci od zaprimanja, Uredništvo će se posebno dogovoriti s autorom.