6 kategorija sadržaja
Interaktivno su povezani.

Više
sadrzaj

Fer cijena. Za godinu dana.
Neograničeno pretraživanje. Bez skrivenih troškova.

Pretplatite se
fer

Fleksibilni smo.
Pretplatite se na puni paket. Ili samo na pojedinačne sadržaje.

Pretplatite se
fleksibilno

Zakonodavstvo na dodir prsta

Najveći portal pročišćenih i povezanih pravnih informacija: od važećih propisa i sudskih odluka RH i EU, pročišćenih tekstova zakona do stručno-znanstvenih članaka i korisnih pravnih sadržaja. ...više

Kako koristiti Pravni portal ingbiro.com    

Postanite korisnik

Najbolji način da se uvjerite u prednost korištenja više od 1 600 000 provjerenih, ažuriranih i povezanih pravnih sadržaja jest da sami probate koristiti Pravni portal ingbiro.com. Zatražite probnu lozinku!

Postanite korisnik Pravnog portala ingbiro.com

Prijava

   
20.09.2019.
::: Prijedlog Ovršnog zakona :::

20.09.2019.
::: Prijedlog Zakona o pomilovanju :::

28.06.2019.
::: Konačni prijedlog Zakona o privremenoj mjeri u području obveznoga zdravstvenog osiguranja :::

28.06.2019.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Ovršnog zakona :::

27.06.2019.
::: Konačni prijedlog Zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti :::

27.06.2019.
::: Konačni prijedlog Zakona o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji :::

26.06.2019.
::: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji :::

19.06.2019.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, s konačnim prijedlogom zakona :::

18.06.2019.
::: Konačni prijedlog Zakona o sustavu državne uprave :::

18.06.2019.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o strancima :::

13.06.2019.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obrani :::

12.06.2019.
::: Konačni prijedlog Zakona o vodama :::

12.06.2019.
::: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku :::

09.05.2019.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama :::

09.05.2019.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja :::

09.05.2019.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije :::

22.03.2018.
::: Konačni prijedlog zakona o zaštiti neobjavljenih informacija s tržišnom vrijednosti :::

22.03.2018.
::: Prijedlog zakona o muzejima :::

28.02.2018.
::: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o strukovnom obrazovanju :::

14.02.2018.
::: Prijedlog Zakona o tržištu plina, s konačnim prijedlogom Zakona :::

24.01.2018.
::: Prijedlog Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika :::

24.01.2018.
::: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša:::

18.01.2018.
::: Prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma o suradnji za partnerstvo i razvoj između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Islamske Republike Afganistana, s druge strane, s Konačnim prijedlogom zakona :::

18.01.2018.
::: Prijedlog Zakona o upravljanju državnom imovinom :::

13.12.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći :::

06.12.2017.
::: Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o prikupljanju, obradi, povezivanju, korištenju i razmjeni podataka o primicima i javnim davanjima po osiguranicima :::

06.12.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodama :::

29.11.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi :::

28.11.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije :::

28.11.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji :::

17.11.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o fondu za naknadu oduzete imovine:::

16.11.2017.
::: Prijedlog Zakona o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu :::

15.11.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi :::

09.11.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu :::

26.10.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima :::

19.10.2017.
::: Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o zaštiti potrošača :::

19.10.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o sustavu domovinske sigurnosti :::

12.10.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju :::

12.10.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o područjima posebne državne skrbi :::

12.10.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu :::

11.10.2017.
::: Prijedlog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave :::

04.10.2017.
::: Zakon o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona :::

04.10.2017.
::: Donesen Zakon o zaštiti životinja :::

04.10.2017.
::: Donesen Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju :::

29.09.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti :::

28.09.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o međunarodnom privatnom pravu :::

28.09.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom :::

27.09.2017.
::: Prijedlog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji :::

22.09.2017.
::: Prijedlog Zakona o potvrđivanju Protokola o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja koje proizlazi iz istraživanja i iskorištavanja epikontinentalnog pojasa, morskog dna i morskog podzemlja s konačnim Prijedlogom zakona :::

21.09.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode :::

21.09.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o zaštiti životinja :::

13.07.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona :::

12.07.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama :::

12.07.2017.
::: Donesen Zakon o pravobranitelju za djecu :::

06.07.2017.
::: Donesen Zakon o izmjeni Zakona o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta :::

06.07.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona :::

06.07.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku :::

05.07.2017.
::: Prijedlog Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu :::

05.07.2017.
::: Prijedlog Zakona o međunarodnom privatnom pravu :::

05.07.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije :::

30.06.2017.
::: Prijedlog Zakona o prijenosu mirovinskih prava :::

30.06.2017.
::: Prijedlog Zakona o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka :::

29.06.2017.
::: Prijedlog Zakona o zaštiti životinja :::

29.06.2017.
::: Prijedlog Zakona o potvrđivanju sveobuhvatnog gospodarskog i trgovinskog sporazuma (CETA) između Kanade s jedne strane i Europske unije i njezinih država članica s druge strane, s Konačnim prijedlogom zakona :::

28.06.2017.
::: Prijedlog Zakona o sustavu domovinske sigurnosti :::

27.06.2017.
::: Prijedlog Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma :::

27.06.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o provedbi Uredbe (EU) br. 609/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o hrani za dojenčad i malu djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu prehranu pri redukcijskoj dijeti :::

21.06.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o subvencioniranju stambenih kredita :::

20.06.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja :::

20.06.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova :::

19.06.2017.
::: Donesen Zakon o morskom ribarstvu :::

14.06.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o koncesijama :::

19.06.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka :::

19.06.2017.
::: Donesen Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 517/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o fluoriranim stakleničkim plinovima i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 842/2006 :::

19.06.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o lovstvu :::

19.06.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama :::

19.06.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima :::

19.06.2017.
::: Donesen Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2015/757 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o praćenju emisija ugljikova dioksida iz pomorskog prometa, izvješćivanju o njima i njihovoj verifikaciji te o izmjeni Direktive 2009/16/EZ :::

02.05.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima :::

02.05.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci :::

27.04.2017.
::: Prijedlog Zakona o subvencioniranju stambenih kredita :::

26.04.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona :::

26.04.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, s konačnim prijedlogom Zakona :::

26.04.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o procjeni učinaka propisa :::

21.04.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru :::

20.04.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost :::

21.04.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s konačnim prijedlogom Zakona :::

19.04.2017.
::: Prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma o suradnji između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Švicarske Konfederacije, s druge strane, u borbi protiv prijevara i svih drugih nezakonitih aktivnosti koje štete njihovim financijskim interesima, s konačnim prijedlogom zakona :::

19.04.2017.
::: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru :::

06.04.2017.
::: Donesen Zakon o dopuni Zakona o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji, s konačnim prijedlogom Zakona :::

05.04.2017.
::: Donesen Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku s konačnim prijedlogom Zakona :::

30.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o potvrđivanju međunarodne konvencije iz Nairobija o uklanjanju podrtina iz 2007. godine, s konačnim prijedlogom Zakona :::

30.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o minimalnoj plaći :::

29.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o upravnim sporovima s konačnim prijedlogom zakona :::

29.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o željeznici :::

24.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima :::

23.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Kaznenog zakona :::

23.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama :::

22.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta :::

22.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem :::

22.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku :::

17.03.2017.
::: Donesen Zakon o potvrđivanju Pariškog sporazuma s konačnim prijedlogom Zakona :::

16.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o postupcima naknade štete zbog povreda prava tržišnog natjecanja :::

16.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o procjeni učinaka propisa :::

15.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o osiguranju radničkih tražbina :::

10.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o osobnom imenu :::

10.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade :::

09.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o udrugama :::

09.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda :::

09.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka :::

03.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama :::

03.03.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju :::

01.03.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji :::

17.02.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina :::

16.02.2017.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja, s konačnim prijedlogom zakona :::

16.02.2017.
::: Donesen Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, s konačnim prijedlogom zakona :::

16.02.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, s konačnim prijedlogom zakona :::

15.02.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o državnim potporama :::

10.02.2017.
::: Donesen Zakon o potvrđivanju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi, s konačnim prijedlogom Zakona :::

08.02.2017.
::: Prijedlog odluke o osnivanju istražnog povjerenstva za utvrđivanje odgovornosti za rezultate upravljanja i raspolaganja financijskim i drugim resursima Imunološkog zavoda :::

03.02.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima :::

02.02.2017.
::: Prijedlog Zakona o koncesijama :::

01.02.2017.
::: Prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o razmjeni i uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka, s konačnim prijedlogom zakona :::

01.02.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu :::

27.01.2017.
::: Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o zaštiti svjedoka :::

26.01.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ravnopravnosti spolova :::

26.01.2017.
::: Prijedlog Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji :::

19.01.2017.
::: Donesen Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi :::

18.01.2017.
::: Prijedlog Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja s konačnim prijedlogom Zakona :::

17.01.2017.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima s konačnim prijedlogom Zakona :::

16.12.2016.
::: Donesen Zakon o dopuni zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva :::

16.12.2016.
::: Donesen Zakon o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prijevozu robe cestom (CMR) :::

13.12.2016.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti s konačnim prijedlogom Zakona :::

13.12.2016.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o policiji s konačnim prijedlogom Zakona :::

12.12.2016.
::: Prijedlog Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova s konačnim prijedlogom Zakona :::

11.12.2016.
::: Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu :::

10.12.2016.
::: Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu :::

09.12.2016.
::: Donesen Zakon o javnoj nabavi :::

09.12.2016.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu :::

09.12.2016.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju :::

08.12.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina s Konačnim prijedlogom Zakona :::

07.12.2016.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva s konačnim prijedlogom Zakona :::

07.12.2016.
::: Prijedlog Zakona o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva s konačnim prijedlogom Zakona :::

07.12.2016.
::: Prijedlog Zakona o kombiniranom prijevozu tereta s konačnim prijedlogom Zakona :::

06.12.2016.
::: Prijedlog Zakona o javnoj nabavi s konačnim prijedlogom zakona :::

02.12.2016.
::: Donesen Zakon o porezu na dohodak :::

02.12.2016.
::: Donesen Zakon o porezu na promet nekretnina :::

29.11.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o mirovinskom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak :::

29.11.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak :::

29.11.2016.
::: Donesena izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu, i projekcija za 2017. i 2018. godinu :::

23.11.2016.
::: Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Protokola uz Sjevernoatlantski ugovor o pristupanju Crne Gore :::

09.11.2016.
::: Godišnji financijski izvještaji Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2015. godinu :::

04.11.2016.
::: Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike - HNB :::

26.10.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (rasprava u tijeku) :::

19.10.2016.
::: Članovi i Program Vlade RH :::

18.10.2016.
::: Prijedlog zakona o dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji :::

17.10.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona :::

17.10.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor :::

17.10.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, s Konačnim prijedlogom zakona :::

14.10.2016.
::: Konstituirajuća sjednica 9. saziva Hrvatskog sabora :::

16.06.2016.
::: Donesena je odluka o iskazivanju nepovjerenja predsjedniku Vlade Republike Hrvatske :::

16.06.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, s Konačnim prijedlogom zakona :::

16.06.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s Konačnim prijedlogom zakona :::

03.06.2016.
::: Izabrani suci Ustavnog suda Republike Hrvatske :::

03.06.2016.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi :::

03.06.2016.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o informiranju potrošača o hrani :::

31.05.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o socijalnoj skrbi, s Konačnim prijedlogom zakona :::

18.05.2016.
::: Donesen Zakon izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti :::

18.05.2016.
::: Donesen Zakon o provedbi uredbi Europske unije iz područja platnog prometa :::

13.05.2016.
::: Donesen Zakon o provedbi Uredbe (EZez) br. 1060/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o agencijama za kreditni rejting :::

13.05.2016.
::: Donesen Zakon o izmjeni i dopunama zakona o porezu na dobit :::

11.05.2016.
::: Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2015. godinu (rasprava) :::

29.04.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, s Konačnim prijedlogom zakona :::

29.04.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, s Konačnim prijedlogom zakona :::

29.04.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijama u gospodarstvu, s Konačnim prijedlogom zakona :::

20.04.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak (zaključena raprava) :::

21.04.2016.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o zaštiti od buke :::

15.04.2016.
::: Prijedlog zakona o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak :::

15.04.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak :::

15.04.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak :::

13.04.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o faktoringu (zaključena rasprava) :::

21.03.2016.
::: Donesen Zakon o dopuni zakona o sanaciji javnih ustanova :::

21.03.2016.
::: Donesen Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu :::

14.03.2016.
::: Prijedlog Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu :::

19.02.2016.
::: Donesen Zakon o izmjeni Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske :::

17.02.2016.
::: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona :::

03.02.2016.
::: Godišnje izvješće Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za 2014. godinu :::

22.01.2016.
::: Dnevni red 2. sjednice Hrvatskog sabora :::

28.12.2015.
::: Nastavak konstituirajuće sjednice 8. saziva :::

03.12.2015.
::: Konstituirajuća sjednica 8. saziva :::

28.09.2015.
::: Hrvatski sabor raspušten je 28. IX. 2015. godine, a još uvijek nije konstituiran novi saziv :::

18.09.2015.
::: Donesen Obiteljski zakon :::

18.09.2015.
::: Donesen Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o kreditnim institucijama :::

18.09.2015.
::: Donesen Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju :::

10.09.2015.
::: Donesen Zakon o stečaju potrošača :::

10.09.2015.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trošarinama :::

10.09.2015.
::: Donesen Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji :::

10.09.2015.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi :::

15.07.2015.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama :::

15.07.2015.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu :::

15.07.2015.
::: Donesen Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti :::

10.07.2015.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca :::

10.07.2015.
::: Donesen Zakon o sustavu civilne zaštite :::

30.06.2015.
::: Prijedlog zakona o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (rasprava zaključena) :::

30.06.2015.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o obveznim odnosima (zaključena rasprava) :::

16.06.2015.
::: Prijedlog Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina :::

16.06.2015.
::: Prijedlog Obiteljskog zakona :::

12.06.2015.
::: Donesen Stečajni zakon :::

29.05.2015.
::: Donesen Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu :::

29.05.2015.
::: Prijedlog strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2015. do 2020. godine :::

29.05.2015.
::: Prijedlog zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, s Konačnim prijedlogom zakona :::

21.05.2015.
::: Prijedlog zakona o osobnoj iskaznici, s Konačnim prijedlogom zakona :::

20.05.2015.
::: Konačni prijedlog stečajnog zakona :::

20.05.2015.
::: Konačni prijedlog zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu :::

14.05.2015.
::: Prijedlog zakona o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa, s Konačnim prijedlogom zakona :::

13.05.2015.
::: Prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma :::

06.05.2015.
::: Prijedlog zakona o protuminskom djelovanju :::

09.05.2015.
::: Donsen Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona

24.04.2015.
::: Donesen Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta :::

17.04.2015.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu :::

08.04.2015.
::: Prijedlog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira :::

08.04.2015.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona :::

08.04.2015.
::: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona :::

27.03.2015.
::: Donesen Zakon o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama :::

27.03.2015.
::: Donesen Zakon o izmjeni Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža :::

26.03.2015.
::: Polugodišnja informacija o financijskom stanju, stupnju ostvarenja stabilnosti cijena i provedbi monetarne politike - podnositeljica Hrvatska narodna banka :::

25.03.2015.
::: Prijedlog zakona o stečaju potrošača :::

20.03.2015.
::: Donesen Zakon nadzoru predmeta od plemenitih kovina :::

20.03.2015.
::: Donesen Zakon o pogrebničkoj djelatnosti :::

13.03.2015.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o nasljeđivanju :::

13.03.2015.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu :::

13.03.2015.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima :::

04.03.2015.
::: Prijedlog zakona o osiguranju :::

27.02.2015.
::: Prijedlog strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine :::

27.02.2015.
::: Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2015. godinu :::

27.02.2015.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije :::

25.02.2015.
::: Prijedlog zakona o referendumu :::

19.02.2015.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona :::

13.02.2015.
::: Prijedlog zakona o sustavu civilne zaštite :::

13.02.2015.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor :::

06.02.2015.
::: Izvješće predsjednika Vrhovnog suda o stanju sudbene vlasti za 2013. godinu :::

30.01.2015.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji :::

23.01.2015.
::: Donesen Zakon o dopuni Zakona o potrošačkom kreditiranju :::

15.1.2015.
::: Prijedlog stečajnog zakona :::

15.1.2015.
::: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o nasljeđivanju :::

15.1.2015.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu :::

15.1.2015.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima :::

12.12.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku :::

12.12.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi :::

12.12.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima :::

02.12.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave :::

02.12.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi :::

02.12.2014.
::: Donesen Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske :::

25.11.2014.
::: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, s konačnim prijedlogom zakona :::

25.11.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak :::

25.11.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit :::

25.11.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina :::

25.11.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost :::

12.11.2014.
::: Prijedlog zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona :::

12.11.2014.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona :::

12.11.2014.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, s Konačnim prijedlogom zakona :::

24.10.2014
::: Donesen Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava :::

24.10.2014.
::: Donesen Zakon o područjima i sjedištima sudova :::

24.10.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima :::

24.10.2014.
::: Prihvaćeno Izvješće o korištenju pretpristupnih programa Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine :::

17.10.2014.
::: Prihvaćen Prijedlog zakona o zaštiti novčarskih institucija :::

17.10.2014.
::: Donesena Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva :::

17.10.2014.
::: Donesena Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014. – 2020 :::

15.10.2014.
::: Konačni prijedlog Zakona o područjima i sjedištima sudova :::

17.10.2014.
::: Donesena Strategij obrazovanja, znanosti i tehnologije :::

26.09.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Gradu Zagrebu :::

26.09.2014.
::: Donesen Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora :::

26.09.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske :::

26.09.2014.
::: Konačni prijedlog zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, drugo čitanje :::

26.09.2014.
::: Konačni prijedlog zakona o područjima i sjedištima sudova, drugo čitanje :::

26.09.2014.
::: Prijedlog zakona o energetskoj učinkovitosti, s Konačnim prijedlogom zakona :::

11.09.2014.
::: Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Z zakona o sustavu državne uprave :::

11.09.2014.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona :::

11.09.2014.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim sporovima :::

15.07.2014.
::: Donesen Zakon o radu :::

15.07.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru :::

15.07.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona :::

15.07.2014.
::: Donesen Zakon o privremenom uzdržavanju :::

04.07.2014.
::: Konačni prijedlog Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta :::

04.07.2014.
::: Konačni prijedlog Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata :::

04.07.2014.
::: Konačni prijedlog Zakona o radu :::

18.06.2014.
::: Donesen Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije :::

13.06.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi :::

13.06.2014.
::: Donesen Zakon o provedbi uredbi Europske unije o Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju :::

13.06.2014.
::: Donesen Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama :::

11.06.2014.
::: Konačni prijedlog Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja :::

11.06.2014.
::: Prijedlog Zakona o kamatama :::

06.06.2014.
::: Donesen Obiteljski zakon :::

06.06.2014.
::: Donesen Zakon o udrugama :::

06.06.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija :::

05.06.2014.
::: Konačni prijedlog Zakona o jedinstvenom tijelu vještačenja :::

05.06.2014.
::: Prijedlog Zakona o mjeriteljstvu :::

29.05.2014.
::: Prijedlog Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta :::

28.05.2014.
::: Prijedlog Zakona o privremenom uzdržavanju :::

28.05.2014.
::: Konačni prijedlog Obiteljskog zakona :::

22.05.2014.
::: Konačni prijedlog Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade :::

21.05.2014.
::: Prijedlog Zakona o državnoj informacijskoj infrastrukturi :::

14.05.2014.
::: Prijedlog Zakona o područjima i sjedištima sudova :::

14.05.2014.
::: Prijedlog Zakona o potporama za očuvanje radnih mjesta :::

14.05.2014.
::: Konačni prijedlog Zakona o zaštiti na radu :::

04.04.2014.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o transparentnosti tokova javnih sredstava :::

21.03.2014.
::: Donesene izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2014. godinu :::

21.03.2014.
::: Donesen Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža :::

03.02.2014.
::: Prijedlog Zakona o radu :::

24.01.2014.
::: Prijedlog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira :::

06.12.2013.
::: Donesen Zakon o gradnji :::

06.12.2013.
::: Donesen Zakon o prostornom uređenju :::

04.12.2013.
::: Prijedlog Obiteljskog zakona :::

04.12.2013.
::: Konačni prijedlog Zakona o gradnji :::

04.12.2013.
::: Konačni prijedlog Zakona o prostornom uređenju :::

15.07.2013.
::: Donesen Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika :::

15.07.2013.
::: Donesen Zakon o naplati poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom :::

15.07.2013.
::: Donesen Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske :::

14.06.2013.
::: Donesen Zakon o porezu na dodanu vrijednost :::

14.06.2013.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu :::

07.06.2013.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima :::

05.06.2013.
::: Donesen Zakon o carinskoj službi :::

05.06.2013.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu :::

05.06.2013.
::: Donesen Zakon o transparentnosti tokova javnih sredstava :::

24.05.2013.
::: Donesen Zakona o izmjeni Zakona o trgovackim društvima :::

24.05.2013.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nasljeđivanju :::

26.04.2013.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama :::

26.04.2013.
::: Donesen Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o kaznenom postupku :::

19.04.2013.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kreditnim institucijama :::

19.04.2013.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o cestama :::

22.03.2013.
::: Donesen Zakon o poljoprivrednom zemljištu :::

22.03.2013.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Prekršajnog zakona :::

15.03.2013.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životinja :::

15.03.2013.
::: Donesen Zakon o dadiljama :::

15.02.2013.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku :::

22.02.2013.
::: Donesen Zakon o sudovima :::

22.02.2013.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja :::

22.02.2013.
::: Donesen Zakon o tržištu plina :::

08.02.2013.
::: Donesen Zakon o tržištu električne energije :::

01.02.2013.
::: Donesen Zakon o kemikalijama :::

25.01.2013.
::: Donesen Zakon o posebnom porezu na motorna vozila :::

25.01.2013.
::: Donesen Zakon o alternativnim investicijskim fondovima :::

25.01.2013.
::: Donesen Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom :::

07.12.2012.
::: Donesen Zakon o koncesijama :::

23.11.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona :::

23.11.2012.
::: Donesen Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom :::

19.10.2012.
::: Donesen Zakon o energiji :::

28.09.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju :::

28.09.2012.
::: Donesen Ovršni zakon :::

28.09.2012.
::: Donesen Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi :::

21.09.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima :::

20.09.2012.
::: Prijedlog Zakona o boravištu :::

20.09.2012.
::: Prijedlog Zakona o koncesijama :::

13.07.2012.
::: Prihvaćen Prijedlog Ovršnog zakona :::

13.07.2012.
::: Donesen Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama :::

13.07.2012.
::: Donesen Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezemtativnosti za kolektivno pregovaranje :::

06.07.2012
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona :::

06.07.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji :::

06.07.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom okupljanju :::

25.05.2012.
::: Prihvaćen Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Hrvatskoga sabora :::

18.05.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama zakona o financijskom osiguranju :::

18.05.2012.
::: Donesen Zakon o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata :::

18.05.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o službenoj statistici :::

18.05.2012.
::: Donesen Zakon o dopunama Zakona o tržištu električne energije :::

11.05.2012.
::: Donesen Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju :::

11.05.2012.
::: Donesen Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji :::

04.05.2012.
::: Prijedlog zakona o poticanju zapošljavanja, s Konačnim prijedlogom zakona :::

04.05.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji :::

27.04.2012.
::: Donesen Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost :::

27.04.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva :::

20.04.2012.
::: Donesen Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda :::

20.04.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti :::

20.04.2012.
::: Donesen Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi :::

18.04.2012.
::: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o radu, s Konačnim prijedlogom zakona :::

20.04.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o prostornom uređenju i gradnji :::

16.03.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, s konačnim prijedlogom zakona:::

16.03.2012.
::: Donesen Zakon o provedbi Uredbe (ez) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima, s konačnim prijedlogom zakona :::

16.03.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o carinskoj službi :::

16.03.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvlaštenju :::

08.03.2012.
::: Donesen Zakon o socijalnoj skrbi :::

24.02.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave :::

24.02.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti :::

24.02.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom :::

21.02.2012.
::: Prijedlog zakona o dopuni Stečajnog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak :::

21.02.2012.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o financijskom inspektoratu Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak :::

21.02.2012.
::: Prijedlog zakona o poreznoj upravi, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak :::

17.02.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave :::

17.02.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju :::

17.02.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima :::

17.02.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit :::

17.02.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak :::

17.02.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost :::

27.01.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske :::

27.01.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji :::

27.01.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi :::

25.01.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa :::

25.01.2012.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u hrvatskom saboru :::

19.01.2012.
::: Deklaracija o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji kao strateškom interesu Republike Hrvatske :::

18.01.2012.
::: Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s Konačnim prijedlogom zakona :::

16.01.2012.
::: Izvješće o radu državnih odvjetništava u 2010. godini :::

16.01.2012.
::: Informacija o tijeku i rezultatima pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji :::

22.12.2011.
::: Donesen Zakon o sustavu državne uprave :::

22.12.2011.
::: Donesen Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave :::

22.12.2011.
::: Donesen Zakon o Vladi Republike Hrvatske :::

22.12.2011.
::: 2. izvanredna sjednica 7. saziva Hrvatskoga sabora - 22. i 23. prosinca 2011.:::

28.10.2011.
::: Donesena Odluka o raspuštanju Hrvatskoga sabora radi raspisivanja prijevremenih izbora :::

28.10.2011.
::: Donesen Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o Državnom sudbenom vijeću :::

28.10.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o sudovima :::

28.10.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu :::

28.10.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkoj trgovini :::

28.10.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka :::

28.10.2011.
::: Donesen Zakon o strancima :::

28.10.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice :::

21.10.2011.
::: Donesen Zakon o pučkom pravobranitelju :::

21.10.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona :::

21.10.2011.
::: Donesen Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama :::

21.10.2011.
::: Donesen Zakon o javnoovršiteljskim pristojbama :::

12.10.2011.
::: Prijedlog zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza, s konačnim prijedlogom zakona :::

20.10.2011.
::: Konačni prijedlog kaznenog zakona (rasprava zaključena):::

06.10.2011.
::: Konačni prijedlog zakona o javnoovršiteljskim pristojbama :::

06.10.2011.
::: Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama :::

06.10.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona :::

30.09.2011.
::: Donesen Zakon o izmjeni Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima :::

21.09.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o porezu na dohodak :::

21.09.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovini :::

15.07.2011.
::: Ljetna stanka u zasjedanju, prema odredbama Ustava, traje od 15. srpnja do 15. rujna, a prema najavi predsjednika Sabora, redovita 24. sjednica bit će sazvana u drugoj polovini rujna !:::

15.07.2011.
::: Donesen Zakon o javnoj nabavi :::

15.07.2011.
::: Donesen Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama :::

15.07.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru

15.07.2011.
::: Donesen Zakon o procjeni učinaka propisa :::

08.07.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova :::

08.07.2011.
::: Donesen Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava :::

08.07.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći :::

06.07.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o područjima i sjedištima sudova :::

06.07.2011.
::: Prijedlog zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava :::

06.07.2011.
::: Prijedlog zakona o procjeni učinaka propisa :::

01.07.2011.
::: Donesen ZID Zakona o kaznenom postupku :::

01.07.2011.
::: Donesen Zakon o uslugama :::

29.06.2011.
::: Konačni prijedlog zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora :::

01.07.2011.
::: Donesen Zakona o nadzoru robe s dvojnom namjenom ::

17.06.2011.
::: Prijedlog zakona o postupanju s nezakonitim zgradama :::

17.06.2011.
::: Donesen Zakon o dopuni Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj :::

16.06.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji :::

15.06.2011.
::: Prijedlog zakona o sudovima za mladež :::

15.06.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, s Konačnim prijedlogom zakona :::

15.06.2011.
::: Prijedlog za utvrđivanje Nacrta ustavnog zakona o izmjeni i dopunama Ustava Republike Hrvatske :::

27.05.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu :::

27.05.2011.
::: Donesen Zakon o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti :::

27.05.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama :::

26.05.2011.
::: Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za razvojnu politiku gospodarskog oporavka između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj :::

19.05.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (rasprava zaključena) :::

13.05.2011.
::: Donesen Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije :::

13.05.2011.
::: Donesen Zakon o dopuni Kaznenog zakona :::

13.05.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku :::

13.04.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o državnim potporama, s konačnim prijedlogom zakona :::

13.04.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o carinskoj službi, s konačnim prijedlogom zakona :::

08.04.2011.
::: Donesen zakon o izmjenama Zakona o obnovi :::

08.04.2011.
::: Donesen Zakon o posebnoj mjeri naplate poreznog duga uzrokovanog gospodarskom krizom :::

08.04.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o izvlaštenju :::

08.04.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela :::

08.04.2011.
::: Donesen Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija :::

11.03.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama :::

11.03.2011.
::: Donesen Zakon o jamstvenom fondu za poticaj gospodarskom razvitku :::

11.03.2011.
::: Donesen Zakon o zadrugama :::

11.03.2011.
::: Donesen Zakon o policiji :::

10.03.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju :::

10.03.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama :::

25.02.2011.
::: Prijedlog zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita :::

25.02.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima :::

25.02.2011.
::: Konačni prijedlog zakona o zadrugama :::

18.02.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o biogorivima za prijevoz :::

18.02.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima :::

18.02.2011.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela :::

16.02.2011.
::: Prijedlog zakona o policiji, s Konačnim prijedlogom zakona :::

11.02.2011.
::: Prihvaćen Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2011. godinu :::

11.02.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima :::

11.02.2011.
::: Donesen Zakon o sprječavanju sukoba interesa :::

10.02.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela :::

03.02.2011.
::: Prijedlog zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (rasprava u tijeku) :::

03.02.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s konačnim prijedlogom zakona (rasprava zaključena) :::

03.02.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (rasprava zaključena) :::

03.02.2011.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina (rasprava zaključena) :::

27.01.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o odvjetništvu (zaključena rasprava) :::

27.01.2011.
::: Prijedlog zakona o mirenju (zaključena rasprava) :::

26.01.2011.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona :::

29.12.2010.
::: Prijedlog za iskazivanje povjerenja predloženim članovima Vlade Republike Hrvatske :::

15.12.2010.
::: Donesen Zakon o upravljanju državnom imovinom :::

15.12.2010.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o državnom odvjetništvu :::

15.12.2010.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika u hrvatski sabor :::

10.12.2010.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama :::

15.12.2010.
::: Prihvaćen Prijedlog strategije reforme pravosuđa za razdoblje od 2011. do 2015. godine :::

15.12.2010.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama zakona o deviznom poslovanju :::

15.12.2010.
::: Donesen Zakon o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem :::

03.12.2010.
::: Konačni prijedlog zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (u proceduri) :::

03.12.2010.
::: Donesen Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji :::

02.12.2010.
::: Prijedlog zakona o cestama (rasprava zaključena) :::

03.12.2010
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o pučkim otvorenim učilištima :::

01.12.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (rasprava zaključena) :::

26.11.2010.
::: Prijedlog zakona o rokovima plaćanja obveza :::

23.11.2010.
::: Donesen Ovršni zakon :::

23.11.2010.
::: Donesen Zakon o javnim ovršiteljima :::

23.11.2010.
::: Donesen Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o privatnoj zaštiti :::

22.11.2010.
::: Prijedlog zakona o fiskalnoj odgovornosti :::

22.11.2010.
::: Prijedlog zakona o elektroničkom novcu :::

22.11.2010.
::: Prijedlog zakona o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine (rasprava zaključena) :::

17.11.2010.
::: Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu (rasprava zaključena) :::

11.11.2010.
::: Prijedlog zakona o zadrugama (rasprava zaključena) :::

11.11.2010.
::: Konačni prijedlog ovršnog zakona (rasprava zaključena) :::

11.11.2010.
::: Konačni prijedlog zakona o javnim ovršiteljima (rasprava zaključena) :::

11.11.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o privatnoj zaštiti (rasprava zaključena) :::

05.11.2010.
::: Donesen Zakona o izmjeni Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja :::

05.11.2010.
::: Donesen Zakon o humanitarnoj pomoći :::

05.11.2010.
::: Donesen Zakona o potvrđivanju ugovora o RACVIAC-u – Centru za sigurnosnu suradnju :::

03.11.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu (rasprava zaključena) :::

03.11.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja (rasprava zaključena) :::

03.11.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi (rasprava zaključena) :::

29.10.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Pravosudnoj akademiji (rasprava zaključena) :::

29.10.2010.
::: Donesen Zakon o dopuni Zakona o zaštiti i spašavanju :::

29.10.2010.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori :::

22.10.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentu :::

22.10.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori :::

22.10.2010.
::: Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (Zakon je donesen na 20. sjednici 22. listopada 2010.) :::

20.10.2010.
::: Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje :::

20.10.2010.
::: Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za regionalni razvoj Republike Hrvatske :::

06.10.2010.
::: Prijedlog zakona o upravljanju državnom imovinom :::

01.10.2010.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu :::

01.10.2010.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima :::

01.10.2010.
::: Donesen Zakon o Državnom sudbenom vijeću :::

01.10.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala (rasprava u tijeku) :::

30.09.2010.
::: Prijedlog zakona o dopunama Stečajnog zakona (rasprava zaključena) :::

30.09.2010.
::: Konačni prijedlog zakona o javnim ovršiteljima (rasprava zaključena) :::

30.09.2010.
::: Konačni prijedlog ovršnog zakona (rasprava zaključena) :::

24.09.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (zaključena rasprava):::

24.09.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju (zaključena rasprava) :::

16.09.2010.
::: Prijedlog zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem :::

30.08.2010.
::: Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu :::

14.07.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, s Konačnim prijedlogom zakona (rasprava zaključena) :::

14.07.2010.
::: Prijedlog zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju, s Konačnim prijedlogom zakona (rasprava u zaključena) :::

13.07.2010.
::: Konačni prijedlog zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (rasprava zaključena) :::

13.07.2010.
::: Prijedlog zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak (rasprava zaključena) :::

12.07.2010.
::: Prijedlog zakona o Hrvatskoj radioteleviziji, prvo čitanje, P.Z.E. br. 586 (rasprava zaključena) :::

12.07.2010.
::: Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (rasprava zaključena) :::

09.07.2010.
::. Prijedlog zakona o izborima članova u Europski parlament :::

09.07.2010.
::: Prijedlog zakona o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave :::

08.07.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama (rasprava zaključena) :::

06.07.2010.
::: Prijedlog ovršnog zakona :::

09.07.2010.
::: Prijedlog zakona o javnim ovršiteljima (rasprava zaključena) :::

06.07.2010.
::: Prijedlog zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima :::

02.07.2010.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o azilu :::

02.07.2010.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o potpori za očuvanje radnih mjesta :::

30.06.2010.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti :::

18.06.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vatrogastvu, s Konačnim prijedlogom zakona (rasprava zaključena) :::

16.06.2010.
::: Donesena Odluka o proglašenju promjene Ustava :::

17.06.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, s Konačnim prijedlogom zakona (rasprava zaključena):::

17.06.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, s Konačnim prijedlogom zakona (rasprava zaključena)

16.06.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 556 :::

10.06.2010.
::: Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju regionalne škole za javnu upravu (ReSPA), s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupk, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 554 :::

10.06.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o potpori za očuvanje radnih mjesta, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 549 :::

10.06.2010.
::: Prijedlog za utvrđivanje Nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske - predlagatelj Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav (usvojen) :::

28.05.2010.
:::Donesen Zakon o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju :::

26.05.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 547 :::

28.05.2010.
::: Donesen Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru :::

23.05.2010.
::: Godišnje izvješće o spremnosti obrambenog sustava, provođenju kadrovske politike i ukupnom stanju u Oružanim snagama Republike Hrvatske za 2009. godinu, s Izvješćem o stanju obrambenih priprema u Republici Hrvatskoj za 2009. godinu (rasprava) :::

21.05.2010.
::: Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. godine - podnositelj Vlada Republike Hrvatske (rasprava zaključena) :::

20.05.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o javnim cestama, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 538 (rasprava zaključena) :::

20.05.2010.
::: Prijedlog zakona o Hrvatskom Crvenom križu, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 534 (rasprava zaključena) :::

19.05.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o igralištima za golf, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z. br. 535 (rasprava zaključena) :::

30.04.2010.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju :::

23.04.2010.
::: Donesen Zakon o morskom ribarstvu :::

23.04.2010.
::: Donesen Zakon o izmjeni i dopunama Carinskog zakona :::

23.04.2010.
::: Donesen Zakon o izmjeni Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke :::

23.04.2010.
::: Donesen Zakon o izmjeni Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke :::

14.04.2010.
::: Prijedlog Zakona o morskom ribarstvu, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 519 (rasprava zaključena) :::

26.03.2010.
:::Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, s Konačnim Prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 524 :::

26.03.2010.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, s Konačnim Prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 523 :::

17.03.2010.
::: Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o preuzimanju dioničkih društava, s Konačnim prijedlogom zakona - predlagatelj Klub zastupnika SDP-a, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 514 :::

19.02.2010.
::: Donesen Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti :::

19.02.2010.
::: Prijedlog zakona o potvrđivanju NATO sporazuma o priopćavanju tehničkih podataka u obrambene svrhe, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 512 :::

19.02.2010.
::: Donesen Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi :::

12.02.2010.
::: Donesen Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih :::

10.02.2010.
::: Konačni prijedlog Zakona o agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, drugo čitanje, P.Z. br 438 (rasprava zaključena) :::

05.02.2010.
::: Donesen Zakon o o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabaveo državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave :::

04.02.2010.
::: Prijedlog Zakona o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 505 (rasprava zaključena) :::

03.02.2010.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o postupku primopredaje vlasti, prvo čitanje, P.Z. br. 500 (rasprava zaključena) :::

03.02.2010.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, prvo čitanje, P.Z. br. 499 (rasprava zaključena) :::

03.02.2010.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika, prvo čitanje, P.Z. br. 498 (rasprava zaključena) :::

29.01.2010.
::: Prijedlog Zakona o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 505 :::

29.01.2010.
::: Donesen Zakon o upravnim sporovima :::

29.01.2010.
::: Konačni prijedlog Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, drugo čitanje, P.Z. E. br. 429 (rasprava zaključena) :::

27.01.2010.
::: Prijedlog zakona o potvrđivanju Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 476 (rasprava zakjjučena) :::

27.01.2010.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu građana, s konačnim prijedlogom zakona (upućen u redovnu proceduru) P.Z. br. 502 :::

20.01.2010.
::: Prijedlog Plana zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora o punopravnom članstvu Republike Hrvatske u Europskoj Uniji :::

20.01.2010.
::: Konačni prijedlog zakona o upravnim sporovima, drugo čitanje, P.Z.E. br. 378 :::

09.12.2009.
::: Konačni Prijedlog Zakona o probaciji, drugo čitanje, P.Z.E. br. 332 (Rasprava zaključena) :::

04.12.2009.
::: Donesen Zakona o radu :::

20.11.2009.
::: Donesen Zakon o potvrđivanju Sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije :::

19.11.2009.
::: Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu, s konačnim prijedlogom zakona, P.Z. br 473 (prihvaćena primjena hitnog postupka) :::

16.11.2009.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, prvo čitanje, P.Z. br. 463 :::

02.11.2009.
::: Donesena Odluke o davanju suglasnosti Vladi Republike Hrvatske za potpisivanje Sporazuma o arbitraži između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije i Izjava o neprejudiciranju :::

30.10.2009.
::: Donesen Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova :::

30.10.2009.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima :::

30.10.2009.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o genetski modificiranim organizmima :::

23.10.2009.
::: Prijedlog Zakona o radu, s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. E. br. 461 :::

23.10.2009.
::: Konačni prijedlog zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, drugo čitanje, P. Z. br. 386 (Rasprava zaključena) :::

22.10.2009.
::: Prijedlog Odluke o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske, s prijedlogom Nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske - predlagatelji pedeset dva zastupnika Hrvatskoga sabora (Rasprava zaključena) :::

21.10.2009.
::: Prijedlog Zakona o Pravosudnoj akademiji, prvo čitanje, P. Z. br. 450 (Rasprava zaključena) :::

21.10.2009.
::: Prijedlog Zakona o platnom prometu, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 443 (Rasprava zaključena) :::

16.10.2009.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 456 :::

16.10.2009.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 457 :::

14.10.2009.
::: Prijedlog Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za "Kreditni program financiranja izvoza", s Konačnim prijedlogom zakona (prihvaćena primjena hitnog postupka) :::

02.10.2009.
::: Donesen Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija :::

02.10.2009.
::: Prijedlog Odluke o pristupanju promjeni Ustava Republike Hrvatske, s Prijedlogom nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske :::

02.10.2009.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o osnovici plaće u javnim službama :::

01.10.2009.
::: Prijedlog Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, s konačnim Prijedlogom Zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 429 (rasprava zaključena) :::

24.09.2009.
::: Prijedlog Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, s konačnim prijedlogom Zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 446 (Zakon je donesen) :::

02.10.2009.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim cestama, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje (Zakon je donesen) :::

25.09.2009.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medicinskoj oplodnji, s konačnim Prijedlogom Zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 445 (rasprava zaključena):::

25.09.2009.
::: Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, s konačnim Prijedlogom Zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 444 :::

28.07.2009.
::: Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s konačnim prijedlogom Zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 416;

28.07.2009.
::: Prijedlog Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, s konačnim prijedlogom Zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 414; :::


::: Zaključena rasprava o Konačnom prijedlogu ZID Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskome saboru :::

14.07.2009.
::: Zaključena rasprava o Prijedlogu zakona o smanjenju mirovina određenih prema zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru :::

13.07.2009.
::: Zaključena rasprava o rebalansu proračuna za 2009. :::

10.07.2009.
::: Donesen Zakon o djelatnostima u zdravstvu :::

10.07.2009.
::: Donesen Zakon o igrama na sreću :::

10.07.2009.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost :::

06.07.2009.
::: Izglasano povjerenje Vladi Republike Hrvatske :::

02.07.2009.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave :::

02.07.2009.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske :::

30.06.2009.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku :::

30.06.2009.
::: Donesen Zakon o policijskim poslovima i ovlastima :::

30.06.2009.
::: Donesen Zakon o državnom odvjetništvu :::

24.06.2009.
::: Donesen Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja :::

19.06.2009.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu :::

19.06.2009.
::: Donesen Zakon o potrošačkom kreditiranju :::

19.06.2009.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu :::

17.06.2009.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak (rasprava zaključena) :::

17.06.2009.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirenju, s konačnim Prijedlogom zakona, hitni postupak :::

17.06.2009.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, s konačnim Prijedlogom zakona, hitni postupak :::

17.06.2009.
::: Prijedlog zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, s konačnim Prijedlogom zakona, hitni postupak :::

05.06.2009.
::: Donesen Zakon o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima :::

05.06.2009.
::: Donesen Zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja :::

03.06.2009.
::: Prijedlog zakona o potvrđivanju Konvencije o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak (rasprava zaključena) :::

03.06.2009.
::: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, prvo čitanje (rasprava zaključena) :::

20.05.2009.
::: Prijedlog zakona o postupanju i uvjetima gradnje radi poticanja ulaganja, s konačnim prijedlogom zakona (prihvaćena primjena hitnog postupka) :::

22.05.2009.
::: Donesen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim medijima :::

22.05.2009.
::: Donesen Zakon o biogorivima za prijevoz :::

13.05.2009.
::: Prijedlog zakona o policijskim poslovima i ovlastima :::

08.05.2009.
::: Donesena Odluka o prihvaćanju Sporazuma i zajedničke izjave o rješenju spora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije :::

03.04.2009.
::: Prijedlog odluke o izboru tri suca Ustavnog suda Republike Hrvatske (izabran Miroslav Šeparović-92 glasa) :::

03.04.2009.
::: Donesen Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju :::

03.04.2009.
::: Donesen Zakon o izmjeni Carinskog zakona :::

30.03.2009.
::: Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2009. (rasprava zaključena, rok za amandmane 31.03.2009. do 12 sati, glasovanje 03.04.2009.) :::

27.03.2009.
::: Donesen Zakon o osnovici plaće u javnim službama :::

27.03.2009.
::: Donesen Zakon o općem upravnom postupku :::

27.03.2009.
::: Donesen Zakon o nedopuštenom oglašavanju :::

26.03.2009.
::: Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području 2 (prihvaćena primjena hitnog postupka) :::

26.03.2009.
::: Prijedlog zakona o osnovici plaće u javnim službama (prihvaćena primjena hitnog postupka) :::

25.03.2009.
::: Donesen Zakon o potvrđivanju Sjevernoatlanskog ugovora :::

20.03.2009.
::: Donesen Zakona o izmjenama Zakona o prostornom uređenju i gradnji :::

20.03.2009.
::: Donesen Zakon o izmjeni Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika :::

20.03.2009.
::: Donesen Zakon o izmjenama Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode :::

13.03.2009.
::: Donesen ZID Zakona o obveznim osiguranjima u prometu :::

13.03.2009.
::: Donesen ZID Zakona o preuzimanju dioničkih društava:::

13.03.2009.
::: Donesen ZID Zakona o eletroničkoj trgovini :::

20.02.2009.
::: Donesen Zakon o općoj sigurnosti proizvoda :::

20.02.2009.
::: Donesen ZID Zakona o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda :::

20.02.2009.
::: Donesen ZID Zakona o patentu :::

20.02.2009.
Donesen ZID Zakona o industrijskom dizajnu

20.02.2009.
Donesen Zakon o zaštiti od buke

20.02.2009.
Prihvaćen Prijedlog zakona o plaćama državnim službenika

13.02.2009.
Prihvaćena Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. godine

13.02.2009.
Donesen Plan usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2009.

10.02.2009.
Prijedlog Zakona o radu povučen iz procedure

28.01.2009.
Konačni prijedlog ZID Zakona o strancima

28.01.2009.
Konačni prijedlog Zakona o područjima i sjedištima prekršajnih sudova - hitni postupak

28.01.2009.
Izmjene i dopune Zakona o kreditnim unijama